DÜNYAYA AÇILIYOR

Capital (Turkey) - - CEO CLUB -

PERFORMANS

Muayene kuruluşlArının çAlışmAlArı sonuCu ortAyA çıkAn rEnovAsyon tAlEplErI vE kEntsEl DönüşümlE Hız kAzAnAn yEnI InşAAt proJElErI, 2015’tE AsAnsör sEktörünü CAnlı tuttu. SEktörDE BuGün BAkım FIrmAlArı DâHIl 3 BInE yAkın FIrmA FAAlIyEt GöstErIyor. SEktörDE çAlışAn InsAn sAyısı IsE 25 BIn, sEktörün Büyüklüğü IsE 1 mIlyAr DolAr CIvArınDA.

DENETİM

AB mEvzuAtınA uyum çErçEvEsInDE BAşlAtılAn BElGElEnDIrmE FAAlIyEtlErI vE AsAnsörlErIn yıllık kontrollErInE IlIşkIn yürütülEn FAAlIyEtlEr, sEktörün En önEmlI konulArınDAn GüvEnlIğE kAtkı sAğlADı. Bu AlAnDA çAlışAn yEtIşmIş, kAlIFIyE ElEmAn sAyısı DA HEr GEçEn Gün Artıyor. SEktörün En Büyük sıkıntısı IsE müştErIlErIn öDEmElErI AksAtmAsı.

AB STANDARDI

Son yıllArDA Türk CumHurIyEtlErI, OrtA AsyA vE AB ülkElErInDE AsAnsör montAJ IşI yApAn Türk şIrkEtlErInIn sAyısınDA önEmlI BIr Artış söz konusu. AyrıCA UzAkDoğu’DAn GünEy AmErIkA’yA kADAr AksAm IHrACAtı yApılıyor olmAsı, sEktörün rEkABEt GüCünün kAyDA DEğEr olDuğunu GöstErIyor. AYSAD BAşkAnı İzzEt GüvEn, “AB IlE EntEGrAsyonu vE AvrupA stAnDArtlArının TürkIyE’DE BEnImsEnmEsInI HEDEFlIyoruz” DIyor.

KAPASİTE

Otomotiv sektörü, 2015 yılında Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu pazarlarından kaynaklanan ihracat kaybını, Avrupa pazarlarındaki büyümeyle telafi etti. Sektör 2015’te üretilen araçların yüzde 73’ünü ihraç etti. İhracat Euro bazında yüzde 14 arttı. Toplam üretim adet bazında yüzde 16 artarak 1 milyon 359 bin seviyesine ulaştı ve üretim kapasitesi 1,7 milyon adet seviyesine yükseldi.

YATIRIM

Türk otomotiv sektörü, 2015 yılında dünya otomotiv üretimi sıralamasında 2 basamak birden yükselerek 15’inci sıraya, Avrupa’da ticari araç üretiminde ise ilk sıraya çıktı. Hükümetin sanayiyi destekleyici politikalarıyla iç pazardaki istikrarın devam etmesi, yeni projeler için rekabetçiliğin sürdürülmesi ve böylelikle yeni yatırımların Türkiye’ye çekilmesi, sektörün öncelikli gündemi.

İYİLEŞME

AB ülkeleri pazarlarının iyileşme sürecinin devam etmesi bekleniyor. Sektör 2016 sonunda üretimini yüzde 9,2, ihracatını ise yüzde 6,5 artırmayı hedefliyor. Otomotiv Sanayi Derneği (OSD Başkanı) Kudret Önen, “Teşviklerle desteklenen yeni projeler ve devam eden yatırımlarla 2016 yılında ihracat bazlı üretim artışı sağlayacağız” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.