GELECEĞİ İNOVASYONDA

Capital (Turkey) - - CEO CLUB -

KÜÇÜLME

PlAstIk sEktörü, 2015 yılınDA pArItE EtkIsInDEn DoğAn tutAr BAzınDA kısmI Düşüş yAşADı. SEktörün 2014’tE 35 mIlyAr DolAr tutArınDAkI ürEtImI, 2015’tE 31,9 mIlyAr DolArA GErIlEDI. 2014 yılınDA 8,2 mIlyon ton sEvIyEsInDE olAn ürEtImI IsE 2015’tE 8,3 mIlyon tonA çıktı. SEktörün IHrACAtı IsE 20092014 ArAsınDA yüzDE 92’nIn üzErInDE ArtArAk 5 mIlyAr DolArA yAklAştı. AnCAk 2015’tE kur EtkIsI nEDEnIylE yüzDE 14 DüşErEk 4,3 mIlyAr DolArA GErIlEDI.

BAĞIMLILIK

TürkIyE plAstIk sEktörü, AvrupA’nın 2’nCI, DünyAnın IsE 7’nCI Büyük ürEtIm kApAsItEsInE sAHIp. HAmmADDEDE zorunlu olArAk DışA BAğımlı olmAsı IsE sEktörün En Büyük EksIsI. BunlArın önEmlI BIr kısmının yüksEk kAtmA DEğErlI ürünlErIn ürEtIlDIğI HAmmADDElEr olDuğu DüşünülDüğünDE sıkıntının Boyutu DAHA IyI AnlAşılıyor.

GÜNDEM

DEFAlArCA GErI DönüştürülEBIlDIğInDEn çEvrE DuyArlılığı ArttıkçA, plAstIk vE polImEr mAlzEmElErE tAlEBIn ArtmAsı vE pAzArın BüyümEsI BEklEnIyor. SEktörDE GElECEk 5 yılın En önEmlI GünDEmInIn IsE HAmmADDE ürEtImI, InovAsyon vE tAsArım olmAsı BEklEnIyor. PlAstIk SAnAyICIlErI DErnEğI (PAGDER) BAşkAnı REHA Gür, “REkABEt GüCünün korunmAsı IçIn AR-GE şArt” DIyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.