OSMANLI’DA BATI MÜZİĞİ

Capital (Turkey) - - CEO CLUB -

MüzikologSElçuk AlImDAr’ın BAtı müzIğInIn OsmAnlı ImpArAtorluğu’nDAkI sErüvEnInE ışık tutAn Bu çAlışmAsı, 2’nCI MAHmut’tAn ItIBArEn BAtı müzIğInIn OsmAnlı SArAyı’nA GIrmEsIylE uzun vADEDE AlAturkA müzIğI nAsıl EtkIlEDIğInI ElE Alıyor. YüzlErCE OsmAnlıCA BElGE vE GAzEtE HABErInDEn DE FAyDAlAnılArAk HAzırlAnAn kItAp, tArIH vE sAnAtsEvErlEr IçIn rEFErAns nItElIğInDE.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.