“BAZI MESLEKLER ORTADAN KALKACAK”

Capital (Turkey) - - DIGITAL CEO -

İMKANSIZI MÜMKÜN KILIYOR YApAy zEkA, Düz mAntık proGrAmlArDAn FArklıDır. YApAy zEkAnın özEllIğI, proGrAmın öğrEnmEsI, BEllI BIr sürE sonrA tAnımlı vEyA kEnDInIn GElIştIrDIğI kurAllArA GörE kArAr vErEBIlmEsIDIr. Bu AlAnDA son yıllArDA çok önEmlI GElIşmElEr olDu. VErI mIktArının ArtmAsı, Bulut BIlIşImI sAyEsInDE kApAsItEnIn vE pErFormAnsın nErEDEysE sınırsız HAlE GElmEsIylE BIrlIktE ImkAnsız GIBI GörünEn IşlEr mümkün HAlE GElDI. 10-20 yıl sonrAsını DüşünDüğümüzDE yApAy zEkA IyICE GElIşmIş olACAk. ÇoCuklArımız onu sırADAn BIr ArkADAş GIBI GörECEk, onunlA soHBEt EDECEklEr. İşlErImIzDE, EvlErImIzDE, oFIslErImIzDE BIrtAkım GörEvlErI yApAy zEkA sIstEmlErI üstlEnECEk. BAzı mEslEklEr yAvAş yAvAş ortADAn kAlkACAk AmA yEnI IstIHDAm AlAnlArı oluşACAk. DİJİTAL DE DÜNYALILAŞIYOR Dünya DIJItAllEşmEktE, DIJItAl DünyAlılAşmAktA… ÖnümüzDEkI 20 yılDA DIJItAl DAHA çok konuşulACAk. OnDAn sonrA DAHA çok BIyotEknoloJI vE GEnEtIk BIlImInIn konuşulACAğını önGörüyoruz. ZAtEn Bu BIlImlErIn vE sEktörlErIn GElIşImI tümüylE DIJItAl tEknoloJIlErIn GElIşImIylE mümkün olACAk. ŞIrkEtlEr yApAy zEkAyA HEnüz HIç HAzır DEğIl. İlkokulDAkI çoCuklAr DAHA HAzır. X JEnErAsyonu vE DAHA IlErI yAşlArDA olAnlAr, Bu tEknoloJIyE ADAptAsyon konusunDA çok zorlAnACAk. OysA yApAy zEkAnın nImEtlErInDEn yArArlAnAmAyAn şIrkEtlEr pEk DE zEkI olAmAyACAk. MÜŞTERİ DENEYİMİ TükEtICI IçIn yApAy zEkA, GörünmEz BIr tEknoloJI. MüştErI DEnEyImI Hoş tAsArlAnırsA Bu tEknoloJI ArADA kAyBolur vE HAyAtı kolAylAştırAn BIr HAlE GElIrsE, tükEtICI AnınDA sAHIp çıkAr, kullAnır. KIm Akıllı tElEFonuylA BIr ‘kAnkAsı’ IlE konuşur GIBI konuşmAk IstEmEz kI? KIm BIrtAkım AnGAryA IşlErInIn yApAy zEkA tArAFınDAn HAllEDIlmEsInI IstEmEz kI? KonForumuz ArtACAk, yAzmAk yErInE konuşACAğız, pEk yAkınDA DüşünCE GüCüylE sIpArIş vErECEğIz, FIlmImIzI sEçECEğIz, müzIğImIzI DInlEyECEğIz. TükEtICI IçIn AslolAn DEnEyImDIr. YApAy zEkA, Görüntü IşlEmE, sEs tAnımA, konuşulAnı AnlAmA kABIlIyEtlErI vADEDIyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.