ÖGET KANTARCI

GİTTİGİDİYOR GENEL MÜDÜRÜ

Capital (Turkey) - - DIGITAL CEO -

2020 yılınA DEk 7,3 mIlyArDAn FAzlA CIHAzın BIrBIrIylE BAğlAntılı olACAğı tAHmIn EDIlIyor. BunlAr EvDE, Iş yErInDE, tElEvIzyonDA, tIyAtroDA vE ArABADA olACAklAr. BIlGI, IlEtIşIm vE EğlEnCE IçIn kullAnılACAklAr. ÖnümüzDEkI 15 yıl IçInDE tüm DünyADA 1 mIlyArDAn FAzlA üst DüzEy kEntlI olACAk. Bu sEGmEnttEkI nüFusun özEl BIr DEğErlEnDIrmEyE IHtIyACı vAr. Tüm BunlAr DIJItAllEştIrmE IçIn BIr mEyDAn okumA olACAk. AnCAk Bu DIJItAl ortAmDA AnImAsyonlArın sunDuğu FırsAtlAr sonsuz. “BAŞKÖŞEMDEKİ UYGULAMALARIM” “Yoğun proGrAmımı orGAnIzE EtmEk IçIn ‘CAlEnDArs 5’ uyGulAmAsını, DünyADA vE TürkIyE’DEkI GElIşmElErI tAkIp EttIğIm FrEEmIum RSS uyGulAmAsı ‘FEEDly’yI, Gün IçInDE kArtvIzItlErI tElEFonumun kAmErAsıylA rEHBErImE kAyDEDEBIlDIğIm ‘CAmCArD’ uyGulAmAsını EtkIn olArAk kullAnıyorum. AyrıCA spor HAyAtımın önEmlI BIr pArçAsı. Bu nEDEnlE EGzErsIz vE BEslEnmE tAkIBI yAptığım FItWEll, sık sEyAHAt EttIğIm IçIn UBEr, TrIpADvIsor, YElp tErCIH EttIğIm DIğEr uyGulAmAlAr. KItAp olArAk MArk RAskIno vE GrAHAm WAllEr’In BIrlIktE yAzDığı ‘DIGItAl to tHE CorE: REmAstErInG LEADErsHIp For Your InDustry, Your EntErprIsE AnD YoursElF’ kItABını önErEBIlIrIm.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.