DİJİTALLEŞMEYLE GELEN DEMOKRASİ

Capital (Turkey) - - DIGITAL CEO -

Uluslararası Animasyon Danışmanlık Grubu Kurucu Ortağı William Bill Denis, geçen ay Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği 2. Anadolu Animasyon ve Çizgi Film Yarışması ve Festivali için Türkiye’deydi. Denis, dijitalleşmenin animasyon alanında global olarak bir demokratikleşmeye neden olacağını söylüyor ve yaşanacakları şöyle anlatıyor: ÜST DÜZEY KENTLİLER ARTIYOR YENİ KARAKTERLER ARANIYOR AnImAsyon, özEllIklE DErslIklErDE öğrEnIm GErEçlErIylE BAğlAntılı olArAk BIlGInIn yAyılmAsını ArtırACAk. DünyADA DIJItAllEşmEylE BAğlı BIr çok InsAnın, yEnI EğlEnCE mAtEryAllErInE, yEnI HIkAyElErE vE yEnI kArAktErlErE GIDErEk ArtAn IHtIyACı vE IştAHı BulunmAktA. HEr şEy tAm Bu noktADA BAşlıyor. EğEr çEkICI kArAktErlErlE IlGIlI BIr HIkAyEnIz vArsA DIJItAllEşmE CAzIp olAn HEr şEyE vE plAtFormlArA ulAşılmAsını sAğlAyACAk. İÇERİK İYİ OLSUN YETER HEpImIz özEl EFEktlErlE yüklEnmIş vE muHtEşEm GörünEn 3 Boyutlu AnImAsyonlu FIlmlErI sEyrEtmIşIzDIr. FAkAt IyI BIr HIkAyE yA DA IlGInç kArAktErlEr olmAyınCA FIlmlEr Iş yApAmAmıştır. MEsElE IçErIğIn IyI olmAsı. DIJItAllEşmE IyI IçErIk yArAtıCılArınA IHtIyAçlArı olAn FırsAtlArı DEmokrAtIk şEkIlDE sunACAk.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.