BURAK TANSAN

BCG TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİCİ ORTAĞI

Capital (Turkey) - - DIGITAL CEO -

“DİJİTAL BECERİLERİNİZİ GÜÇLENDİRİN” “TürkIyE’DE DIJItAl DönüşümE DAHA önCEDEn vE DAHA çok yAtırım yApAn BAnkAlArDA kârlılık vErImlIlIk DIğErlErInE kıyAslA DAHA yüksEk. TürkIyE’DE DIJItAllEşmE Ilk olArAk AltErnAtIF DAğıtım kAnAllArının En optImAl olArAk kullAnDırılmAsıylA BAşlADı. DIJItAl kAnAllArın GElIştIrIlIp En IyI müştErI DEnEyImInIn sAğlAnmAsı tEmAsıylA DEvAm EDIyor. Bu Dönüşümün kAlıCı olmAsı IçIn DIJItAllEşmE köktEn olmAlı vE tüm opErAsyonlArı vE sürEçlErI kApsAmAlı. BCG’nIn PErAkEnDE BAnkACılıktA MükEmmElIyEt RAporu REBEX’E GörE Bu müştErI DEnEyImInI önEmlI ölçüDE IyIlEştIrEn BAnkAlAr, müştErI BAşınA GElIrDE rAkIplErInDEn yüzDE 50 DAHA vErImlI.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.