3 VELİAHTIN DENEYİMİ

Capital (Turkey) - - VELİAHTLAR -

ifade ediyor: “Birbirlerini daha yukarıya taşıyan ortaklıklar, şirket evlilikleri hedefe daha kararlı ve az engebeli ulaştırıyor.”

Dardanel’in veliahtı Mehmet Önen ise eğitim hayatı boyunca yaz tatillerini Dardanel’in Çanakkale’deki fabrikasında geçirerek sanayiciliği kökten tanıdı. Önen, aile dışındaki iş deneyimlerini şöyle anlatıyor:

“Dünyanın en büyük ton balığı ticareti yapan şirketlerinden biri olan Seattle’daki Tri Marine şirketinin merkezinde ticari analist olarak çalıştım. Ton balığı hakkında global anlamda deneyim elde etme fırsatım oldu. Dardanel Grubu olarak eksik gördüğüm bazı konuları değiştirme vizyonu ve deneyimi kazandım.”

Kadooğlu Holding Onursal Başkanı Cemal Kadooğlu’nun kızı olan Nergiz Kadooğlu da dışarıda iş deneyimi edinenler arasında. İlk staj deneyimini ABT Invest’te yaşayan Kadooğlu, daha sonra Boyner Holding’in Altınyıldız Fabrikası’nda ikinci stajını yaptı. Kadooğlu deneyimlerini şöyle anlatıyor:

“Yurtdışında Noble Oil and Trading Company, OMV Trading Company’de çalışmam bana iş hayatımda çok yardımcı oldu. Olaylara çok yönlü bakmayı öğrendim, vizyon kazandım.” Kadooğlu, şirkette şu an genel müdür yardımcısı görevini üstleniyor. Kredi-risk, otomas-

YÖN VERİYOR

HAlIt NArIn’In oğlu EMRE NARİN, New York SyrACusE ÜnIvErsItEsI FInAns Bölümü’nDEn mEzun olDu. İş yAşAmınA NEw York PArk AvEnuE BAnk’tA BAşlADı. DAHA sonrA LonDrA CAntor FItzGErAlD IntErnAtIonAl’DA krEDI pAzArlAmA BölümünDE çAlıştı. HAlEn, MArtı OtEl İşlEtmElErI’nDE yönEtIm kurulu BAşkAn yArDımCısı vE GEnEl müDür olArAk çAlışıyor. NArIn, şIrkEtE yönEtIm kurulu BAşkAnı olAn kArDEşI OyA NArIn’lE BIrlIktE yön vErIyor.

PERAKENDE DENEYİMİ

DEsA’nın kuruCu ortAğı MElIH ÇElEt’In oğlu BURAK ÇELET IsE AvusturyA LIsEsI’nIn ArDınDAn BoğAzIçI ÜnIvErsItEsI MAkInE MüHEnDIslIğI Bölümü’nDEn mEzun olDu. ABD’DE IşlEtmE yüksEk lIsAnsı yApAn BurAk ÇElEt, MArks&SpEnCEr’DA BIr yıllık EğItIm sürECInDEn GEçtI. İnGIltErE’DE DErI üzErInE EğItIm AlDı. ŞIrkEtIn kurumsAllAşmAsı üzErInDE Büyük EtkIsI olAn BurAk ÇElEt, 15 yılDır FAAlIyEt GöstErDIğI yönEtImDE 2009 yılınDAn Bu yAnA CEO olArAk GörEv yApıyor.

YENİ SEKTÖRE GİRDİLER

EkonomI vE IşlEtmE EğItImI AlAn SELİM ÖZGÖRKEY, yurtDışınDA THE CoCA-ColA CompAny’nIn çEşItlI şIrkEtlErInDE 4 yıl çAlıştıktAn sonrA TürkIyE’yE DönDü vE AIlE şIrkEtlErInDE yönEtICIlIk yApmAyA BAşlADı. GıDA vE turIzm AlAnlArınDA FAAlIyEt GöstErEn ÖzGörkEylEr, SElIm ÖzGörkEy’In GIrIşImIylE otomotIv sEktörünE GIrDI. yon ve bilgi işlem, ikmal ve lojistik ve bölgesel sevkiyat ofisleri onun sorumluluğunda.”

ESAS’IN İKİ VELİAHTI

Esas Gayrimenkul CEO’su Kazım Köseoğlu, Sadıka Sabancı’nın oğlu ve Şevket Sabancı’nın en büyük torunu. Öğrencilik yıllarından itibaren hep çalıştığını söyleyen Köseoğlu, “Ailem bu konuda bizi hep destekledi. Örneğin lise üçüncü sınıfın yaz tatilinde City Farm’ın deposunda çalıştım. Başka bir yaz tatilimde ise Metrocity’deki Teknosa’nın satış katında görev yaptım. O zamanlar tatillerimden yeterince faydalanamadığımı düşünmekle beraber, şimdi bu çalışmalarımın bana önemli deneyimler kattığını ve çok şey öğrendiğimi düşünüyorum” diyor.

Köseoğlu, Londra’da eğitimini tamamladıktan sonra yaklaşık 3 yıl boyunca İngiltere’nin en büyük gayrimenkul şirketlerinden F&C Reit Asset Management şirketinde yatırım analisti olarak çalıştı. Orada İngiltere emlak piyasasını öğrendi. 2009’da Türkiye’ye döndükten sonra Esas Gayrimenkul’ün altyapısını kurmak için 6 ay boyunca ekibiyle çalıştı. Esas Gayrimenkul, Esas Holding’in yükselen değeri oldu. Köseoğlu, “Farklı şirketlerde çalışarak edindiğim deneyimlerden, Esas Gayrimenkul’ü en iyi şekilde yönetmek ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmek için faydalanıyorum” diyor.

Fethi Kamışlı ise Esas Holding’in bir diğer veliahtı. Erhan ve Emine Kamışlı’nın oğlu olan Fethi Kamışlı, iş yaşamını Londra’da sürdürüyor. Henüz aile şirketinde çalışmaya başlamayan Kamışlı, kariyerinin ilk tecrübelerini şöyle anlatıyor:

“18 yaşımdayken Citibank’ın Londra merkezinde varlık yönetimi bölümünde 2 ay staj yaptım. Londra’ya taşınıp F&C Reit adında 8 milyar sterlinlik gayrimenkul portföyü yöneten bir şirkette çalıştım. Daha sonra yine Londra’da A Capital adında gayrimenkul portföy yönetimi yapan bir şirkette görev aldım. Buradaki tecrübelerimden sonra Londra’da bir gayrimenkul portföyü oluşturup bunun üzerinde çalışmaya başladım.”

NERGİZ KADOOĞLU

KAZIM KÖSEOĞLU

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.