Konut kredilerinde büyüme trendi sürer mi?

Capital (Turkey) - - TARIM BANRKEAKCAILBIĞETI - YILMAZ YILDIZ,

IBEr sAlDırılAr, FInAns BAştA olmAk üzErE tüm Iş DünyAsının yEnI korkulu rüyAsı. DünyADA HEr sAnIyE 18 kIşInIn sIBEr sAlDırıyA mAruz kAlDığı söylEnIyor. Bu sAlDırılArlA FInAnsAl kAyıplArın ortAyA çıkmAsı sIGortACılArı DA Bu AlAnA yönEltIyor. ZurICH SIGortA GEnEl MüDürü Bu AlAnDAkI GElIşmElErI şöylE mErCEk AltınA Alıyor: MİLYAR DOLARLIK ZARAR “YılDA 556 mIlyon kIşI sIBEr sAlDırılArın kurBAnı oluyor. SIBEr suçlArın GloBAl EkonomIyE mAlIyEtInIn yılDA 460 mIlyAr DolAr olDuğu tAHmIn EDIlIyor. SIBEr RIsklEr RAporu’nA GörE sIBEr rIsklErI ortADAn kAlDırmAnın Ek kAzAnCının 2030 yılınA DEk ‘120 trIlyon DolArı’ BulACAğı tAHmIn EDIlIyor. TürkIyE’DEkI rAkAmlAr DA olDukçA Büyük. HEr yıl TürkIyE’DEkI BIlGIsAyArlArın yüzDE 45’I sIBEr sAlDırıyA uğruyor. ElE GEçIrIlmIş

BIrEysElBAnkACılığın yılDızı pArlAyAn AlAnı, konut krEDIlErI. Konut krEDIlErI, BIrEysEl BAnkACılıktAkI yAvAşlAmAyA rAğmEn 2015 sonunDA yıllık yüzDE 25 Arttı vE 148 mIlyAr TL’yE ulAştı. TürkIyE BAnkAlAr BIrlIğI YönEtIm Kurulu BAşkAnı HÜSEYİN AYDIN, konut krEDIlErInIn DIğEr BIrEysEl krEDI türlErInE GörE DAHA Hızlı BüyüDüğünü söylüyor. 2015 sonunDA stok olArAk konut krEDIsI kullAnAn kIşI sAyısının 2 mIlyonu Aştı. BIz DE BAnkACılık DAnışmAnlArı IlE Bu trEnDIn sürEklIlIğInI vE BAnkAlArın Bu AlAnDAkI IştAHını konuştuk:

HALAEN CAZİP ÜRÜN Konut krEDIlErInIn BIrEysEl BAnkACılık Iş kolunun En CAzIp ürünü olmAyA DEvAm EttIğInI BElIrtEn BAnkACılık DAnışmAnı MEHMET SÖNMEZ, “Bunun BIrkAç nEDEnI vAr: MEvCut HükümEt InşAAt sEktörünü DEstEklEmEyE DEvAm EDECEk. YEnI çıkAn tAsArıylA Ilk DEFA konut AlACAklAr IçIn DüzEnlI mEvDuAt tutmAlArı koşuluylA 15 BIn lIrADAn BAşlAyAn yEnI BIr tEşvIk pAkEtI DEvrEyE GIrIyor. AyrıCA Büyük kEntlErDE BAşlAyAn kEntsEl Dönüşüm proJElErI ArtArAk DEvAm EDIyor. Bu DA yEnI konut tAlEBInIn ArtmAsını sAğlıyor. BIr DE konut krEDIsI müştErIlErInE En Az üç ürün BIrDEn vErEBIlmE trEnDI DEvAm EDIyor. Bu DA konut krEDIsI müştErIlErInIn BAnkAlAr IçIn En kârlı sEGmEnt olmAsını sAğlıyor. Tüm BunlArı BIr ArAyA GEtIrDIğImIzDE konut krEDIlErInDE BüyümE, Bu yıl DA yüzDE 25 sEvIyEsInDE DEvAm EDECEk” şEklInDE konuşuyor. TALEP BÜYÜYECEK TürkIyE sIBEr rIsk sIGortAsınDA yolun BAşınDA. DünyADAkI GElIşmElErlE uyumlu olArAk TürkIyE’DE sIBEr sIGortAlArın pAzArının BüyüyECEğInI önGörüyoruz. BIz ZurICH SIGortA olArAk KImlIğIm GüvEnDE SIGortAsı’nı sunuyoruz. MüştErIlErImIzIn kImlIk HırsızlığınA IlIşkIn HArCAmAlArını, şIFrE çAlınmAlArınA BAğlı EkonomIk kAyıplArını AyDA 10-15 TL öDEmEylE tEmInAt AltınA Alıyoruz.”

SORUNLUBIlGIsAyAr orAnınDA TürkIyE DünyA 4’ünCüsü. TürkIyE’DE son 12 AyDA 10 mIlyonDAn FAzlA kIşInIn sIBEr suç mAğDuru olDuğu vE Bunun mAlIyEtInIn 556 mIlyon DolArı BulDuğu tAHmIn EDIlIyor. FItCH RAtInGs’E GörE sIBEr rIsklEr sIGortAsının prIm Büyüklüğü 4 yılDA üçE kAtlAnArAk 2015’tE 3 mIlyAr DolArA ulAştı.

Siber risklere dikkat!

RASYOLAR Bu yılın Ilk 6 AyınDA konut krEDIsI portFöyünDE yüzDE 5,7 BüyümE GErçEklEştIğInI AçıklAyAn BAnkACılık DAnışmAnı TUNÇ AKYURT da FAIzlErDE yılın IkInCI yArısınDA BIr yüksElmE söz konusu olmAzsA Bu AlAnDA Bu yıl yüzDE 15’lIk BüyümE BEklIyor. Akyurt, “BAnkAlArın Bu AlAnDAkI BüyümE IştAHının ArkAsınDA konut krEDIsI müştErIlErInIn HEm DIğEr krEDI türlErInE GörE çok DAHA Düşük rIsklI olmAsı HEm çok DAHA uzun soluklu vE çAprAz sAtış yApılmAyA müsAIt müştErIlEr olmAsınDAn kAynAklAnıyor. OrtAlAmA BIr konut krEDIsInIn vADEsI 6-7 yıl vE BAnkAlAr Bu sürE BoyunCA En Az 4-5 AktIF ürün DAHA sAtmA şAnsı Bulur. 1 TEmmuz ItIBArIylE konut krEDIsI portFöyünDEkI sorunlu AlACAk rAsyosu sADECE yüzDE 0,47 vE Bu orAn yönEtIlEBIlIr BIr rIsk sEvIyEsI. Bu orAnın Düşük olmAsı IsE konut krEDIsI kullAnAnlArın sAtın AlDıklArı EvlErI kAyBEtmEk IstEmEmEsI vE Bu krEDIlErIn zAmAnınDA GErI öDEmEsInE çok önEm vErmElErInDEn oluyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.