DİKKATİMİ NE ÇEKTİ?

Capital (Turkey) - - MEDIA PULSE - HANDE YAVUZ ÇALIK

UYGULAMALAR PromoquBE’un KuruCu OrtAğı ÖzGür AlAz GEçtIğImIz AylArDA DIkkAtInI çEkEn konulArı şöylE pAylAşıyor: “FotoğrAFlArı sAnAtsAl tABlo FIltrElErI IlE sAnAt EsErlErInE DönüştürEn uyGulAmA olAn PrIsmA Bu Ayın En Büyük çıkışını GErçEklEştIrDI. Tüm DünyADA 20 mIlyonA yAkın InDIrIlmE rAkAmınA ulAştı. PokEmon Go, DünyA tArIHInIn En Hızlı yüksElEn uyGulAmAlArınDAn BIrIsI olDu. AktIF kullAnıCı sAyısı TwIttEr’ın AktIF kullAnıCı sAyısını GEçtI. AltErnAtE REAlIty GIBI kAvrAmlArın GEnElE ulAşmAsı konusunDA BIr Dönüm noktAsı HAlInE GElDI.” FACEBOOK Facebook, Artık GloBAlDE HEr Ay 1,7 mIlyArın üzErInDE vE HEr Gün 1,1 mIlyArın üzErInDE InsAnın FACEBook’u kullAnDığını AçıklADı. 2016’nın IkInCI çEyrEğInDE kIşI BAşınA FACEBook, InstAGrAm vE MEssEnGEr’DA HArCAnAn zAmAn çIFt HAnElI yüzDElErDE Artış GöstErDI. BunlArA Ek olArAk, Aylık 60 mIlyonun üzErInDE IşlEtmE DE FACEBook sAyFAlArı AktIF BIr şEkIlDE kullAnıyor. FACEBook’un AçıklAmAlArınA GörE InstAGrAm’ın Aylık AktIF kullAnıCı sAyısı 500 mIlyon, Günlük AktIF kullAnıCı sAyısı IsE 300 mIlyon IkEn, MEssEnGEr’ın Aylık AktIF kullAnıCı sAyısı 1 mIlyArın üzErInDE. WHAtsApp DA AyDA 1 mIlyArDAn FAzlA InsAn tArAFınDAn kullAnılıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.