M

Capital (Turkey) - - LİDERLİK -

odern yönetimde trendler hızla değişse de delegasyon kavramının modası hiç geçmiyor. Bunun nedeni de “etkin delegasyon” gerçekleştiren yöneticilerin başarılı olduğuna yönelik hakim inanç… Ancak, bu yaygın inancın tersine örnekler de var.

Bunların başında da Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs geliyor. Jobs, Apple’ı yönetirken her karara ve sürece detayına kadar hakim olup hep son sözü söylemesiyle ün yapmıştı. Şirketini “start up” gibi yönetirken yetkilerini delege etmede sınırlı davranıyordu. “Etkin delegasyon” yaklaşımına inanan liderler cephesinden bakıldığında, tam tersinin de başarılı olduğunu Apple örneği açıkça ortaya koyuyordu.

Bunun yanı sıra Jeff Bezos ve Richard Branson gibi delegasyonu sonuna kadar kullanan dünya çapında tanınmış yöneticiler de var. Amazon CEO’su Jeff Bezos, başarısının sırrı olarak “doğru işe alım” ve “yoğun delegasyon” özelliklerinin altını çiziyor.

Virgin Group CEO’su Branson ise liderlikte Steve Jobs’ı örnek aldığını söylemekle birlikte onun “her şeyin merkezinde olmayı” ilke edinen yönetim tarzını şiddetle reddediyor. Bu görüşünü de şöyle ortaya koyuyor:

“Kişisel olarak delegasyon sanatına hep inandım. Bu benim ve Virgin için en iyi insanları bulup onlara başarılı olmaları için özgürlük vermek anlamına geliyor. Hatta Virgin Records’u kurduğumda bu konuda o kadar ileri gittim ki fiziksel olarak da şirketten ayrılıp yüzen bir eve taşındım.”

Onlar böyle söylese de Bill Gates ve Michael Dell gibi “karma model” uygulayıp başarılı olan liderler de var. Microsoft’un kurucu CEO’su Bill Gates, duruma göre otokrat duruma göre inisiyatif veren tavrıyla efsaneleşirken, Dell’in kurucusu ve CEO’u Michael Dell tüm çalışanlarını içtenlikle dinlemesi ama iş süreçlerinin neredeyse her aşamasında yer alıp “noktayı koymasıyla” tanınıyor.

Kısacası delegasyonun liderlik sanatında gerekliliğiyle ilgili kafalar net ama her liderin özgün başarı öyküsünde ne kadar yeri olduğu konusu tartışılır. Biz de buradan yola çıkarak kendi alanında zirveye ulaşmış liderlere “Başarı yolunda neleri delege etmezsiniz” diye sorduk ve çok farklı yanıtlar aldık.

İTİBAR BENİM ALANIM

Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, sektörün neredeyse tüm kademelerinde görev alan bir CEO olarak yıllar içerisinde sorumluluk aldığı her yeni pozisyonda delegasyonun başarıdaki rolünü öğren-

Delegasyon modern yönetimin asli unsurlArınDAn BIrI… LIDErlErE Asıl IşlErI olAn strAtEJI vE vIzyon oluşturmA konulArınA oDAklAnABIlmElErI IçIn ImkAn, zAmAn vE AlAn sAğlıyor. AnCAk öylE HAssAs konulAr vAr kI lIDErlEr onlArı AslA ElDEn BırAkAmıyor. Bu kImI IçIn şIrkEt IçI IlEtIşIm, kImI IçIn kIlIt IşE AlımlAr, kImI IçIn DE şIrkEtIn kADErInI EtkIlEyECEk FInAnsAl kArArlAr olABIlIyor. YönEtICIlIktE BAşArısını IspAtlAmış lIDErlErE “HAnGI Iş vEyA konulArı AslA DElEGE EtmEzsInIz” DIyE sorDuk. İştE yAnıtlAr…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.