Türkiye’de öne çıkAn lokAsyonlAr HAnGIlErI?

Capital (Turkey) - - GÜNDEM -

ÜlkEmIz tüm BölGElErIylE turIstIk AçıDAn tAm BIr CAzIBE noktAsı olmAsınA rAğmEn, turIzm GElIrlErInDE vE GElEn kIşI sAyısınDA IkI lokomotIF şEHIr GözE çArpıyor: İstAnBul vE AntAlyA. Türk HAvA YollArı’nın GElIşmEsI, pAzAr pAyını BüyütmEsI vE İstAnBul’u DünyAnın sAyılı trAnsIt noktAlArınDAn BIrI HAlInE GEtIrmEsIylE İstAnBul tAm AnlAmıylA BulunDuğu CoğrAFyAnın mErkEzI HAlInE GElDI. BurADA ülkEmIzE İstAnBul üzErInDEn GIrIş yApAn turIstlErIn BIr kısmı İstAnBul’DAn trAnsIt yolCu olArAk GEçIp DIğEr DEstInAsyonlArA GIDIyor vE Bu rAkAm 3 mIlyon kIşI CIvArınDA. AyrıCA tAtIl DEstInAsyonu olArAk AntAlyA vE İzmIr’E DE BIrçok turIst İstAnBul üzErInDEn GElIyor. Bu rAkAmın DA 400 BIn kIşI olDuğu önGörülüyor. Bu DurumDA yAklAşık 3,5 mIlyon kIşI İstAnBul’u GörmEDEn FAkAt İstAnBul IçIn turIzm HArEkEtI yArAtmış GIBI GözükErEk Bu DünyA HArIkAsı şEHIrDEn sADECE GEçIyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.