Sağlkk It’sinde neden genel bir vizyona ihtiyackmkz var?

Sağlkk hizmetlerindeki çeşitliliği anlamak için sağlkk sektöründeki It’de yürütülen çalkşmalark iki gruba aykrabilmek mümkün. Dünyadaki sağlkk verilerini organize etmek ve verinin evrensel olarak kullanklabilir ve erişilebilir hale getirilmesini sağlamak.

CIO Turkiye - - TEKNOLOJI -

Kurumsal alana yönelik olarak geliştirilen araçların sağlık hizmetlerindeki ekosistemlere uygun hale getirilmesinde alışılmışın dışında farklılıklar olması dikkat çekiyor. Nitekim sağlık sektöründeki IT uygulamalarına ve dijital sağlık konferanslarının içeriklerine genel olarak bakıldığında çözümlerdeki farklılıkların son derece fazla olması bu durumu doğruluyor.

Tüm bu girişimlerin ortak bir yöne doğru toplanması mümkün mü? Kapsamlı bir sağlık sektöründeki IT misyonu bildirgesi oluştu- rulabilir mi? Bu soruların cevabını şu an için verebilmek oldukça güç. Fakat sağlık ve sağlık sektöründeki IT alanlarında oluşturulmaya çalışılan vizyon olmadan ortaya koyulacak girişimlerin IT ve sağlık topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamada sonuçsuz kalacağını,

sınırlı şekilde çözüm sunabileceğini, kaynakların yersiz kullanımına neden olacağını söyleyebilmek mümkün. Sağlık sektörünün ve sağlık It’sinin ulaşmak istediği nokta dünyadaki sağlık verilerinin evrensel şekilde kullanılabilir ve erişilebilir hale getirecek şekilde organize etmek. Oluşturulacak vizyon sağlık sektöründeki IT faaliyetlerin farklı alanlardaki çalışmalara organize bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olacak.

Dünyadaki sağlkk verilerini organize etmek

Dünyadaki sağlık verilerinin merkezi hale getirilmesi Tıbbi Bilgi Grafiği’nin oluşturulmasında önemli fayda sağlıyor. Daha önce toplanan veriler arasında eşleştirmelerin yapılmasını sağlayan gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarının kullanımı sağlık sektöründe verilerin kullanımında istenilen sonuca ulaşılmasındaki en önemli etken olarak ön plana çıkıyor. Tıbbi Bilgi Grafikleri bilgilendirme ve değerlendirme bakımından kapsayıcı ve sağlık sektöründe IT altyapısıyla ilgili bilgi içeren nitelikler taşıyor.

Yapay zekânın sağlık hizmetlerinde kullanılması konusundaki engeller makine öğrenimi ve veri bilimi ile ilgili detayların ötesinde veri erişiminin sağlanması ile ilgilidir. Sağlık verileri HIPAA ve benzer yasalar ile korunan hassas bilgiler olmakla birlikte kuruluşların ana veri merkezlerinde toplanır. Sağlık verilerinin toplanmasında koordineli bir şekilde farklı sağlık verilerinin bir araya getirilmesi gerekir.

Araştırma verileri, sağlık alanında ilgili tarihe kadar yapılan tüm çalışmalardan elde edilen verilerdir. Bulguların bireysel vakalara uygulanabilirliği konusunda sınırlandırmalar mevcut olsa da, elde edilen veriler şimdiye kadar tedavilerin uygulanmasında kullanılan “kanıta dayalı tıp” için temel oluşturur. Yayınlanan sağlık makalelerinin en zayıf yönü bulguların kişisel ve niceliksel olmadan toplulaştırılmış şekilde kullanılmasıdır. Ham ve objektif verilerin çalışmalarda kullanılması bilgi grafiklerine önemli katkılar sağlayabilir.

Klinik verileri, klinik tedavi uzmanları ve kuruluşlar tarafından Elektronik Sağlık Kayıtları sistemlerinden toplanan ve merkezileştirilmesi gereken verilerdir. Geçmişte birleştirilerek kullanılan bu verilerin farklı yenilikler ile kuruluşlar arasında veri paylaşımının daha güvenli hale getirilmesi sağlanması önemli adımların başında geliyor. Sağlık verilerinin değişimi için geliştirilen platformlar, uygulamaya koyulan Direct projesi Bitcoin’in temelini oluşturan blok zinciri teknolojisi ile kuruluşların kendi arasında gizlilik bakımından önemli sağlık verilerinin güvenli bir şekilde paylaşımını mümkün kılıyor. Fakat sağlık verilerinin paylaşılmasında geliştirilen çözümlerin hiçbiri verilerin toplanması problemini çözebilecek nitelik taşımazken sadece veri kopyalarının daha iyi bir şekilde transfer edilebilmesini sağlıyor.

Genetik veriler sağlık hizmetlerinde her geçen gün daha yaygın şekilde kullanılıyor. DNA zincirlemeleri gelişen teknoloji ile birlikte daha hızlı, daha düşük maliyetle

ve daha erişilebilir bir duruma geliyor. Genetik verilerin günümüz sağlık altyapısında metalaştığını söyleyebilmek mümkün. Tüm verileri tutarlı bir grafiğe dönüştürmek klinik sonuçları ve genetik bilgileri bir araya getirerek değerlendirme imkânı sunabiliyor. Genetik bilginin kullanımı kişisel tedavi süreçlerinde Hassas Tıp hedeflerine ulaşmada ve kişiye özel tedavi süreçlerinin geliştirilmesinde son derece önemli bir bileşen haline geliyor.

Ödeme işlemleri verileri klinik veri kayıtlarını tamamlayıcı nitelikte olabilir. Sınıflandırılmamış klinik verileri sadece yerel olarak bilgilendirme sağlayabilir özellik taşıyor. Ödeme yapan kişilerden edinilen ödeme verileri içerdikleri bilgiler nedeniyle reçete verileri, hastane verileri ve gönderimi sağlanan diğer sağlık verileri gibi kategorilere kıyasla sağlayıcılar arasında destek sağlayabilecek bir katman olarak kullanılabilir. Örneğin, Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) altyapısında özel olarak sigortalanmış sağlık sigortası üyelerine ait pek çok veri bulunuyor. Hastalar tarafından oluşturulan veriler şu an için sağlayıcı odaklı veri depolamalarında önemli bir hacme sahip. Bu veriler arasında web siteleri ve akıllı telefon uygulamaları üzerinden hastaların/tüketicilerin giriş yaptıkları kendilerine ait bilgiler, cihazlar tarafından oluşturulan ve tüketicileri uyaran veriler yer alıyor. Bu veriler bireysel olarak etkileşim sağlayabilecek nitelikte, özel sağlık bilgileri ve beklenme- dik faydalar sunabilecek özellikte olmasıyla ön plana çıkıyor.

Veriyi hemen ve evrensel olarak kullanklabilir ve erişilebilir hale getirme

Sağlık sektöründeki It’de yapılan eylemlerde odaklanılan bütün nokta sağlık bilgilerinin toplanması, paylaşımı ve sonraki aşamada iyi bir şekilde kullanımı üzerinedir. Sağlık hizmetlerinde her türlü veri ve kullanım ile ilgili olan bir kısmı oldukça etkin ve diğer kısmı oldukça karmaşık olan binlerce veri akışı vardır. Veri akışlarının anlaşılması Tıbbi Bilgi Grafiklerinin etkin ve doğru şekilde kullanımı, hasta ve sağlayıcı memnuniyeti ve daha düşük maliyetlere ulaşılması bakımından son derece önemlidir.

İşiniz için gerekli olan veri dağknkn görünmeyen yüzünün farkknda olun

Sürecin yürütülmesi için gerekli olan karanlık ve potansiyel olarak tehlikeli verilerin neden üst düzey yöneticilerin öncelikleri arasında olması gerektiğini biliyor musunuz? Sağlık sektöründe veriye olan ihtiyacı toplumsal ve bireysel ihtiyaçlar olarak sınıflandırılabilmesi mümkün.

Araştırmalarda veri ihtiyacı: Kimlik bilgisinden arındırılmış sağlık verileri araştırmalara daha önce görülmemiş düzeyde fayda sağlayabilir. Klinik gözlemlerinin modellenmesi, genetik verilerle ilişkilendirilerek kullanılması hastalıkların daha iyi anlaşılmasında ve nokta atışı çözümler sunulmasında fayda sağlar. Her düzeyde uygulanan sağlık politikaları veri yardımıyla etkin bir şekilde uygulanabilir. Toplum sağlığında veri ihtiyacı: Sağlık hizmetlerinin değer odaklı olarak gelişmeye devam etmesi nedeniyle toplum sağlığının doğru şekilde anlaşılması ve toplum sağlığı için en iyi hizmetin sunulması her geçen gün çok daha önemli hale gelmiştir. Sigortacılar, bakım kuruluşları, sağlık grupları, hastaneler ve bunlara benzer kuruluşlar sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde veriyi etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu süreçte ilgili kaynaklara erişim sağlanması ve erişim yetkilendirmesi gibi detaylardan uzaklaşılması önem taşıyor.

Hastalarla ilgili bireysel veri ihtiyacı: Klinik uzmanlarının nereden geldiğinden bağımsız olarak en uygun tedaviyi sunabilmek için mümkün olan en kapsamlı veriye erişebilmesi gerekir. En uygun teşhis ve tedavinin sağlanabilmesi için mevcut belirtilerin en iyi şekilde kullanılması önemlidir. Klinik uzmanlarının hastalarıyla etkin bir iletişim kurabilmesi için güvenli ve iyi bilinen verileri kullanmalıdır. Bu alan klinik uzmanlarının iş akışlarının özellik, tercih, lokasyon ve topluluklar tarafından tavsiye edilen pratikler nedeniyle önemli farklılıklar göstermesinden dolayı fazlaca gelişme kaydedilmesi gereken alanlardan birisidir.

Hastalar için bireysel olarak veri ihtiyacı: Klinik uzmanlarının tedavi süreçlerinde veriye olan ihtiyacı kadar hastaların/tüketicilerin de evrensel sağlık verilerine ihtiyacı vardır. Hastalıklarla ilgili detayların güvenilir bir şekilde bilinmesi, kullanışlı ve anlaşılabilir hale dönüştürülmesi ve tedavi süreciyle ilgili detayların öğrenilmesi hastalar için önemlidir. Uygulanan tedaviden uzaklaşılması halinde neler olabileceğinin bilinmesi, alternatif tedavilerle ilgili detayların görülmesi ve hangi durumlarda endişelenilmesi gerektiği konusunda hastalara bilgi verilmesi tedavi sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesinde fayda sağlar.

Cihaz ile ilgili konularda veri ihtiyacı: Akıllı telefonlardan akıllı saatlere, akıllı saatlerden özel giyilebilir teknoloji cihazlarına kadar pek çok tüketici cihazında yapay zekânın kullanımı mümkün hale geliyor. Yapay zekâ teknolojisine sahip medikal cihazların geliştirilmesi şu anda sadece hayal olarak görünen noktalara ulaştırabilir.

Sağlık hizmetleri ve sağlık sektöründeki IT karmaşık olan ve her geçen yıl daha karmaşık hale gelen alanlar olma niteliği taşıyor. Pek çok şirket tarafından belirli ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirilen çözümler belki de sektör ve topluluğun vizyon eksikliği nedeniyle göz ardı edilmektedir. Sağlık hizmetleri alanındaki çalışmaların koordine edilebilmesi, inovasyonun etkin bir şekilde sağlanabilmesi ve hedeflenen vizyona ulaşılabilmesi için evrensel bir “misyon bildirisine” ihtiyacımız var. Bu süreçte yer almanız ve destek olmanız son derece önemli.

Yapay zekânkn sağlkk hizmetlerinde kullanklmask konusundaki engeller makine öğrenimi ve veri bilimi ile ilgili detaylarkn ötesinde veri erişiminin sağlanmask ile ilgilidir.

Sağlkk hizmetlerinde her türlü veri ve kullankm ile ilgili olan bir kksmk oldukça etkin ve diğer kksmk oldukça karmaşkk olan binlerce veri akkşk vardkr.

Sağlkk hizmetleri alankndaki çalkşmalarkn koordine edilebilmesi, inovasyonun etkin bir şekilde sağlanabilmesi ve hedeenen vizyona ulaşklabilmesi için evrensel bir “misyon bildirisine” ihtiyackmkz var.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.