Endüstri 4.0 devrimine hazkr mksknkz?

CIO Turkiye - - EDITÖRDEN -

Dördüncü endüstri devrimi bütün hõzõyla geliyor. Ucuz insan gücünün baä edemeyeceâi bu deâiäim, üretimdeki bütün dengeleri alt üst edebilir. Yapölan tahminlere göre 2018 yölönda

1,3 milyon robot fabrikalara girmiä olacak. Bundan çok daha fazla sensör ise yalnözca fabrikalarön deâil aynö zamanda tedarik, daâötöm, pazarlama gibi alanlara girerek üretimden son kullanöcöya kadar olan tüm zinciri otomatik hale getirecek. åäler bu sefer ciddi anlamda deâiäiyor.

Her sene ülkelerin robot yoâunluklarö açöklanöyor. Bu raporlar, 10 bin insana tekabül eden robot adetlerini ortaya koyuyor. Bu listede Güney Kore açök ara ile lider konumda. Arkasöndan gelen Japonya’yö ise az bir farkla Almanya takip ediyor. Yeni baäkan Donald Trump’ön “Mame America Great Again” sloganö doârultusunda ABD bu alandaki yatörömlarönö hözlandöröyor. ãimdilik söralamada yedinci. Ancak ilginç olan äu ki, Çin bu söralamada ilk 20’de bile yerini bulamöyor. Yoâun insan gücüne dayanan çalöäma biçimindeki deâiäimi Öskalamak üzere.

Türkiye’nin bu alanda yapacaâö çok äey var. Biz bu sayömözda Nobel ålaç CIO’SU Bidar Özgür Ulutaä ile Endüstri 4.0 kapsamöndaki çalöämalarönö konuätuk. Aynö zamanda farklö sektördeki

Cio’larömöza giyilebilir teknolojileri ve aköllö ürünleri ajandalarönön neresinde tuttuklarönö ve ne gibi çalöämalar yaptöklarönö sorduk. Umaröm keyifle okursunuz.

Yapklan tahminlere göre 2018 yklknda 1,3 milyon robot fabrikalara girmië olacak. Bundan çok daha fazla sensör ise yalnkzca fabrikalarkn deèil aynk zamanda tedarik, daèktkm, pazarlama gibi alanlara girerek üretimden son kullankckya kadar olan tüm zinciri otomatik hale getirecek. éëler bu sefer ciddi anlamda deèiëiyor.

CIO Buluãmalarõ

Geçtiâimiz yöl biraz ihmal ettiâimiz CIO Kahvaltölarö ve buluämalarö bu sene bütün hözöyla devam ediyor. Mayös ayönda ilk defa åzmir buluämamözö gerçekleätiriyor olacaâöz. Ardöndan da yaz aylaröna girmeden önce daha büyük bir buluäma yapmayö planlöyoruz. CIO Kahvaltölarö konusunda her türlü görüä ve önerilerinizi beklediâimi de ayröca bildirmek isterim.

Murat YILDIZ, Yaykn Yönetmeni myildiz@cio.com.tr

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.