Gücü ve görsel kalitesiyle öne çıkıyor: Dell XPS 13

Çerçevesize yakkn ve gösteriëli bir dokunmatik ekran, yüksek performans, çekici tasarkm ve saèlam bir gövde…bunlar Dell XPS 13’ün en dikkat çeken özellikleri...

CIO Turkiye - - MAYIS - Ali Atilla Mede

Çerçevesize yakkn ve gösteriëli bir dokunmatik ekran, yüksek performans, çekici tasarkm ve saèlam bir gövde…bunlar Dell XPS 13’ün en dikkat çeken özellikleri...

Dizüstü bilgisayarlardan konu açkldkèknda, artkk kendi ince bilgisayarlarkyla yalnkzca Apple’kn gurur duymadkèk söylenebilir. HP, Asus ve Dell gibi premium dizüstü bilgisayar üreticileri de artkk oyunun içindeler. Bunlardan biri de XPS 13. Dell tarafkndan üretilen cihaz en ince dizüstü bilgisayarlardan biri olmasknkn yanknda etkileyici özellikleri ve ëkk tasarkmkyla göz dolduruyor.

XPS 13, ilk olarak çerçevesize yakkn ekrankyla dikkat çekiyor. Bu dizüstü bilgisayar gösteriëli bir dokunmatik ekranla geliyor. 13.3 inç Sharp In€nityedge panelin maksimum çözünürlüèü 3200×1800 piksel deèerine sahip. 720p kamerask ekrankn alt kksmknda yer alkyor. Alkëklmkëkn dkëkndaki bu tercih süper ince çerçevelerin bir yan etkisi olabilir. Ekran 170 dereceye varan genië bir izleme açksk sunan Igzo IPS paneli sayesinde tüm açklardan net ve keskin görünüyor. Corning Gorilla Glass NBT ekran korumaskna sahip. Böylece çizilmelere ve darbelere karëk oldukça dayankklklkk gösteriyor. Bu 13.3 inç’lik ekran 11 inç’lik bir çerçeveye skèkyor. Bu da onun daha küçük ve kompakt görünmesini saèlamkë. 5.5 mm’den daha az çerçevesiyle, 1.2 kg aèkrlkèkyla ve 9-15 mm’lik yükseklik ölçüleriyle cihaz son derece ince ve ha€f bir yapk sunuyor. XPS 13 (9350) neredeyse tamamen alüminyum kaplk. Cihazkn alt tarafknda ön ve arka kenarlar boyunca iki uzun kauçuklanmkë kkzak ha€f bir çkkkntk yapkyor. Bu ëekilde cihaz düz bir yüzeyde

Gücü ve görsel kalitesiyle öne çkkkyor:

kaymadan saèlam oturuyor. Ayrkca burada yer alan fanlarkn daha rahat çalkëmasknk saèlkyor. Alt kksmkn ortasknda, bilgisayarkn servis etiket numarasknk ve dièer ilgili serti€kalarkn olduèu bir kapak yer alkyor.

Cihazkn her iki tarafknda bir çift hoparlör konumlandkrklmkë. Ses en yüksek seviyeye ulaëtkèknda dahi kalitesine sadkk kalkyor.

Cihazda iki adet USB 3.0 portu ve SD kart okuyucusunun yank skra bir kulaklkk/mikrofon giriëi ve Thunderbolt 3 desteèine sahip bir adet USB Tip C bulunuyor. Bu aynk zamanda özel bir AC adaptörü ile birlikte XPS 13’ü USB

Tip C üzerinden ëarj edebileceèiniz anlamkna geliyor. Bunlarkn yanknda bir de düèmesiyle birlikte 5 LED’LI pil göstergesi yer alkyor. XPS 13(9350) performans anlamknda da iyi ië çkkarkyor. Güçlü bir donankma sahip cihaz, altknck nesil Intel Core i7-6560u iëlemci, Iris Graphics 540 gra€k birimi ve Windows 10 Home 64

Bit sürümle geliyor. 8 GB RAM, 256 GB PCIE SSD ve ortalama 7 saate kadar bir batarya desteèi vaat ediyor.

Uygulamalark çalkëtkrma, birden fazla görev yapma, bir taraykckda birden çok uygulama ve sekme çalkëtkrma gibi görevlerde performans üzerinde kötü bir etki yaratmkyor. Özellikle ië amaçlk kullanacaèknkz tüm uygulamalarda hakkknk veriyor. Ayrkca cihaz yoèun yük altknda dahi sessiz kalmayk baëarabiliyor.

XPS 13’ün üzerindeki klavye oldukça iyi. Klavyenin tuë yerleëimi gayet güzel ve dizilim aralkklark da ideal. Tuëlar iki parlaklkk seviyesi sunan arka aydknlatmaya sahip bu yüzden loë këkklk koëullarda sorun yaëatmkyor. Klavye ile ilgili yaëadkèkmkz tek skkkntk belki de “Delete” tuëunun güç tuëuna olan yakknlkèk. Del tuëu yerine ara skra güç tuëunu basmak durumunda kalabiliyorsunuz. Touchpad’in hassasiyeti ve hkzk da oldukça iyi. Çoklu dokunmatik özellièi tam ve düzgün olarak görevini yerine getiriyor.

Dell XPS 13’ü iki farklk çözünürlükte satkëa sunuyor. Testini yaptkèkmkz olan dokunmatik özellikli ekran 3200×1800 piksel çözünürlüèe sahipken, dokunmatik olmayan ekran modeli de 1920×1080 piksel çözünürlük sunuyor. Orta ve düëük bir parlaklkkla web gezintisi, video izleme ve bir çok yazma iëlemi gibi karkëkk bir kullankm içeren bir testte yaklaëkk 7 saate yakkn bir kullankm deneyimledik. Bu çözünürlükle böyle bir pil ömrü oldukça kabul edilebilir. 1920×1080 piksel çözünürlüèü sunan dièer model dokunmatik versiyona göre pil ömrü süresinde oldukça fark edecektir. Öncelièiniz eèer pil ise XPS 13’ün 1080p (Full HD) sürümü daha iyi bir seçim olacaktkr.

Dell XPS 13 (9350), parlak bir ekran çözünürlüèüne sahip güçlü bir cihaz. Ürününü €yatk piyasada 6.500 ila 7000 TL arasknda deèiëiyor. Eèer ië amaçlk bir dizüstü bilgisayark arkyorsankz, XPS 13 tercih listenizde olmayk hak ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.