Dijital dönüëümde sektörde bir gecikme yaëankyor!

CIO Turkiye - - KAPAK KONUSU -

Bidar Özgür Ulutaë: “Dijital dönüëüm tarafknda sektörde bir gecikme yaëandkèknk düëünüyorum. Türkiye özelinde bakkldkèknda, son birkaç ykldkr yaëadkèkmkz kurdaki dalgalanmalar ve içinde bulunduèumuz coèrafyadaki savaëlar tüm sektörlerde olduèu gibi, ilaç sektöründe de kararskzlkèk beraberinde getirdi. Gecikmenin bir ayaèk bu elbette. Bunun yanknda; teknolojideki bu hkzlk dönüëümü yönetim takkmlarknkn o kadar iyi kavrayamadkèknk düëünüyorum. IT yöneticisi olarak hkzlk hareket etmek istiyoruz; ancak ‘ië birimlerini’ ikna etmek kolay olmuyor ve uzun sürüyor. Teknolojiye yapklan yatkrkmlarkn geri dönüëünü, ië sürecine katkksknk daha net ortaya koymamkz gerekiyor. Bu konuda da teknoloji saèlaykcklarkn, kurumlarkn içerisinde teknolojiyi hayata geçirmekten sorumlu olan bizleri ‘’ Cio’lark ‘’desteklemelerini bekliyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.