Basistek’ten Aktif Bank’a iş servisleri yönetiminde uçtan uca destek

Bankac×l×k felsefesini ‘şubeleşerek değil, alternatif dağ×t×m kanallar× ile yeni nesil bankac×l×k yapmak’ olarak belirleyen Aktif Bank, iş süreçlerini Basistek ile üst seviyeye taş×d×.

CIO Turkiye - - GIRIŞ -

Aktif Bank Servis ve Süreç Yönetim Müdürü Hüseyin Y×ld×z, “Aktif Bank olarak 2014 y×l×n×n sonuna kadar IT hizmet yönetimi süreçlerimizde profesyonel bir yaz×l×m kullanm×yorduk. BT Hizmet Yönetimimizi daha etkin k×lmak ad×na sektörde tan×nm׺ yaz×l×m ürünlerini aramaya başlad×k ve Hpe’nin ITSM ürünü ile karş×laşt×k. BASİSTEK sürecin en baş×ndan son derece profesyonel bir yaklaş×mla, etkin proje yönetimi araçlar×n× kullanarak bizi destekledi. Konusuna hakim ve yönlendirici yaklaş×m×yla, bizde olumlu bir iz b×rakt×. BASİSTEK doğru sorular× sorarak, ihtiyac×m×z× kendimizin belirlemesini sağlad× ve bu problemleri ortak ak×lla çözebileceğimiz bir ortam oluşturdu. Proje, proje takvimine bağl× kal×narak zaman×nda tamamland×. ITSM ile servis yönetimi, olay yönetimi ve diğer tüm ITIL süreçlerini h×zl×, etkin ve verimli bir şekilde yönetebileceğimiz bir çözüme kavuşmuş olduk. Art×k basit sorular ile sorunlar×n önem derecesini belirleyebiliyoruz. Art×k yüksek öneme sahip konulara daha fazla zaman ay×r×yoruz. Ayr×ca IT yönetimi performans×m×z× çok rahat bir şekilde ölçümleyebiliyoruz. IT süreçlerindeki sorunlar×n kaynaklar×n× nokta at×ş× ile tespit ediyor, gerekli aksiyonlar× zaman×nda alarak proaktif bir yaklaş×m sergiliyoruz. IT süreçlerinde yaşanan problemlerdeki azal׺lar, çağr× ve destek telefonlar×n×n azalmas×, IT personelinin daha katma değerli işlere yönelmesi sonucunda; IT operasyon maliyetlerinin düşmesiyle yat×r×m×m×z×n şimdiden geri dönüşünü görmeye başlad×k” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.