ENERYA, İŞ SÜREÇLERİNDE VERİMLİLİK DÖNÜŞÜMÜNÜ BAŞLATTI

Enerya, sektördeki yenilikçi ve öncü rolüyle doküman yönetimi projesine paralel ak׺ yönetimini de projelendirmek için çal׺malar×na h×zla devam ediyor.

CIO Turkiye - - GIRIŞ -

Enerji sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Enerya, sektöründeki öncü rolünü sürdürmeye ve fark yaratmaya devam ediyor. Türkiye’nin en büyük 2. özel doğal gaz dağ×t×m şirketi olan Enerya, 10 ilde 1 milyonu aşk×n aboneye hizmet veriyor. Enerya, yenilikçi ve müşteri odakl× hizmet anlay׺×yla abonelerine h×zl× çözümler sunarken bilgi teknolojilerine yapt×ğ× yat×r×mlar×yla da dikkat çekiyor. “Verimlilik ve yetkinlik sürdürülebilir projelerle artar” Enerya IT Direktörü Saruhan Türkmen, yetkin çözümleri doğru kurgulaman×n önemini vurgulayarak, “Üç y×l önce başlatt×ğ×m×z SAP süreciyle birlikte kurumsal süreçleri optimize etmeyi hedefledik. Kapsaml× bir doküman iş ak׺ yönetim projesini hayata geçirdik. Doküman yönetimi iddial× bir projeydi. Ekip olarak bu sürece çok iyi haz×rland×k, bütünü kapsayacak bir yap×y× hayata geçirmeye odakland×k” dedi. Türkmen, şöyle devam etti: “Şirketin tüm departmanlar× taraf×ndan kullan×labilir, bu yönüyle 360 derece kapsam× olan bir yap×y× hayata geçirmek istedik. Bunun için entegrasyon yetkinliğinin çok önemli olduğunu bilerek ilerledik. Sorumlu ekiplerimizin detayl× planlamalar× ile çok kapsaml× bir Doküman İş Ak׺ Yönetim Sistemi (DYS) Projesi’ni başlatt×k. Bu yap×y× daha da büyütme yönünde çal׺malar×m×z tüm h×z×yla devam ediyor.” “Bilgi güvenliği yetkinliğini de göz önünde bulundurarak tercihimiz Paperwork oldu” DYS Projesi’nden sorumlu olan Enerya Proje Yöneticisi Seda Karal×, SAP projesinin tamamlanmas×n×n ard×ndan iş süreçlerini standart hale getirmenin sadece ERP yaz×l×m× ile mümkün olmad×ğ×n× fark ettiklerini belirterek, “ERP’YI destekleyecek ve onunla bütünleşecek programlara yönelik ihtiyac×m×z bizi belgelerin dijitalleştirilmesi odakl× çal׺malara yöneltti” diye konuştu. Seda Karal×, iş birimlerinin beklentilerine uygun, kurum içinde dağ×n×k yap×lar× buluşturma ve müşterilere en yetkin hizmeti sunabilme hedefinin çal׺malar×na temel oluşturduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Tüm paydaşlar×m×zla aram×zda yoğun bir evrak trafiğimiz var. Bunun yan× s×ra doğal gaz×n arkas×ndaki bilgi trafiğini uçtan uca yönetmek zorunday×z. EPDK da sektör şirketlerine bu başl×kta bilgi güvenliği yönetimi zorunluluğunu getirdi. Yani enerji şirketleri olarak bilgilerimizi güvenli ortamda saklamakla yükümlüyüz. Biz, diğer projeleri değerlendirirken bilgi güvenliği yetkinliğini de sorgulad×k, büyük veri ve bunlar×n s×k׺t×rma teknolojilerini dikkate ald×k. 2016 y×l×nda 6 ayl×k bir araşt×rma yaparak 2 y×ll×k kapsaml× bir yat×r×m için yol haritam×z× belirledik. Tüm bu detayl× analiz sonucunda da Paperwork ile Paperwork çözümüne karar verdik.” “İşbirliği ile güçlenen, yenilenme kapasitesi× yüksek yat×r×m yapt×k” Enerya Entegrasyon Yöneticisi Kağan Demir, fayda/maliyet analizi yaparken Enerya’n×n vizyonunu ve misyonunu temel ald×klar×n× hat×rlatarak, “Sadece bugünün değil 5 y×l sonras×n×n da ihtiyaçlar×n× karş×layabilecek bir yap×ya odakland×. Enerya altyap×s× ile entegrasyonuna önem verdik” diye konuştu. Paperwork ile verimli bir işbirliği yapt×klar×n× belirten Demir, süreci şöyle anlatt×: “Temel kriterlerimizi ׺×ğ×nda yapt×ğ×m×z eleme sonras× güvenlik, ulaş×labilirlik, ihtiyaç an×nda bir uzmana erişebilme gibi kriterler bizim için önemliydi. Yap×n×n esnek, görselinin güçlü, raporlamas×n×n çok iyi olmas×, her an destek alabilme avantaj× ×ş×ğ×nda güvenlik testlerimizi de yapt×k. Tüm bu süreçlerin ard×ndan Paperwork çözümü üzerinden ilerlemeye karar verdik. Bu arada kendi kurumsal ihtiyaçlar×m×z× da Paperwork’e ilettik. Belli proje başl×klar× ve bunlar×n tamamlanma tarihi beklentilerini içeren detayl× bir plan× birlikte oluşturduk. Böylece sürekli kendini geliştiren ve yenilenme h×z× yüksek bir yat×r×m× birlikte yürütüyoruz.” “Yat×r×m k×sa sürede tüm birimler taraf×ndan benimsendi” Söz konusu yat×r×m×n en önemli başl×klar×ndan biri; iş ak׺ süreçlerinin Paperwork üzerinde tasarlanmas×, fiziksel olarak saklanan belgelerin arşivlenerek ERP ile entegre biçimde an×nda ulaş×labilir olmas×yd×. İş ak׺ süreçlerinin tasarlanmas× başl×ğ×nda sat×n alma birimi ile birlikte tedarikçi değerlendirme ve teklif değerlendirme süreci öncelikli olarak haz×rland×. Projeye iş birimlerini çekme gerekliliğini bilerek at×lan ad×mlar ve bu birimlerin Enerya IT Departman×na desteği, Paperwork yat×r×m×n×n benimsenme h×z×n× da art×rd×. Üç ayl×k çal׺ma sonunda Mart 2017 döneminde devreye al×nan tedarik değerlendirme ve teklif değerlendirme süreçleri, bu süreçleri bilfiil kullanan Enerya yönetim taraf×ndan da desteklendi. Enerya İş Analisti Mustafa Coşkun, bu yat×r×mda analizin öneminin alt×n× çizerek, şunlar× söyledi: “Program× şirketin içine dahil edebilmek için temel süreçlerle ilk ad×mlar× att×k. Sat×n alma birimlerinin önceliği olan ve yönetim biriminin öncelikli olarak istediği teklif değerlendirme ve tedarikçi değerlendirme süreçlerine odakland×k. Bu süreçleri sat×n alma birimi ile detayl× biçimde analiz ederken, Paperwork ile ortak çal׺malar yapt×k, yat×r×m ad×mlar×m×z× böyle belirledik. Birbiri ile uyumlu ilerleyen alt projelere imza att×k ve bir süreç devam ederken, diğer bir başl×kta analiz süreçlerini hayata geçirerek ilerledik. Tedarikçi değerlendirmede sat×n alma birimimizin anket formlar× düzenleyip bunlar× puanlamalarla kendi içlerinde tuttuklar× platformu daha da sistemli hale getirdik. Anket yaratma, bunlar× yan×tlama, bunu kişilere atama ve bunlar× bir ak׺ üzerinde yürütme gibi başl×klarda Paperwork çok yetkin bir platform olduğunu gösterdi.” Enerya’n×n dağ×n×k yap×s×n×n bütünleştirilmesi, verilerin küçültülmesi, uygulamay× daha da başar×l× k×lyor. SAP sistemi içinde yap×lan geliştirmeleri Paperwork’e aktar×mda at×lan ad×mlar ile birçok kritik unsur kapsama alt×na al×n×rken, bu kapsaml× bak׺ aç×s× ile her başl×kta önemli tasarruf f×rsatlar× ve daha öngörülebilir bir maliyet yap×s× hedefleniyor. Ekonomik, teknik ve kullan×c× dostu yap× başl×klar×nda yap×lan kapsaml× değerlendirmeler ile kullan×c× dostu bir sistem kuruldu. Paperwork’un SAP yetkinliği Enerya’n×n tercihinde önemli bir rol oynamakla birlikte yat×r×mda h×z ve verimliliği beraberinde getirdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.