Rekaberlik

CIO Turkiye - - EDITÖRDEN -

Basit bir matematik işlemini daha h×zl× yapabilmek için yola ç×kan insanoğlu, 5000 y×l öncesinde abaküsü icat etti.

Usturlaba, otomatik Áüt, El Cezeri’nin robotlar× ve su saatleri…. Hepsi programlanabilir analog bilgisayarlar×n atas× olarak kabul edilir ve temel işlevleri hemen hemen ayn×d×r: tekrarlanabilir ve hesaplanabilir işlemleri h×zland×rmak, kolaylaşt×rmak ve sonuca daha h×zl× gitmek. Teknolojinin ya da daha dar bir kal×ba indirecek olursak, bilgisayarlar×n uzun süre temel hedeànde bu vard×. 70’li y×llarda hemen hemen tüm muhasebe departmanlar×nda bulunan Facit mekanik hesap makinalar×n×n yapt×ğ× işlemleri, IBM temelli bilgisayarlar hem daha h×zl× yap×yordu hem de verileri saklamay× öğrendik. Ancak günün sonunda işimiz gücümüz otomasyonu sağlamakt×. Son birkaç senedir işler değişiyor. Art×k teknolojinin amac× işleri otomatik hale getirmek değil. Bir yandan işleri h×zland×r×rken, bir yandan da karar süreçlerine bu ak×ll× cihazlar× eklemeye başlad×k. Yapay zekâ, öğrenen makinalar, birbirleri ile konuşan nesneler derken, başka bir ekosisteme doğru yolculuk ediyoruz. Cio’lar art×k bu evrende kendi şirketlerinin iç dinamikleri ile yolculuk edemezler. Birilerinden destek almak, hatta bazen rakiplerinden ilham almak gerekebilir. Buna yeni bir jargon ile rekaberlik diyoruz. Esnaf×n muhtemelen yüzlerce y×ld×r uygulad×ğ× bu dayan׺ma ve beraber iş yapma biçiminden teknoloji liderlerinin de ilham alacağ× çok şey var. Bu say×m×zda kapak konumuz ile k×sa bir giriş yapm׺ olduk. Belki ilerleyen süreçte CIO Kahvalt×lar×’m×zda da bu konuyu detayl× bir şekilde irdeleyebiliriz.

CIO Ödülleri

Herhangi bir aksilik olmaz ise 30 Kas×m tarihinde CIO Ödülleri’nin takdim etmiş olacağ×z. Bu sene yine yoğun bir kat×l×m ald×k. Bu özel gecede siz de yerinizi almak istiyorsan×z bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Tüm detaylar cioodulleri.org adresinde. Görüşmek üzere.

Birilerinden destek almak, hatta bazen rakiplerinden ilham almak gerekebilir. Buna yeni bir jargon ile rekaberlik diyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.