Dijitalleşme sonraskna hazkr mksknkz?

CIO Turkiye - - EDITÖRDEN - Murat YILDIZ, Yaykn Yönetmeni myildiz@cio.com.tr

CIO rolünün değişimini sürekli konuşuyoruz ancak bu dijitalleşme döneminden sonra rollerde bambaşka değişimler olacak. Uzun bir süredir dijitalleşme ve dijital dönüşümü konuşuyoruz.

Ve maalesef bu iki kavram birbirine kar׺×yor. İşin bu k×sm× ayr×ca yazmam×z ve tart׺mam×z gereken bir konu. Ancak aslolan şudur, şirketler günümüzde operasyonlar×n× teknoloji kullanarak iyileştirme ve dönüştürme konusunda her zamankinden çok daha istekli. Üstelik bu konuda motivasyon şirketin tüm yönetim kadrosu taraf×ndan sahiplenilmiş durumda. Cio’lar×n bu çerçevede işlerinin çok daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. En az×ndan dijital dönüşüm projelerine bütçe bulma hususunda eskiye nazaran işleri çok daha kolay olacakt×r. Ancak bu durum Cio’lar×n üzerine çok daha farkl× bir sorumluluk yüklüyor. O da dijitalleşme sonras×na haz×r olmak. Gartner raporuna göre dijitalleşmeden sorumlu olan CDO görevi bile bir geçiş göreviydi ve zaman içerisinde ya yok olacak ya da CIO rolüne doğru dönüşecekti. Demek ki dijital dönüşüm süreçlerinden sonra bir başka devre gelecek. Mesela uygulanm׺ olan değişimlerin sürekliliği, artan bak×m ve yönetim Àyatlar×n×n dengelenmesi ve bağ×ml× teknolojilerin ve hizmet sağlay×c×lar×n yaşamlar×n× sürdürme risklerinin yönetilmesi gibi. Mesela, Endüstri 4.0 ile birlikte tüm üretim süreçlerinizi emanet ettiğiniz sistemlerin sürekliliği art×k çok daha önemli olacak. CIO rolünün değişimini sürekli konuşuyoruz ancak bu dijitalleşme döneminden sonra rollerde bambaşka değişimler olacak. Yeni dönemde yapacağ×m×z toplant×larda bu konuyu çok daha fazla konuşacağ×z.

Bu ay

Bu say×m×zda yine farkl× konu başl×klar×na dendik. Kapak konumuzda Panda CIO’SU Ali Çağatay Sözer ile hem Endüstri 4.0 süreçlerini hem de sosyal girişimleri olan CIO Turkey grubunu konuştuk. Biz de CIO Turkey grubunun etkinlik ve çal׺malar×n× ilgiyle takip ediyoruz. Bu say×da bir diğer önemli konuğumuz Turkcell CMO’SU İsmail Bütün oldu. Dijitalleşen dünyada Cmo’lar×n analitik veriden nas×l faydaland×ğ×n× konuştuğumuz keyiái bir sohbet gerçekleştirdik. Hepinize keyiái okumalar diliyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.