2019 yapay zeka yklk olacak

2019 yklknda tüm Cio’larkn yapay zekayk çok daha fazla konuşacağknk düşünüyorum. Biz de hem etkinlik hem de yayknlarkmkzda bu konuya daha fazla yer vereceğiz.

CIO Turkiye - - EDITÖRDEN - Murat YILDIZ, Yaykn Yönetmeni myildiz@cio.com.tr

Bas×n sektörünün dijitalleşmesini anlatt×ğ×m sunumlar×mda en etkili rakam× sona sakl×yorum.

Geçtiğimiz sene okuduğunuz yüzlerce haberi asl×nda yapay zeka yaz×l×mlar× yazd×. Önümüzdeki sene ise bunun çok daha fazla olmas× bekleniyor. Yapay zeka yaz×l×mlar× basit birkaç veriden yola ç×karak, belagatle olmasa da tekdüze bir haber metni ç×karmay× başarabiliyor. Zaten daha fazlas×na da ihtiyac×n×z yok, “yağmur yağd×, Àlanca yollar kapand×, önümüzdeki günlerde havan×n daha iyi olmas× bekleniyor” minvalinde bir metin hepimiz için yeterli değil mi?

Geçtiğimiz hafta Hugo Boss’un İzmir’de ak×ll× fabrikas×n× ziyaret ettim. Endüstri 4.0 yaklaş×m×n×n bir tekstil fabrikas×nda nas×l uyguland×ğ×na şahit oldum. Ancak çok daha önemlisi, arka planda çal׺an IT ekibinin geliştirdiği yapay zeka çözümlerdi. Hangi işçinin ne zaman hatal× bir gömlek manşeti dikeceğini, yaka ütüsünün ne zaman yanl׺ yap×lacağ×n× ya da ceket astar×ndaki düzensiz dikişi önceden tahmin etmeye çal׺×yorlar. Çeşitli veriler kullanarak bu tespitleri yüzde 50’nin üzerine ç×karmay× başarm׺lar. Zaman içerisinde daha fazla veri ile daha iyi sonuçlar ç×karmak mümkün olacak.

Yapay zeka yaln×zca insan×n yapt×ğ× işi yapmakla kalmayacak, yapamad×ğ× iş kollar×na da el atacak. Daha önceden bu fabrikada işçilerin hangi hatalar× yapabileceklerini tahmin eden bir müneccim istihdam edilmiyordu. Ancak bir yaz×l×m şimdi bu işi yap×yor.

1994’ten bu yana tüketici dünyas×n×, 2007 y×l×ndan bu yana kurumsal yaşam×m×z× şekillendiren teknolojiler üzerine makaleler ve kitaplar yaz×yorum, konferanslar veriyorum… Veri Güvenliği, Sanallaşt×rma, Bulut, Güvenlik, Dağ×t×k İşleme, Blockchain ve daha birçok konuyu tart׺t×k; ancak yapay zeka kadar ilgimi çeken, beni heyecanland×ran başka bir konu olmam׺t×.

2019 y×l×nda tüm Cio’lar×n yapay zekay× çok daha fazla konuşacağ×n× düşünüyorum. Biz de hem etkinlik hem de yay×nlar×m×zda bu konuya daha fazla yer vereceğiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.