STANBUL VERG DA RES BA KANLI I GAYR MENKUL SATI LANI

Dünya Gazetesi - - GÜNCEL -

(1 NOLU TA INMAZ)

1- Sat yap lacak gayrimenkul stanbul ili, Kartal ilçesi , Yakac k Çar Mah Kartal Caddesi Onur Merkezi No:7/72(105). Kat:2. adresindedir. 2- Gayrimenkul Kartal Tapu Sicil Müdürlü ünde; G22a10c1d pafta, 11476 Ada 11 Parselde Brüt 30 m2 metrekare yüz ölçümlü , 20/2750 arsa payl ba ms z numaral olarak kay tl d r. 3- Sat a ç kar lan gayrimenkule 90.000,00.TL. rayiç de er biçilmi tir. 4- Art rmaya i tirak edeceklerden gayrimenkulün de erinin %7,5’i nispetinde teminat al nmas gerekmektedir. Teminat olarak para, banka teminat mektubu, Hazine Tahvil ve Bonolar , hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller “bu esham ve tahviller teminat n kabul edilmesine en yak n borsa cetvelleri üzerinden %15 noksan ile de erlendirilerek” kabul edilecektir. 5- Gayrimenkulün birinci art rmas 09.05.2018 tarihinde saat 10.30.-12.00. aras nda aç k artt rma sureti ile Yakac k Vergi Dairesi Sat Komisyonu Ba kanl nda yap lacakt r. 6- lgilenenler gayrimenkul ile ilgili sat artnamesini Yakac k Vergi Dairesi Müdürlü ünden alabileceklerdir. 7- Gayrimenkul teminat sat saati olan ‘dan 1 saat evvel 09.30.’dan 1 saat ‘e kadar 10.30. Yakac k Vergi Dairesi Müdürlü üne yat r lacak kar l nda al nacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) ayn saate kadar Vergi Dairesi Sat Komisyon Ba kanl na ibraz edeceklerdir. 8- Gayrimenkul mal n sat nda verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç de erin %75’ini bulmad veya artt r lan bedel amme alaca na rüçhan olan alacaklar n tutar ndan fazlaya ç kmad ve yap lm veya yap lacak masra ar kar lamad takdirde en çok artt ran n taahhüdü baki kalmak art ile art r m n 7 gün daha uzat larak 7 gün sonra ayn mahalde 16.05.2018 gün ve saatte (10.30.-12.00.) tekrar 2. artt rana ihale edilecektir. Ancak ihale bedelinin rüçhanl alacakla birlikte masra ar da a mas gerekmektedir. Aksi takdirde sat yap lmayacakt r. 9- bu ilan tapu kayd nda adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kayd nda ad ve adresleri geçip de tebli edilemeyen ilgililere de tebli yerine kaimdir. Yukar da yaz l olan hususlar n d nda ba kaca malumat isteyen 0 216 671 16 84/1953 telefon numaras ile Yakac k Vergi Dairesi Müdürlü üne müracaat edilebilir.

(2 NOLU TA INMAZ)

1- Sat yap lacak gayrimenkul stanbul ili, Kartal ilçesi , Yakac k Çar Mah Kartal Caddesi Onur Merkezi No:7/71(104). Kat:2. adresindedir. 2- Gayrimenkul Kartal Tapu Sicil Müdürlü ünde; G22a10c1d pafta, 11476 Ada 11 Parselde Brüt 30 m2 metrekare yüzölçümlü , 20/2750 arsa payl ba ms z numaral olarak kay tl d r. 3- Sat a ç kar lan gayrimenkule 90.000,00.TL. rayiç de er biçilmi tir. 4- Art rmaya i tirak edeceklerden gayrimenkulün de erinin %7,5’i nispetinde teminat al nmas gerekmektedir. Teminat olarak para, banka teminat mektubu, Hazine Tahvil ve Bonolar , hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahviller “bu esham ve tahviller teminat n kabul edilmesine en yak n borsa cetvelleri üzerinden %15 noksan ile de erlendirilerek” kabul edilecektir. 5- Gayrimenkulün birinci art rmas 09.05.2018 tarihinde saat 10.30.-12.00. aras nda aç k artt rma sureti ile Yakac k Vergi Dairesi Sat Komisyonu Ba kanl nda yap lacakt r. 6- lgilenenler gayrimenkul ile ilgili sat artnamesini Yakac k Vergi Dairesi Müdürlü ünden alabileceklerdir. 7- Gayrimenkul teminat sat saati olan ‘dan 1 saat evvel 09.30.’dan 1 saat ‘e kadar 10.30. Yakac Vergi Dairesi Müdürlü üne yat r lacak kar l nda al nacak Emanet Makbuzu (Emanet Mektubu) ayn saate kadar Vergi Dairesi Sat Komisyon Ba kanl na ibraz edeceklerdir. 8- Gayrimenkul mal n sat nda verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç de erin %75’ini bulmad veya artt r lan bedel amme alaca na rüçhan olan alacaklar n tutar ndan fazlaya ç kmad ve yap lm veya yap lacak masra ar kar lamad takdirde en çok artt ran n taahhüdü baki kalmak art ile art r m n 7 gün daha uzat larak 7 gün sonra ayn mahalde 16.05.2018 gün ve saatte (10.30.-12.00.) tekrar 2. artt rana ihale edilecektir. Ancak ihale bedelinin rüçhanl alacakla birlikte masra ar da a mas gerekmektedir. Aksi takdirde sat yap lmayacakt r. 9- bu ilan tapu kayd nda adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kayd nda ad ve adresleri geçip de tebli edilemeyen ilgililere de tebli yerine kaimdir. Yukar da yaz l olan hususlar n d nda ba kaca malumat isteyen 0 216 671 16 84/1953 telefon numaras ile Yakac k Vergi Dairesi Müdürlü üne müracaat edilebilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.