Sürdürülebilir Toprak Yönetimi (STY) nedir?

Dunya Gida - - Söyleşi -

Sürdürülebilir Toprak Yönetimi (STY), bilhassa Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden ikinci hedef “açlığın sonlandırılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve beslenmenin iyileștirilmesi ve sürdürülebilir tarımın teșvik edilmesi” ve on beșinci hedefin “karasal ekosistemlerin korunması, restorasyonu ve sürdürülebilir kullanımı, ormanların sürdürülebilir yönetimi, çölleșmeyle mücadele ve arazi bozunumunun durdurulması ve iyileștirilmesi ve biyolojik çeșitlilik kayıplarının durdurulmasının” sağlanması hususunda kilit bir rol oynamaktadır.

2017 yılında FAO tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Toprak Yönetimi Gönüllü İlkeleri“(Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Management, VGSSM) (FAO, 2017) raporuna göre; toprak bozulma nedenlerini ortadan kaldırmak için, toprak fonksiyonları ve ekosistem hizmetlerini iyileștirmeye yönelik her türlü yöntem STY içerisinde değerlendirilmektedir. Bu toprağın destekleyici, tedarik-edici, düzenleyici ve sosyo-kültürel hizmetlerinin genel amaçları:

• toprak erozyonunun azaltılması,

• toprak organik madde içeriğinin zenginleștirilmesi,

• toprak alkalileșmesi ve tuzlulașmasının önlenmesi, en aza indirilmesi ve hafifleștirilmesi, • toprak asitleșmesinin en aza indirilmesi, • toprak kirliliğinin önlenmesi,

• toprak biyolojik çeșitliliğinin korunması ve geliștirilmesi,

• toprak besin maddesi dengesi ve döngülerinin teșvik edilmesi,

• toprak yüzeyi mühürlenmesinin (Örn., asfaltlașma ve betonlașma gibi faaliyetler sonucu toprak sistemindeki her türlü enerji akıșının (su ve hava giriș-çıkıș döngülerinin engellenmesinin)) en aza indirilmesi,

• toprak sıkıșmasının azaltılması ve önlenmesi (toprak canlılarını barındıran, hava ve suya bağlı her türlü toprak fonksiyon ve ekosistemlerinin ișlevselliğini sağlayan boșluklar dağılımının iyi bir șekilde idame edilmesi),

• toprak su yönetiminin iyileștirilmesidir. Günümüzde, bu toprak ekosisteminin (des- tekleyici, tedarik-edici, düzenleyici ve sosyo-kültürel) sunduğu hizmetler, farklı tarımsal yöntemler ve uygulamalar (sürdürülebilir tarım, korumalı tarım, ekolojik tarım ve organik tarım vs.) içerisinde gıda güvenliği ile bağlantılı olarak bașarılı bir șekilde kullanılmaktadır. Yukarıda verilen 10 adet toprak bozulma nedeni, Türkiye’de belirli oranlarda etkindir. Yalnız, kurak ve yarı-kurak bölgelerde, organik maddenin așırı azalmıș olması ve erozyon, gıda güvenliği ile doğrudan ilișkili toprak fonksiyon ve ekosistem hizmetlerini tehdit eden nedenlerin bașında gelmektedir. Bunların önüne geçilmesi için ise, STY yaklașımın 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” kapsamında biran önce benimsenerek hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.