Haksız rekabet

Dunya Gida - - Hukuki Boyut - Av. Emine Başcı Devres Devres Hukuk Bürosu www.devres-law.com

Bu yazımızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“Kanun”) kapsamında “haksız rekabet”i incelemeye çalıșacağız. Her ne kadar Kanun’da haksız rekabet kavramının doğrudan bir tanımı yapılmamıș ise de hukuk çevrelerinde haksız rekabetin değișik tanımlarına rastlamak mümkündür. Bu farklı tanımların ortak noktasını da ticari teșebbüslerin dürüstlük kuralına aykırı olarak rekabet ortamını bozan fiilleri teșkil etmektedir.

Kanun’un amacı bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamıș rekabetin sağlanmasını temin etmektir. İlgili maddenin gerekçesinden de, katılanlar ifadesi ile ekonominin, tüketici ve kamudan olușan geniș bir çevrenin kastedildiği anlașılmaktadır. Kanun’un 54. maddesinin ikinci fıkrası ile: “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müșteriler arasındaki ilișkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer șekillerdeki aykırı davranıșlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır” haksız rekabetin kișiler ve eylemler yönünden sınırları çizilmiștir.

Haksız rekabetten söz edebilmek için șu unsurların birlikte bulunması gerekir:

Rakipler veya tedarik edenlerle müșteriler arasında rekabetin varlığı,

Söz konusu rekabetin aldatıcı veya dürüst- lük kuralına aykırı eylem ve ticari uygulamalar ile haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması,

Dürüstlük kuralına aykırı böylesi davranıșlar nedeniyle zararın veya zarar görme tehlikesinin meydana gelmiș olması ve

Haksız rekabet fiili ile zarar veya zarar tehlikesi arasında bir nedensellik bağının bulunması

Kanun’un 54. maddesi, haksız rekabete ilișkin bir genel hüküm niteliğindedir. Kanun’un, 55. maddesinde ise uygulamada en sık rastlanan haksız rekabet hallerinden yola çıkılarak, haksız rekabete emsal teșkil edecek bașlıca durumlar altı ana kategori halinde sıralanmıștır. Bunlar;

Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satıș yöntemleri ile hukuka aykırı davranıșlarda bulunmak,

Sözleșmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek,

Bașkalarının iș ürünlerinden yetkisiz yararlanmak,

Üretim ve iș sırlarını hukuka aykırı olarak ifșa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği, öğrendiği bilgileri ve üretenin iș sırlarını kendi menfaati için değerlendirmek veya bașkalarına bildirmek,

İș șartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleșmeyle, rakiplere de yüklenmiș olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iș șartlarına uymamak,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.