“Yasal düzenlemeler olumlu ama önemli olan uygulama”

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hal yasa tasarısını; üretici örgütlerinin daha güçlü bir yapıya kavuşturulması, pazarlamada söz sahibi olabilmeleri, daha derli toplu ve düzenli bir yapının ortaya konması bakımından olumlu olarak değerlendirdiklerini b

Dunya Gida - - İçindekiler - Özlem As ozlem.as@dunya.com

Hal yasa tasarısı ve meyve-sebzelerin ambalajlanması tebliğinin sorunların çözümü için umutlandırdığını belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Bașkanı Șemsi Bayraktar, ama esas önemli olanın uygulama olduğunu kaydetti.

Bayraktar, üreticilerden mal alımı sırasında maliyetler gerekçe gösterilerek düșük fiyat uygulaması getirebileceğinden endișelendiklerini de bildirdi.

Bayraktar, Dünya Gıda Dergisine hal yasa tasarısını ve geçtiğimiz günlerde yayınlanan meyve-sebzenin ambalajlanmasını öngören tebliği değerlendirdi.

Bayraktar, hal yasa tasarısını; üretici örgütlerinin daha güçlü bir yapıya kavușturulması, pazarlamada söz sahibi olabilmeleri, daha derli toplu ve düzenli bir yapının ortaya konması bakımından olumlu olarak değerlendirdiklerini belirtti. Bayraktar, tasarının içeriği hakkında șu bilgileri verdi:

“5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 26 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıș, 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiști. Ülkemizde yaș sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi, 5957 sayılı Kanun hükümleri kapsamında yürütülmeye bașlanmıștır. Ülkemizde hali hazırda yaș meyve sebze ticareti bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu noktada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından üretici örgütlerinin elini güçlendirecek, hallerin alt yapısını iyileștirmeye yönelik düzenlemelerle ilgili zaman zaman açıklamalar yapılmaktadır. Bu açıklamalar kamuoyunda yeni hal yasası olarak algılanmaktadır. Hali hazırda birliğimize incelenmek üzere gelmiș bir yasa tasarısı bulunmamaktadır. Basında yer alan açıklamalar ile bakanlık ile yapılan görüșmelerden, aracı sayısının azaltılacağı, her il ve ilçede hal olmayacağı, büyük haller olușturulacağı, Yaș meyve sebze pazarlamasının iyileștirilmesine yönelik çalıșmaların yapılacağı anlașılmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüșmelerimizde kanun ile ilgili çalıșmaların devam ettiği belirtilmiș, aracıların kaldırılması ile ilgili bir durumun olmadığı ancak üretici örgütleri üzerinden doğrudan mal aktarımının sağlanmasına yönelik çalıșmanın yürütüldüğü, bu bağlamda üretici örgütlerini teșvik edici mekanizmaların üzerinde çalıșıldığı ve birtakım vergi avantajlarının sağlanacağı ifade edilmiștir. Hal vasfını tașımayan, yeterli kapasiteye ulașmayan, modernizasyonunu sağlamayan hallerin hal statüsünden çıkarılmasının planlandığı, belediyelerin insiyatifi ile hal vasfı tașımayan bu yerlerin toptan alım satım merkezi olarak faaliyete devam etmesinin öngörüldüğü belirtilmiștir. Üretici örgütlerinin daha güçlü bir yapıya kavușturulması, pazarlamada söz sahibi olabilmeleri, daha derli toplu ve düzenli bir yapının

ortaya konması bakımından çalıșmalar olumlu olarak değerlendirilmektedir. Son yapılan çalıșmaları değerlendirdiğimizde; izlenebilirliği sağlamak, șeffaflığı temin etmeye çalıșmak, hallerin alt yapısını iyileștirilmeye çalıșmak, fiyat farkının azaltılması bakımından üretici örgütlerinin güçlendirilmek istenmiștir.”

Üretici ambalajlamadan muaf

Üreticilerin, ürettikleri yaș meyve sebzeyi perakende olarak doğrudan tüketicilere satması durumunda ambalajlama ișleminden muaf tutulduğunu kaydeden Bayraktar, șunları söyledi:

“Özellikle 3 Ekim 2017 tarihinde çıkan “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlișkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile ürün kayıplarının azaltılması hedeflenmiștir. Tebliğ genel olarak malların ambalajlanmasında, tașınmasında, depolanmasında ve perakende satıșa sunulmasında uyulması gereken standartlara ilișkin usul ve esasları kapsamaktadır. Yaș meyve sebzenin ambalajlanmasında; tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlar kullanılacağı, malların uygun șartlarda korunması ve tașınması sağlanacak șekilde ambalajlanacağı, ambalajların bütün yabancı maddelerden arındırılması hükme bağlanmıștır. Üreticilerimiz, ürettikleri yaș meyve sebzeyi perakende olarak doğrudan tüketicilere satması durumunda ambalajlama ișleminden muaf tutulmuștur. Yaș meyve sebzenin üretim yerindeki toptancı hallerinden veya tasnifleme ve ambalajlama tesisinden tüketim yerlerine tașınmasında soğuk zincirin korunması, malların birbirine zarar vermeden tașınması esas kılınmıștır. Yaș meyve sebzenin, soğuk hava depolarında veya malların bozulmasına veya kalite kaybına sebep olmayacak uygun ısı ve nem ortamlarına sahip alanlarda depolanacağı, alıșveriș merkezleri, büyük mağaza ve zincir mağazalarda bulunan perakende satıș yerlerinde soğutuculu reyonlarda ambalajlarından çıkarılmadan satıșa sunulacağı hükme bağlanmıștır” dedi.

“Maliyetler üreticiye yansıtılmamalı”

Düzenlemenin, üreticilerden mal alımı sırasında maliyetler gerekçe gösterilerek düșük fiyat uygulaması getirebileceğinden endișelendiklerini belirten Bayraktar, maliyetlerin üreticilerimizden çıkarılmaması yönünde tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, “Tebliği genel olarak değerlendirdiğimizde; yapılan düzenlemenin, üreticilerimizin binbir emekle ürettikleri ürünlerin ziyan olmaması, ülkemizin de bu anlamda ekonomik kayba uğramaması bakımından, söz konusu tebliğin ürün kayıplarının azaltılmasına katkı sağlayaca- ğı düșünülmektedir. Soğuk zincir ve ambalajlama ile ilgili uygulamalar ek bir maliyet getirecektir. Düzenlemenin, üreticilerimizden mal alımı sırasında söz konusu maliyetler gerekçe gösterilerek düșük fiyat uygulaması getirebileceğinden endișelenmekteyiz. Söz konusu maliyetlerin üreticilerimizden çıkarılmaması yönünde tedbir alınmalıdır. Nakliye, ambalajlama ve depolama maliyetlerinin desteklenmesinin son çıkan tebliğin uygulanmasını kolaylaștıracağını düșünüyoruz” diye konuștu.

“Üretici ve örgütleri kendilerine verilen hakları kullanamıyor”

“Son yapılan çalıșmalar çözüm için bizi umutlandırmakla birlikte esas önemli olan uygulamalardır” diyen Bayraktar, üretici ve üretici örgütlerine kanunda çeșitli muafiyetler, kolaylıklar tanınmakla birlikte ülkemizde üretici örgütlerinin güçlü olmaması sebebiyle kanunla birlikte tanınan haklardan faydalanılamamasına neden olduğunu söyledi. Bayraktar, “Nitekim hallerde üretici örgütlerine ayrılan yerler örgütler tarafından tam olarak doldurulamamıștır. Üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve aktif rol almasının sağlanması son derece önemlidir. Kooperatifler ve üretici birlikleri mali ve idari yönden güçlenmeli, fonksiyonel hale getirilmelidir. Üretici örgütlerinin, pazar analizi yapabilen, piyasaları özellikle dünya piyasalarını takip eden profesyonel kadrolarla ve yöneticilerle idare edilmesi sağlanmalıdır. Üretici örgütlerinin yanı sıra tüketici örgütleri güçlendirilmeli, piyasayı kontrol edebilecek duruma getirilmelidir. Hal kanunu ile ilgili hangi düzenleme yapılırsa yapılsın, kanundan beklenen faydanın sağlanması üretici ve tüketici arasındaki makasın azaltılması, ancak ve ancak güçlü üretici birliklerinin ve örgütlü tüketicilerin varlığının yanı sıra etkin bir denetim mekanizması ile mümkün olacaktır” diye konuștu,

Şemsi Bayraktar

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.