Üretimden Tüketime Yumurta Zirvesi

2 -5 Kasım 2017 tarihleri arasında Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) tarafından Antalya’da düzenlenen 3. Yumurta Zirvesine katıldım. 900 civarında yumurta üreticisi, tedarikçiler ve karar vericilerin izlediği zirvenin tüm katılımcılar ve paydaş

Dunya Gida - - İçindekiler - Ayşe Dinçer ayse.dincer@dunya.com

Türkiye’nin her yerinden gelen yumurta üreticilerinin yanı sıra, sektöre girdi sağlayan firmaların temsilcileri, kanatlı sağlığı hizmeti veren veteriner hekimler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetici ve uzmanları, sivil toplum kurulușlarının temsilcileri akademisyenler ve basın mensupları zirveyi izledi. Ayrıca zirve boyunca 20’ye yakın firma stand açtı paydașlara ürünlerini tanıttı ve üreticilerin sorunlarını gidermek için çözümler sundu. Dünya Gıda Dergisi 2 gün boyunca tüm katılımcı ve ziyaretçilere dağıtıldı. Son gün üreticiler, yöneticiler ve bakanlık yetkililerinin katılımı ile sorunlar ve muhtemel çözümleri masaya yatırıldı.

Yum-Bir Bașkanı Hasan Konya: Yumurta üretimi 10 yılda yüzde 122 büyüdü

Zirve,Yum-Bir Bașkanı Hasan Konya’nın açılıș konușması ile bașladı. YUM-BİR’in yumurta üreticileri tarafından 2006 yılında kurulduğunu belirten Konya, Birliğin kurulduğu günden bu yana yumurta sektörünün sorunlarına çözüm aramak ve üyelerinin hak ve

menfaatlerini korumak amacıyla çalıștığını ve bünyesinde Afyonkarahisar, Çorum, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Konya, Bandırma, Bașmakçı, Tavșanlı, Manisa, Bolu, Balıkesir Yumurta Üretici Birlikleri olmak üzere 12 Birlik bulundurduğunu vurguladı. Yum-Bir üyelerinin Türkiye yumurta üretiminin yaklașık %85’ini ürettiğini ve Türkiye’de Bakanlığa bağlı 1046 kayıtlı ticari ișletme bulunduğunu, bu ișletmelerde yıllık 18-19 milyar adet yumurta ve Bakanlığa kayıtlı çok az sayıda küçük ișletmede yıllık 70-80 milyon adet organik yumurta üretildiğini söyledi. Hüseyin Konya konușmasını șöyle sürdürdü: “Üreticilerin sırf büyüme kaygısı ile pazarlamayı planlamadan üretim yapması nedeniyle ihtiyacımızdan yaklașık %30 fazla olarak üretim yapılmaktadır. Arz fazlası yumurta ihracat yoluyla eritilmeye çalıșılsa da bazı aylarda fiyatların düșüșüne engel olunamamaktadır. Önerimiz, yıllık nüfus ve kiși bașına tüketim artıșı ile ihracat potansiyelini esas alan Bakanlık öncülüğünde üretimin planlanmasıdır. Sürdürülebilir yumurta üretimi için; ișletmelerde biyogüvenlik tedbirlerini aksatmadan uygulamanızı, plansız büyümeden vazgeçmenizi, pazarlamaya ve markalașmaya önem vermenizi, kaliteli yem kullanmanızı, tedavide sadece ruhsatlı ilaç kullanılmasını, kayıt dıșı tavukçuluk ile hep beraber mücadele edilmesini talep ediyorum”.

Zirve’nin açılıșında Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB ) Bașkanı Talat Gözet, VİSAD Bașkanı Ramazan Bayhan, Türkiyem-Bir Bașkanı Ülkü Karakuș ve Gıda İșverenleri Sendikası

Bașkanı Necdet Buzbaș yaptıkları kısa konușmalarda Yum-Bir ile geliștirdikleri ișbirliğinden memnuniyetlerini ifade ederek zirvenin bașarılı geçmesi temennisinde bulundular. Visad Bașkanı Ramazan Bayhan, dünyada her an bir kriz çıkacakmıș hissi ile yașadığımızı dile getirerek “Stratejik birkaç gıda maddesi arasında yumurta yer almaktadır. Șahsen ekmekle bile yarıșabileceğini düșünüyorum. Yumurta’nın düzenli ve yeterli arzının sağlanabilmesi için sürdürülebilir olması gerekir” dedi. Gıda İșverenleri Sendikası Bașkanı Necdet Buzbaș ise 3 konuya dikkat çekti: Hayvan refahı, fiyat istikrarı ve bilgi kirliliğinin dikkatle takibi. Fiyat istikrarı konusunda likit ve toz yumurta üretimi yatırımlarının gündeme alınmasının stok yönetimi ve sürdürülebilirlik açısından önemine değindi.

Bora Alçı: Yumurtada marka sadakati yok

Konferansta Bora Alçı’nın “Yumurta Pazar’ında Kazanan Markalar Yaratmak” konulu konușması çok ilgi çekti. Marka’nın bir katma değer yaratma iși olduğunu, marka’nın satıș cirosu artırmak, kârlılık ve pazar payı için yaratıldığını ve bunun sürdürülebilir kılınmasının gerekli olduğunu söyleyen Alçı, tüketici açısından da verdiği paranın karșılığını almasının önemini dile getirdi. Alçı, “Büyük markaların arkasında büyük fikirler vardır. Merkezinde de insan vardır...Bir marka oluștururken mutlaka kendimizi müșterinin yerine koymamız gerekir” șeklinde konuștu. Paranın karșılığının memnuniyet, onun ötesinde ise mutluluk olduğunu belirterek insanların sadece mantıkları ile değil duygularıyla hareket ettiklerine, tüm șartlar aynı olduğunda mantıkla karșılaștırma yapılmadığına dikkat çekti. Pazarlamanın mevcut pazardan pay almak, ya da yeni bir pazar yaratmak șeklinde yürüdüğünü ifade eden Alçı, yumurtada nasıl inovatif olunabileceğini anlatarak, “Yumurtada marka sadakati yoktur, insanlar her markayı birbirine alternatif görürler.. Müșterinin hislerini yönetmek, müșteriye en etkili șekilde dokunmak lazım” diyerek konușmasını bitirdi.

Tüketim ve pazarlama oturumu

Tüketim ve pazarlama konularının ele alındığı oturumda ise Doç. Dr. Ahmet Ekici katma değer yoluyla rekabet üstünlüğü yaratma konusunu ele aldı ve katma değer yoluyla rekabet üstünlüğü elde etmiș firmalardan örnekler sundu. Tarım Ekonomisti Dr. Pınar Nacak, ulusal ve uluslararası piyasalarda yașanan ekonomik dalgalanmalar, arz-talep dengeleri ve fiyat olușumları hakkında görüșlerini bildirdi. Yumurta sektörünün pazarlama

ve rekabet gücünü artırması gerektiğine vurgu yaptı. TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, yeni teknolojilerin tüketimin ve tüketici davranıșlarının değerlendirilmesinde kolaylıklar sağladığını, ancak aynı teknolojilerin tüketici davranıșlarını kontrolden çıkarma riskini de beraberinde getirdiğini söyledi. İngiltere’den konușmacı olarak katılan Weybridge Hayvan Șubesi Bakteriyoloji Bölümünden veteriner Doris Mueller Dodlies “Güvenilir yumurta üretimi: Yumurtacı ișletmelerde Salmonella kontrolü ve AB deneyimleri” konulu sunumunda yumurtacı ișletmelerde salmonella kontrolünün nasıl yapılacağını anlattı ve Avrupa deneyimlerini paylaștı. Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araștırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Aynur Özbahçe’nin bașkanlığındaki oturumda tavuk dıșkıısnın değerlendirme yöntemleri ve organik gübre mevzuatı ele alındı.

Kanatlı sağlığı ve antibiyotik kullanımı oturumu

Kanatlı sağlığı ve antibiyotik kullanımının ele alındığı oturumun Bașkanlığını Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veli Gülyaz yaptı. Veteriner Hekim Ümit Zoray Bakanlığın kanatlı sağlığı stratejilerini, çiftlikten sofraya güvenli gıda güvenliği yaklașımını anlattı. İtalya Bari DVM-ECPVS -Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Antonio Camarda bir çok ișletmede sorun olan tifo hastalığı ile ilgili yeni jenerasyon așılar ile kanatlı tifosuna karșı mücadeleyi ve yeni așının özellikleri hakkında bilgi verdi. Oturumda yer alan diğer konușmacılar kanatlı sağlığı ve așılar ile hastalıkların ișletmelerde meydana getirdiği kayıplar hakkında görüșlerini bildirdiler.

Üretim oturumu

Bașkanlığını Prof. Dr. Sakine Yalçının yaptığı üretim oturumunda Prof. Dr. Musa Sarıca, alternatif yumurta üretim sistemlerinin karșılaștırmasını yaparak yumurta üretiminde uygulanan sistemleri geçmișten günümüze özetleyerek, üretim sistemlerinde ortaya çıkan değișikliklerin nedenlerini, tüketici taleplerini ve hayvan refahı konularını ele aldı, son olarak da üretim sistemlerinin ekonomik getiri açısından değerlendirmesini yaptı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniș: Kanatlı bilgi sistemi ile sektörü takip ediyoruz

Son gün zirveye katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniș yumurta sektörünün tüm sorunları ile yakından ilgilendiklerini, kayıt dıșı tavukçuluğun önlenmesi için denetimleri artırdıklarını ve Kanatlı bilgi sistemi ile sektörü takip ettiklerini söyleyerek “Rusya krizinden sonra șunu gördük. Üreticimiz belli pazarlara bağımlı olmuș. Aynı durumlar Irak Suriye krizinde de ortaya çıktı. Bu nedenle farklı pazarlarda iș imkanları araștırıyoruz” dedi.

Yum-Bir Genel Sekreteri Hüseyin Sungur: Tüketici gıda güvenliği ön planda

Zirve sonrası görüștüğüm Yum-Bir Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, Dünya Gıda Dergisi okurları için zirve ile ilgili görüșlerini șöyle dile getirdi: “Zirveyi düzenlemekteki amacımız üreticileri, yumurta sektörüne tedarik sağlayan așı, ilaç, yem ve diğer tüm tedarikçi paydașları biraraya getirip sektörün mevcut sorunlarını tartıșmak,

geleceğini beraber șekillendirmek. Ve biz konuları seçerken de bir yıl öncesinden sektör paydașlarıyla güncel konuları ve talepleri sektördeki sorunlara çözüm üretecek konuları ve konușmacıları seçiyoruz. Dünyadaki gelișmeler, tedavi yaklașımları değișiyor, hayvan refahı anlayıșı değișiyor. Tüketici gıda güvenliği ön plana geçti. Bütün bunları, dünyadaki gelișmeleri, tüketimdeki eğilimleri hepsini içerecek șekilde konuları belirledik. Bir de yumurta sektörünün bugün fiyatları çok inișli çıkıșlı bir seyir izliyor. Yumurta üreticilerinin en zayıf yanı pazarlamayı henüz bașaramamıș olmaları. Doğrudan pazarlayamıyorlar, hep aracılar vasıtasıyla pazarlıyorlar. Ulusal birkaç marka var, markalașamamıșlar. Konuları seçerken buna da dikkat ettik. Özellikle markalașma nasıl olmalı, pazarlama teknikleri nedir bunlara önem veriyoruz. Üretim ayağında çok fazla bir sıkıntısı yok üreticinin pazarlama ile ilgili sıkıntıları var. Aracılar vasıtasıyla pazarlıyor. Yumurta fiyatları borsa gibi haftalık inișli çıkıșlı seyirler izliyor yumurta fiyatları düștüğünde bu marketlere aynı hafta yansımıyor gecikmeli yansıyor ama yumurta fiyatları yükseldiği zaman da anında yansıyor. Bu bizi sıkıntıya sokuyor. Üretimden tüketime yumurtanın her așamasını sektör paydașları, üreticiler, karar vericiler, bilim adamları hepsi burada onlarla tartıșmak istedik. 900 civarında katılım oldu. İlgi fazla. Buradan da kendimize Yumurta Üreticileri Merkez Birliği olarak görevler çıkartıyoruz. Bu görevleri de önümüzdeki dönemde çalıșmalarımıza alacağız. Bu panelde farklı bir șey daha yaptık. “Üreticiler konușuyor” paneli düzenledik. Sektörün bilim adamları ve uzmanları dıșında üreticiler de kendi diliyle görüșlerini sundu. Onlara dedik ki; siz bakan olsanız Tarım Bakanı olsanız sektör için ne yaparsınız? Veya Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinden ne bekliyorsunuz?

Bu tür șeyleri sorularla açarak üreticilerimizin de taleplerini sıkıntılarını aldık daha sonra bunları raporlayarak çözüm üretmeyi düșünüyoruz”.

Hasan Konya

Ayşe Dinçer Antalya büro temsilcisi Duygu Şahin Durmaz ile Dünya Gıda Dergisi standında

Hüseyin Sungur

Mehmet Daniş

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.