Gıda ve sağlık sektörü kongrede buluştu

Tıp/sağlık ve gıda alanında disiplinler ve sektörler arasında iletişim eksikliğini kısmen de olsa giderebilmek ve disiplinler arası işbirliklerini teşvik etmek amacıyla Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığı ile Prof. Dr. Nuray Yazıhan ve

Dunya Gida - - Haber -

Kiși ve toplum sağlığı yașam tarzı, beslenme alıșkanlıkları ile çok ilișkilidir. Tüm dünyada ve ülkemizde gıda alımı ile ilișkili hastalıkların görülme oranı çok yüksektir. Hem yetersiz beslenme hem de obezite farklı kesimlerde ciddi sorunlar olarak devam etmektedir. Özelikle yașam ömrünün uzaması, obezitenin artması ile yașam tarzında değișimlerle önlenebilecek hastalıklarda artıș meydana gelmiștir. Bu kapsamda sorunların farklı uzmanlıkların gözünden değerlendirilmesi, gıda ve sağlık politikalarının disiplinler arası ortak kararlarla alınması ve uygulanması toplum sağlığı açısından çok kritiktir.

Gıda tüketim alıșkanlıkları ile bireylerin sağlık profilleri arasında yakın bir ilișki olduğu çok uzun yıllardır bilinmektedir. Bu temel bilgiden yola çıkılarak birçok beslenme modeli ortaya atılmıș ve her bir model belirli bir takip kitlesine ulașmıștır. Ancak, bilim ve teknolojide meydana gelen gelișmeler ıșığında gıdanın ve gıda üretim süreçlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin çok daha özel bir değerlendirmeye tabi tutulması zorunluluğu ortaya çıkmıștır. Geçmiște sağlıklı beslenme için bir bireyin gıdalar ve/veya takviye edici gıdalar aracılığı ile tüketmesi gereken besin elementi miktarları esas alınırken günümüzde kișiselleștirilmiș beslenme yaklașımı ön plana çıkmaya bașlamıștır. Bu süreçte gıdanın hammaddesinden bașlayarak nasıl bir süreç sonunda tüketicilerin kullanımına hazır hale getirildiği konusu da her zamankinden daha önemli olmaya bașlamıștır. Diğer yandan gıdaların üretiminden tüketimine kadar olan süreç içerisinde meydana gelebilecek her türlü olumsuzluk doğrudan gıda güvenliğini ve toplum sağlığını etkileyecektir. Dolayısıyla gıda-sağlık ilișkisi çok yönlü ele alınması gereken disiplinler arası bir konu olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu alanlarda çalıșan ve yer alan uzman, paydaș ve toplumun eğitimi de çok ciddi önem tașımaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda-sağlık-beslenme konularında yazılı ve görsel basın araçları kanalı ile fikir beyan eden çok sayıda uzman bulunmaktadır. Tıp/sağlık ve gıda alanında disiplinler ve sektörler arasında iletișim eksikliğini kısmen de olsa giderebilmek ve disiplinler arası ișbirliklerini teșvik etmek amacıyla Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ortaklığı ile Prof. Dr. Nuray Yazıhan ve Prof. Dr. Aykut Aytaç’ın bașkanlığında 1st International Food and Medicine Congress – 1.Uluslararası Gıda ve Tıp Kongresi (IFMC 2018) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde 24-27 Mayıs 2018’de gerçekleștirilmiștir.

Üç gün süren kongrede davetli konușmacıların yanı sıra 6’sı tematik olmak üzere 16 sözlü oturumda 83 konușmacı yer almıș ve 78 poster bildiri yer almıștır. Tematik oturumlarda akademi, endüstri ve kamudan konușmacıların katılımıyla “Gıda ve Sağlık Alanlarında Ortak Politikalar Geliștirilmesi: Güçlükler ve Gereklilikler”, “Üniversitelerde Gıda, Sağlık ve Tıp Eğitimi: Disiplinler arası yaklașımlar”, “Akademi ve Endüstri” ile “Klinik Beslenme”, “Endokrin Bozucular” konuları konușulmuștur. Ayrıca klasik gıda ișleme teknolojilerine alternatif yenilikçi teknolojilerin avantaj ve dezavantajları ile yasal yeterlilikleri tartıșılmıștır. Sağlık ve gıda alanında çalıșan pek çok uzman, araștırmacı ve akademisyenin katıldığı kongrede disiplinler arası ve sektörler arası kalıcı bir ișbirliğinin olușturulması için atılması gereken adımlar tartıșılmıștır. Yine kamuda gıda ve sağlık alanlarını ilgilendirilen konularda ortak mevzuat çalıșması ve eylem programları geliștirilmesinin önemi vurgulanmıștır. Kongre boyunca bu alanda çok sayıda konuya giriș yapılarak ileri dönemlerde tematik toplantılarla görüșülmesinin önemi katılımcılarla vurgulanmıștır

Kongrede sözlü, poster ve genç akademisyen olmak üzere 3 ayrı kategoride ödül verildi.

Prof. Dr. Aykut Aytaç

Prof. Dr. Nuray Yazıhan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.