İklim değişikliğinden etkilenen aileler, Avrupa Birliği’ne dava açtı

Dunya Gida - - Içindekiler -

Dünyanın farklı ülkelerinde yașayan ve iklim değișikliğinin etkilerine doğrudan maruz kalan aileler, Avrupa Birliği’ne (AB) dava açtı. AB’nin iklim hedeflerinin yeterince iddialı olmadığı ve yurttașlarına karșı sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesiyle dava açan aileler, hükümetleri iklim değișikliğinin etkilerine karșı somut adımlar atmaya davet ediyor.

AB’ye dava açan ailelere düșünce kurulușu Climate Analytics, birçok sivil toplum kurulușu, bilim insanı ve yurttaș ile birlikte Türkiye’den TEMA Vakfı ve İklim Ağı gibi önde gelen çevre ve iklim örgütleri destek veriyor. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Bașkanı Deniz Ataç, “Ülkeler Paris Anlașması ile sıcaklık artıșını 1.5°C ile sınırlandırmak için çalıșmalar gerçekleștirmeyi kabul etti. Bununla birlikte 2030 için belirlenen iklim hedeflerinin Paris Anlașması için yeterli olmadığı açıkça görülüyor. Dünyanın farklı ülkelerinden ailelerin açtığı bu dava AB’nin iklim hedeflerini daha da ileri götürmesinin gerekliliğini ve aciliyetini gözler önüne seriyor. Pek çoğu tarım, hayvancılık ve bölgesel turizm gibi faaliyetlerle yașamını sürdüren ailelerin iklim değișikliği sebebiyle hem geçim kaynakları hem de yașam șekilleri gittikçe kötüleșiyor” dedi. İklim değișikliğinin TEMA Vakfı’nın öncelikli çalıșma alanlarından biri olduğunun belirten Ataç, “Bugün aldığımız kararlar sadece kendi hakkımızı ve bugünü değil, bizlerden çok sonra dünyada bulunacak canlı ve cansız varlıkların hayatlarını etkiliyor. Durum böyle iken alınan kararlarda ve gösterilen davranıșlarda gelecek nesillerin hakkını gözetmek bir zorunluluk haline geliyor. Bu sebeple ailelerin iklim davasına yürekten destek veriyoruz” dedi.

AB’nin % 40 azaltım hedefi bile yetersiz

Avrupa’dan ve Avrupa dıșından aileler, Avrupa Parlamentosu’nu ve Avrupa Konseyi’ni, yurttașlarını iklim değișikliğinin olumsuz etkilerinden korumayı bașaramadığı için dava ediyor. Aileler, yüksek sera gazı emisyonu seviyelerine izin verilmesini ve mevcut 2030 iklim hedeflerinin yetersiz olmasını neden olarak gösteriyor. Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi’ne yöneltilen șikayette, AB’nin mevcut 2030 iklim hedeflerinin, yani sera gazı emisyonlarını 1990 yılını baz alarak % 40 azaltmayı hedeflemesinin, iklim değișikliğinin tehlikelerini önlemek için yetersiz olduğu belirtiliyor. Portekiz, Almanya, Fransa, İtalya, Romanya, Kenya ve Fiji’den on aile ile İsveç Sami Gençlik Birliği, AB’yi, mevcut 2030 iklim hedeflerinin yetersiz olması nedeniyle ve yurttașlarını iklim değișikliğinin olumsuz etkilerine karșı korumayı bașaramadığı için konuyu mahkemeye götürüyor. 8 ülkeden dava açan insanlar, AB’nin daha iddialı azaltım hedefleri koyarak yurttașlarının temel haklarını korumayı hedeflemesini istiyor. Aileler, Mahkeme’den iklim değișikliğinin bir insan hakları meselesi olduğunu ve AB’nin kendi haklarını ayrıca bugünün çocuklarının ve gelecek nesillerin de hakkını korumakla yükümlü olduğunu kabul etmesini talep ediyor.

Fransa’dan davacı ailenin büyükbabası Maurice Feschet (72), iklim değișikliği nedeniyle, altı yıl içinde % 44 ürün kaybı yașadıklarını öne sürerken, İsveç Sami Gençlik Birliği’nden Sanna Vannar (22) ren geyiklerini kaybederlerse, Sami kültürünün yok olacağını belirtiyor. Vannar’a göre Sami gençlerinin çoğu ren geyiği çobanlığı yapıp aileleriyle kalmak istiyor, ancak bir gelecek göremiyorlar.

Davacı ailelerin avukatlarından Roda Verheyen, “İklim değișikliği sadece Avrupa’nın değil, dünyadaki diğer mahkemelerin de bir meselesidir. Davacı aileler AB Mahkemelerine ve yasal sisteme iklim değișikliğinin tehlikelerini önleme, yașam, sağlık, iș ve mülkiyet hakkını savunma konusunda güveniyor” dedi.

Guyo Ailesi-Kenya

Vlad Ailesi-Romanya

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.