ŞEHİR PLANLAMA

Dunya Insaat - - Ön Sayfa -

TG+P, ‘yeni şehircilik ve akıllı kentleşme' odağında ilerliyor

Şehir planlama, kentsel dönüşüm ve mimari tasarım‐ da dünyanın önemli firmalarından olan Amerika Birle‐ şik Devletleri (ABD) menşeli Torti Gallas + Partners, (TG + P) ‘Yeni: Şehircilik ve Akıllı Kentleşme/Büyüme’ ilkele‐ riyle tasarım yapıyor. Torti Gallas’ın ‘İnsancıl Kent’ anla‐ yışı ile bin 700’ün üzerinde büyük ölçekli, karma kullanımlı mahalle/ site planladığını aktaran Torti Gallas + Partners Inc CEO’su Thomas M. Gallas, 485 binin üzerinde konut tasarlandığını ve 1 milyonun üze‐ rinde aileye ev sağlandığını kaydetti. Kuruluşundan itibaren olan pro‐ jelerin toplam inşaat maliyetinin 35 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Gallas, “TG + P olarak ölçeği ne olursa olsun her projede in‐ sanların komşuları ve arkadaşları ile hem özel yaşamın, hem de sos‐ yal yaşamın tadını çıkaracağı, geleneksel mahalle yapısında, günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıladığı dinamik, çağdaş ve kültüre saygılı yerleşimler tasarlıyoruz. Master plan ve mimari tasarımda kararları‐ mızı her zaman o mekanları kullanacak veya orada yaşayacak insan‐ ları düşünerek alıyoruz. Kuruluşumuzun 64’üncü yılında ‘Master Plan ve Mimari’ tasarım hizmetlerimizde kalite ve yüksek standart ilkeleri‐ ne tutku ile bağlıyız” dedi. Şirketlerinin 11 ülkede 100’den fazla şehir‐ de bulunan yerel ve uluslararası iş ortaklarıyla uyum içinde çalıştığı‐ nı belirten Torti Gallas + Partners Istanbul Genel Müdürü Seda Bilir Candır ise, projeleri her zaman vaktinde ve planlanmış bütçe için‐ de kalarak tamamladıklarını kaydetti. Dünya genelinde ve Türkiye’de yaptıkları çalışmalardan söz eden Thomas M. Gallas ve Seda Candır, DÜNYA İnşaat Dergisi’nin sorularını şöyle yanıtladılar:

- Torti Gallas’ın kurumsal kimliği ve vizyonunu anlatır mısınız? GALLAS: TG+ P 1953 yılında ABD’de kuruldu. Washington DC, Los Angeles‐California, Tampa‐Florida ve İstanbul Türkiye’deki ofisleri ile büyüyen firmamız bugün, ABD’nin konusunda lider en büyük ‘şehir planlama, kentsel dönüşüm ve mimari tasarım’ ofislerindendir. De‐ vamlı değişen kentlerin ve insanların, güncel ihtiyaçlarına karşılık ve‐ rebilmek için ‘Yeni Şehircilik’ (New Urbanism) ve ‘Akıllı Kentleşme/ Büyüme’ (Smart Growth) ilkelerini benimseyen TG+ P, bu insan odak‐ lı, mevcut dokuya saygılı, modern hayatın kompleks ihtiyaçlarına ce‐ vap vermeyi esas alan ‘New Urbanism Akımı’nın lider geliştiricisi ve uygulayıcısıdır. New Urbanism, kenti, onun mekanını, içindekileri ve çevresindekileri anlama, anlatma ve bu yolla ‘insancıl kent’ yarat‐ ma çabasıdır. İnsanın ve yaşadığı yer ile olan bağını güçlendiren 'İn‐ sancıl Kent Anlayışı' ile TG + P, bin 700’ün üzerinde karma kullanımlı (ticari+konut) geniş ölçekli mahalle planlamış ve 485 binin üzerinde konut tasarlamıştır. Kuruluşumuzdan beri bu projelerin toplam inşa‐ at maliyeti 35 milyar doların üzerindedir. Master plan ve şehir plancı‐ ları olarak kenti ve onun mekanlarını binalar ile entegre edip, insan‐ larda oraya aitlik hissi uyandıran mahalleler ve kentler tasarlıyoruz. Bu bütüncül anlayış ile mahalleler parçası oldukları kente ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerden katkı sağlıyor. Mimarlar olarak ise, çev‐ resi ve kültürü ile uyumlu, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren, diğer taraftan da işlevsel ve estetik olarak yaratıcı, kullanıcısı‐ na haz veren, ekonomik olarak uygulanabilir, satış odaklı konutlar, ti‐ cari alanlar, alışveriş yerleri, ofisler ve cıvıl cıvıl karma kullanımlı ya‐ pılar tasarlıyoruz.

- Gelecek dönem hedef ve beklentilerinizi aktarır mısınız?

GALLAS: TG + P, 64 yıldır güncele ve geleceğe odaklı çalışma anlayı‐ şı ile istikrarlı bir şekilde başarısını devam ettiriyor. Biz TG+ P olarak planlama ve mimari tasarımlarımızla değişimi tetikleyen bir kıvılcım yakıyoruz ve sürekli bir sonraki adımımızı planlıyoruz. Tutku ile bağlı olduğumuz ‘Daha İyi Bir Dünya Yaratma (Architects of a Better World)’ felsefemiz gücünü hem stratejik düşünmeden hem de uygulamaya yönelik 64 senelik satış odaklı tecrübelerimizden alıyor. TG + P olarak ölçeği ne olursa olsun her projede insanların komşuları ve arkadaş‐ ları ile hem özel yaşamın, hem de sosyal yaşamın tadını çıkaracağı, geleneksel mahalle yapısında, günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıla‐

dığı dinamik, çağdaş ve kültüre saygılı yerleşimler tasarlıyoruz. Kararlarımızı her zaman o mekanları kullanacak veya orada yaşayacak insanları düşünerek alıyoruz. Kuruluşu‐ muzun 64’üncü yılında ‘master plan ve mimari’ tasarım hizmetlerimizde kalite ve yüksek standart ilkelerine tutku ile bağlıyız. İnsan odaklı, uygulanabilir, satış/pazar odaklı, bugü‐ nün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren, mevcut kültürü, geleneksel değerleri devam ettiren, modern evler, mahalleler ve kentler tasarlamak en büyük tutkumuz.

- Yeni projeler ve yatırımlar ile ilgili bilgi verir misiniz?

CANDIR: Amerika’nın en büyük master plan, kentsel dönüşüm ve mimarlık firmalarından biri olarak, profesyonel hizmetlerimizi, dünyanın farklı coğrafyalarında, 11 ülkede, 100 den fazla şehirde yerel ve uluslararası iş ortaklarımızla uyum içinde çalışarak ve her zaman vaktinde ve planlanmış bütçe içinde kalarak tamamladık. Yerel ve uluslararası şehirler‐ de başarı ile tamamlanmış ve ödül almış projelerimizin bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Nef Yalıkavak Resort Village Master Plan, Villa ve Otel Projesi‐Yalıkavak, Bodrum,Türkiye (TT Gayrimenkul ve Ticaret AŞ)‐Ormanada Master Plan ve Villa Projesi‐Zekeriyaköy, Istan‐ bul, Türkiye (Eczacıbaşı Group)‐Gaziosmanpaşa Sürdürülebilir Yerinde Kentsel Dönüşüm Master Plan ve Konut Projesi ‐ Istanbul, Türkiye (Soyak Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ)‐ Kemer Country Master Plan ve Villa Projesi ‐ Istanbul, Türkiye (Kemer Yapı ve Turizm AŞ) ‐ Bahçeşehir ‐ Istanbul, Türkiye (Emlak Bankası)‐Al Wasl Master Plan ve Konut Projesi ‐ Riyadh, Saudi Arabistan (Limitless, LLC)‐Arap Kanalı Master Plan ve Konut Projesi ‐ Du‐ bai, United Arab Emirates (Limitless, LLC)‐Aflaj Al Foah, Al Ain, Abu Dhabi Master Plan ve Karma Kullanım Konut Projeleri ‐ United Arab Emirates (Al Foah Company)‐The Parks at Walter Reed Master Plan ve Karma Kullanım ve Konut Projesi ‐ Washington, DC (Hines‐ Urban Atlantic‐Triden), ABD – Camana Bay Resort Village Grand Kayman Adaları(Cayman Shores Development Ltd) – Viva White Oak Campus, West Minister Downtown Mac Arthur Park Apartments Master Plan ve Karma Kullanım Konut Projesi ‐ Los Angeles, California ABD (Mc Cormack Baron Salazar) ‐ Unionville Main Street Master Plan ve Karma Kullanım Mimari Konut Projesi ‐ Markham, Ontario, Kanada (City of Markham)

- TG + P’nin inovasyon ve teknolojik alanlardaki faaliyetleri neler?

CANDIR: TG + P’de biz değişime açık, sürekli sorgulayan özelliğimiz ile her zaman gu‐ rur duyuyoruz. Bu anlayış tasarım çözümlerimizde, her bir projenin zorluklarına ve bu zorlukların ortaya koyduğu fırsatlara özgün ve doğru cevap vermemizi kolaylaştırıyor. Hepimizin bildiği gibi dünyamız ‘taşıma üst kapasitesi’ adı verilen sınıra hızla yaklaşı‐ yor, şehirler doluyor ve mevcut öz kaynaklar yok oluyor. Geleceğimizi sosyal, ekonomik ve çevresel yönlerden baskı altına alan bu sorunu çözmek, günümüzde uygulanan me‐

totlardan daha farklı bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Biz çevreci ve sürdürülebilirlik politikalarımıza ilaveten, bunun ‘akıllı kentleşme’ ve bilinçli mimari tasarım intergrasyonu ile kontrol edileceğini düşü‐ nüyoruz. Bu konuda tamamen Torti Gallas’ın icadı olan ‘Spectrum/ Skala’dan biraz bahsetmek isteriz. Spectrum bizim Ar‐Ge konusuna verdiğimiz önemin göstergesi olmasının yanı sıra her gün profesyonel anlamda kullandığımız sürdürülebilirlik kılavuzumuz. Spectrum me‐ todu ile sürdürülebilirliğin üç ayrı platformda düşünülmesi ve stra‐ tejiler oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Şöyle ki: Doğal sistem‐ ler, insan ürünü çevre ve insanlar. Bütüncül ve sürdürülebilir kent‐ leşme, şehri ve o şehrin mekanlarının, içindekileri ve çevresindekileri çok iyi anlama, anlatma ve aralarındaki güçlü ve vazgeçilemez bağı korumakla mümkün olur. Teknolojik yeniliklere her zaman açık olan ekibimizin diğer bir seçimi Yapı Bilgi Modellemesi (Building Informa‐ tion Modelling/ BIM). Biz, konsept ve bunu takip eden tüm proje saf‐ halarında, BIM yazılımı REVIT programını kullanıyoruz. Süreçin başın‐ da verilen kararlar iş verimliliğini koordinasyonu yükseltirken proje süresi ve bütçesini azaltıyor. İlaveten, Torti Gallas’ın Ar‐Ge alanında bir başka çalışması da, veri girişi temelli ve tamamen TG+P icadı olan Kent Modellemesi/(TIM®) yazılımıdır. ABD patentli ve kullanımı ko‐ lay bir prosedür olan (TIM®), iki ve üç boyutlu platformlardaki verileri birleştirerek kentsel tasarım ve master planlama sürecinde mekan‐ sal kararların verilmesini hızlandırıyor. Mimarlarımız ve plancılarımız var olan ‘tasarlanmış’ modelin yanı sıra alternatif tasarımıda görebi‐ lirler. Bu kentsel ölçeğe taşınabilen üç boyutlu yapıların koordinatla‐ rının programa girilmesi sayesinde GIS (Harita/Coğrafi Bilgi Sistemi) veritabanlarıyla noktasal konumlara bağlanabiliyorlar. Ayrıca (TIM®) toplam brüt&net alan, satılabilir alan, FAR, TAKS, KAKS hesapların‐ dan nüfus yoğunluklarına, ve trafik kayıtlarından detaylı inşaat çizel‐ gelerine kadar bir çok analiz, planlama, mimari tasarım hesaplarını bünyesinde barındırabilmektedir.

- Günümüzde inşaat ve emlak piyasasında sizce en büyük problem nedir?

CANDIR: Bu konuyu bir kaç ana başlık altında toplamak mümkün. Hızlı kentleşme: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de, göç ile köy‐ den şehire sürekli artan sayıda insan geliyor. Planlı, plansız son sürat kentleşiyoruz. Şehirlerde, güvenli ve ekonomik yapı stoğu az ve risk‐ li bina sayısı çok fazla. Yapılan inşaatların çoğu lüks konut kategori‐ sinde. Çalışan kesime/orta gelirlilere yönelik konut üretimi az. Bunun sebebi şehir içlerinin yoğunluğu, boş arazi kıtlığı, rayiç arsa fiyatları ve bu sebeplerden doğan süper pahalı konutlar. Pahalı konut yüzün‐ den ev alınamayınca plansız kentleşme hızlanıyor. Şehrin çeperlerin‐ deki boş araziler gecekondularla doluyor. Sonuçta, zaten sınırlı olan ekonomik ve depreme dayanıklı konut ihtiyacı her geçen gün katlana‐ rak artıyor. Arsa fiyatları sürekli artarken, çevresi ile uyumlu doğru yoğunlukta ve orta gelirli aileler için konut nasıl üretebiliriz? Cevap, kentsel dönüşüm mü? Aslında, metod ne olursa olsun, insancıl, ma‐ kul fiyatlandırılmış, depreme dayanıklı ve insanların hayat kalitesini artıran konutlar ve planlı yerleşkeler üretebilirsek bu sorumuzun ce‐ vabı olur. Karma kullanım ve kaliteli yaşam: Diğer bir anahtar nokta ise insanların yaşam kalitesini yükselten kolaylıkları, donatıları belir‐ lemek ve ne ölçüde kullanılmaları gerektiğine karar vermek. Günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılıyabilmesi, yürüme mesafesinde ulaşım, çarşı&pazar, alışveriş, eğlence, ofis, ibadet, okul, kamusal park, ve benzeri sosyal donatıların doğru oranlarda planlanması yaşam kali‐ tesi yüksek bir mahalle (veya site) yaratmak için çok önemli. New Ur‐ banism, insan odaklı anlayışıyla master planlamada ve mimari tasa‐ rımda mahalle kültürünü, farklı kullanımları/ihtiyaçları bir araya ge‐ tirerek vareden bir yöntem. Böylelikle, hem depreme dayanıklı evler yapılabilir hemde orada yaşayanların yaşam kalitesini yükselten kul‐ lanımlar: ofis, ticari, okul, çarşı pazar vs master plana koyularak ko‐ laylık ve yerel ekonomiye katkı sağlanır. Arabalar ve park yeri ihtiyacı: Günümüz dünyasında planlamanın ilk aşamasında ve yeni yapılan in‐ şaatlarda düşünülmesi gerekeren en önemli konulardan biri kuşku‐ suz yeterli park yeri. Hane başına düşen sayı gerçekte yapılıyor mu? Yola mı park edilmeli yoksa garaj mı yapılmalı? Mevcut nüfus ve yeni gelecek kullanıcıların ofis, kamulsal, özel ve misafir park yeri ihtiyaç‐ ları nelerdir? Bu konular baştan planlanmalı. İnşaat maliyetini direk yükselten garaj ve park yeri konularına çoğu zaman gerekli zaman ve bütçe ayrılmıyor. Bu da şehir içinde ve yoğunluğu fazla olan yerlerde, yaşam kalitesini yok eden sonuçlar yaratıyor. Spiral etki/ kısır döngü: Depreme dayanıklı, sağlıklı konut ihtiyacına cevap veren en etkili yol‐ lardan biri kuşkusuz kentsel dönüşüm. Türkiye’de kensel dönüşüm, rantın yüksek olduğu bölgelerde kentsel yenileme anlamına geliyor. Halbuki, ilk amaç riskli yapıların yenilenmesi olmalı. Dünyanın her ye‐ rinde zahmetli ve uzun bir süreç olan kentsel dünüşümün bir çok bir‐ leşeni var. Taraflarının iş birlikçi yaklaşımı&uzlaşma, sözleşme şart‐ ları, riskli bina ilanı, taşınma&kira yardımı, şerefiye hakları, müteah‐ hit/geliştiricinin payı, yeni inşaatın(konut+ garaj) maliyeti ve alternatif finansman yollarını oluşturma başı çeken konulardan. Genelde fi‐ nansman en büyük sorun gibi görünsede, süreç boyunca taraflar ara‐ sı şeffaflık ve uzlaşma yani ‘sosyal dönüşüm’ çok daha önemli ve en zor çözülen sorunların başında. Kentsel dönüşümün kolaylaştırılması gerekiyor. Bu başlıkların her biri, bir diğerini spiral döngü şeklinde et‐ kileyen ve ayrı ayrı zorlukları olan konular. Sonuçta insan odaklı, sos‐ yal yaşamı destekleyen, mevcut kültürü, komşuluk&mahalle yapısını devam ettiren, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm ise amaç, tarafların/paydaşların projedeki asıl amaç olan, depreme da‐ yanıklı kaliteli konut ihtiyacını unutmadan, finansman zorluklarını ve pazar gerçeklerini çok iyi anlayarak, realistik davranmaları gerekiyor.

Kemer Country

Steeles Aveue karma kullanım Kanada

Thomas M. GALLAS

Seda CANDIR

152

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.