YAPI FUARI, SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRİYOR

Dunya Insaat - - Yapi Fuari İstanbul 2017 -

YEM Fuarcılık AŞ, uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group’un Türkiye ofisi ITE Turkey’i oluşturan şirket‐ lerden biri olarak, Yapı Fuarı‐Turkeybuild İstanbul, Yapı Fuarı‐ Turkeybuild Ankara ve Yapı Fuarı‐ Tur‐ keybuild İzmir’i düzenliyor. Türkiye’deki en büyük ya‐ pı buluşması olan Yapı Fuarı ‐ Turkeybuild İstanbul, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Balkanlar, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Ku‐ zey Afrika’yı kapsayan bölgenin en büyük yapı malzemeleri fu‐ arı olma özelliğini taşıyor. Yapı Fuarı‐Turkeybuild İstanbul’un Türkiye’nin ilk ihtisas fuarı ve dünyanın beş büyük yapı fuarın‐ dan biri olduğunu söyleyen ITE Turkey Yönetim Kurulu Üyesi ve YEM Fuarcılık Genel Müdürü Burcu Başer, “40 yıldır gerçekleş‐ tirdiğimiz fuar, Türk yapı malzemeleri sektörünün ve bölgenin en büyük organizasyonu olma özelliği taşıyor. 40 yıldır sektörle birlikte büyüyüp gelişen fuarımızı, sektörün ilgili tüm taraflarını bir araya getiren verimli bir ticari platform olacak biçimde kur‐ guluyoruz. Fuar her yıl olduğu gibi bu yıl da yapı sektörünün yer‐ li‐yabancı tüm aktörlerini bir araya getiren ve yeni iş birliklerine ev sahipliği yapacak en büyük ticari platform olacak. Yapı‐Fuarı Turkeybuild İstanbul, bu yıl 23‐ 27 Mayıs tarihlerinde Tüyap’ta, 100 bin metrekarelik açık ve kapalı alanda, bin 250 katılımcının en son ürün, hizmet ve teknolojisini, 111 bin yerli ve yabancı ziya‐ retçiyle buluşuracak” ifadelerinde bulundu.

Konuk Ülke Projesi kapsamını bu yıl, ‘Konuk Bölge’ baş‐ lığı altında gerçekleştireceklerini belirten Başer, “Fas, Tunus, Cezayir başta olmak üzere bu yıl, Kuzey Afrika Bölgesi’ni ağır‐ lıyoruz. Düzenlenecek ‘İkili İş Görüşmeleri’ bölümünde, katılım‐ cı firmalar ile alım heyetleri yeni iş ve işbirliği fırsatları için bir araya gelecek. Yurt dışı Alım Heyetleri İkili Görüşmeleri bu yıl da farklı bölgelerden birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek” şeklinde konuştu. Başer, DÜNYA İnşaat Dergisi’nin sorularına şöyle yanıt verdi:

-YEM Fuarcılık’ın faaliyetlerinden bahseder misiniz?

BAŞER: YEM Fuarcılık, Yapı Fuarları‐Turkeybuild, 1978 yılından bu yana her yıl büyüyen fuar alanları, yapı malzemelerinin zen‐ ginleşen ürün ve hizmetleri, artan yerli ve yabancı katılımcı sa‐ yısı ile dünya standartlarında hizmet sunan uluslararası bir ya‐ pı malzemeleri ve teknolojileri zirvesi olan ihtisas fuarlarını or‐ ganize eden fuarcılık şirketidir. YEM Fuarcılık AŞ; uluslararası fuarcılık şirketi ITE Group’un Türkiye ofisi ITE Turkey’i oluştu‐ ran şirketlerden biri olarak, Yapı Fuarı‐Turkeybuild İstanbul, Ya‐ pı Fuarı‐ Turkeybuild Ankara ve Yapı Fuarı‐ Turkeybuild İzmir’i düzenlemektedir. Ulusal ve uluslararası alanda güvenilir bir marka olan fuarlar, her geçen yıl büyüyerek, sektöre sağlanan faydayı artırmayı başarıyor. YEM Fuarcılık, 40 yıllık tecrübesi‐ ni, 20 ülkede 32 ofisle dünya çapında yılda 240 fuar ve konfe‐ rans düzenleyen, küresel bir ağa sahip ITE Group’un sağladığı güçlü küresel ağ ile birleştirerek, fuar katılımcılarına ve sektö‐ re yeni iş fırsatları yaratılmasına katkıda bulunuyor. Ülkedeki en büyük yapı buluşması olan Yapı Fuarı ‐ Turkeybuild İstanbul, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu Balkanlar, BDT ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgenin en büyük yapı mal‐ zemeleri fuarı” olma özelliğini taşıyor.

- Fuarda ne tür etkinlikler gerçekleştirilecek? 40’ıncı yıla özel çalışmalarınız olacak mı?

BAŞER: Yapı Fuarı‐Turkeybuild İstanbul olarak fuarın “İş Geliş‐ tirme Platformu Etkinlikleri” kapsamında yedi yıldır Konuk Ül‐ ke; projesi gerçekleştiriyoruz. Konuk Ülke Projesini; bu yıl da “Konuk Bölge” başlığı altında gerçekleştireceğiz. “Fas, Tunus, Cezayir” başta olmak üzere bu yıl, Kuzey Afrika Bölgesi’ni ağır‐

lıyoruz. Düzenlenecek “İkili İş Görüşmeler” bölümünde, katı‐ lımcı firmalar ile alım heyetleri yeni iş ve iş birliği fırsatları için bir araya gelecek. STK’lara ve katılımcılarımıza, fuar alanı için‐ de, ücretsiz etkinlik yapma imkanı sunan, “Serbest Kürsü” ni‐ teliğinde bir “Seminer Alanı” ve “Demo Alanı” oluşturduk. Fu‐ ar alanı içinde, standların arasında yer alacak olan “Seminer Alanı”nda fuar süresince malzeme alanında yenilikler, yeni tek‐ nolojiler, inovasyon ve sürdürülebilirlik konularında etkinlikler düzenlenecek. Fuar kapsamında “Seminer ve Demo Alanı”nı bu yıl da hizmete sunacağız. Bu yıl yine sektör profesyonellerine sektörel bilgi akışı sağlayacak gayrimenkul, müteahhitlik, yapı malzemeleri, inovasyon, sürdürülebilirlik, tasarım ve mimarlık konularını ele alan birçok etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu etkin‐ liklerin yanı sıra yapı sektörünün tüm taraflarını bir araya geti‐ ren ve sektörün yeni fırsatlarını değerlendiren özel bir etkinlik de planlıyoruz.

- Bu yıl konuk bölge ve iş formunda Kuzey Afrika'yı tercih etme nedeninizi anlatır mısınız?

BAŞER: Yapı Fuarları – Turkeybuild olarak gerçekleştirdiğimiz fuarları her zaman bir sergileme alanının çok ötesinde; sektöre yeni pazarlarda yeni iş ve iş birliği fırsatları yaratmayı hedefleyen verimli iş platformları olarak kurguladık. Bu nedenle gerçekleş‐ tirdiğimiz “İş Geliştirme Platformu” etkinliklerinde değerlendi‐ rilecek ülkeleri belirlerken sektörü, ihtiyaçlarını, potansiyel pa‐ zarları ve bu pazarlardaki fırsatları göz önünde bulunduruyo‐ ruz. Bu yıl Konuk Bölge olarak Kuzey Afrika’yı ağırlamaya karar verirken de çalışmalarımızı aynı titizlikle gerçekleştirdik. Ku‐ zey Afrika ülkelerinin Arap Baharı’nın olumsuz etkilerini azal‐ tarak yaralarını sarmakta olup ekonomik açıdan da giderek hız‐ lanan bir toparlama sürecine girdiğini görmekteyiz. 2016 yılında Türkiye’nin en çok inşaat malzemesi ihracatı gerçekleştirdiği 20 ülkenin arasında bu bölgeden Mısır, Fas ve Cezayir ülkeleri yer alıyor. 1972 – 2016 yılları arasında Türk müteahhitlerinin üstlen‐ diği yurt dışı projeler ülke bazında incelendiğinde yine Cezayir’in ilk 20 ülke arasında yer aldığını görüyoruz. Cezayir yine yüksek inşaat harcamaları, 6,7 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihra‐ catıyla dikkat çekiyor. Bölgede enerji fiyatlarındaki artış ile bir‐ likte inşaat faaliyetlerinin daha da hızlanması beklenmektedir. Cezayir ve Fas enerji, endüstri ve ulaşım‐ iletişim altyapısına yo‐ ğunlaşmıştır. Konut dışı bina yatırımları da sürmektedir. Hızla‐ nan bir ekonomik büyümeye sahip olan Fas, 10 yıl içinde 100 mil‐ yar dolar tutarında altyapı projesi hayata geçirecek bir program açıkladı. Program kapsamında konut stokunun iyileştirilmesi, turizm konaklama kapasitesinin artırılması, enerji kaynakları‐ nın çeşitlendirilmesi ve ulaştırma yatırımları yer alıyor. Fas bu yatırımları ile yatırımcı ve işletmeci olarak önemli bir yabancı sermaye çekiyor. Tunus ise son yıllarda siyasi olarak istikrarı‐ nı sağlayarak ekonomide de yeniden toparlanma sürecine gir‐ di. Buna paralel olarak Tunus inşaat sektöründe de faaliyetler yeniden canlandı. 2016 yılında toplam inşaat harcaması 3,4 mil‐ yar dolar olan Tunus’un inşaat malzemesi pazar büyüklüğü 2,4 milyar dolardır ve inşaat sektöründe yıllık ortalama yüzde 2,8 büyüme bekleniyor. Tunus’ta inşaat projelerinin üçte ikisini ka‐ mu yatırımları oluştururken özel sektör de son zamanlarda da‐ ha çok gayrimenkul projeleri geliştirmeye başladı. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda bölgenin Türk yapı sektörü için büyük bir potansiyel taşıdığını görmekteyiz.

- Kaç ülkeden alım heyeti katılacak? Ziyaretçi potansiyeli olarak öngörüleriniz neler?

BAŞER: Fuarın İş Geliştirme Platformu etkinliklerinden biri olan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Orta Anadolu İh‐ racatçı Birlikleri (OAİB) ile birlikte organize edilen “Yurt dışı Alım Heyetleri İkili Görüşmeleri” geçtiğimiz yıl 40 ülkenin katı‐ lımıyla gerçekleşti ve etkinlik kapsamında bu ülkelerden gelen firma yetkilileri Türk yapı sektörü malzeme üreticileriyle karşı‐ lıklı iş görüşmelerinde bir araya getirildi. “Yurt dışı Alım Heyet‐ leri İkili Görüşmeleri” bu yıl da farklı bölgelerden birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl fuarımızda 110 bin 430 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladık, bu rakamı yabancı ziya‐ retçi bazında ele alırsak 99 ülkeden yaklaşık 8 bin 600 ziyaret‐ çiyi ağırladığımızı belirtebilirim. Fuar ziyaretçi profilini ağırlıkla müteahhitler, inşaat mühendisi, mimarlar, yapı malzemesi üre‐ ticileri/satıcıları gibi sektör profesyonelleri oluşturmaktadır. Bu yıl da fuarımızda aynı profesyonel ziyaretçi profilinde toplam 105 ülkeden 111 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz.

Burcu BAŞER

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.