BRAAS, İNOVATİF ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Dunya Insaat - - Yapi Fuari İstanbul 2017 -

Çatı sektörünün önemli firmala‐ rından Monier Yapı Çözümleri, Braas Çatı Sistemleri ile sek‐ töre yenilikçi çözümler sun‐ maya devam ediyor. İç pazarda eğimli çatının yer aldığı bölgelere ürün ve hizmet sunabilen Braas Çatı Sistemleri, ihracatını ise yakın coğrafi çevreye yöne‐ lik gerçekleştiriyor.

Tüm dünyada stratejilerinin temel bir öğesi olan inovatif çözümleri geliştirmek için yoğun Ar‐Ge çalışmaları yaptıklarını anlatan Braas Çatı Sistemleri Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Daniş Navaro, “Belir‐ lediğimiz bir kalite standardı politikamı‐ za göre, ürünlerimizin sadece yerel değil, uluslararası kalite standartlarını karşıla‐ yabilmesi ve hatta aşması gerekiyor. Bu kalite politikamızın ana amacı ise müş‐ terilerimize daima alternatiflerine göre çok daha uzun ömürlü çözümler sunmak. Bir başka deyişle, çatının ilk yatırım ma‐ liyetinden çok, uzun vadedeki maliyetinde bir avantaj sağlamak. Ar‐Ge faaliyetleri‐ mizde dikkate aldığımız hususlardan bi‐ ri de tüm dünyada gittikçe önem kazanan enerjinin verimli kullanılması. Bu amaçla performansı daha yüksek, enerji verimli‐ liğini artıran çözümler üzerine yoğunlaş‐ maya devam edeceğiz. Bu çerçevede, ör‐ neğin, güneşten elektrik üretimi sağlayan INDAX Ankastre Fotovoltaik Sistem’i lan‐ se etmiştik. Çatıya tam ankastre, yüksek verimli güneş enerji sistemlerinin gördü‐ ğü ilgiden memnunuz. Oldukça geniş bir ürün gamı ile hizmet verdiğimiz bu alan‐ da, çatılarla güneş enerjisini en uyumlu şekilde bir araya getirdiğimize inanıyo‐ ruz” şeklinde konuştu. Ar‐Ge çalışmala‐ rı sonucu gerçekleştirdikleri inovatif tek‐ nolojileri anlatan Navaro, şunları aktardı:

“Braas, geçtiğimiz yılın son çeyreğin‐ de çimentolu kiremit üretim ve yüzey kap‐ lama teknolojisinde çığır açan yeni tekno‐ loji Evolution Innotech’i, yaptığı kapsamlı yatırım ile Gebze tesisinde devreye almış; TEGALMODERN Magma Gri ve Titanyum Gri model kiremitleri bu teknoloji ile üret‐ meye başlamıştı. Braas‐Monier Group'un Ar‐Ge çalışmaları neticesinde geliştir‐ diği ve kullanmaya başladığı bu inovatif teknolojiyi Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de tüketicilerimize sunmaya başladık. Üstün yüzey kaplama teknoloji‐ si Evolution Innotech, bu yılın ilk aylarında Villa serisi kiremit modellerine de taşın‐ dı. Villa Gül Kurusu ve Villa Havana Kahve, zorlu hava koşullarına karşı zırhlı koruma sağlayan, yüksek estetik performans ka‐ zandıran Evolution Innotech ile üretilerek tüketicilerin beğenisine sunuldu. Geliştir‐ diğimiz Evolution Innotech, Novo Protec‐ tor ve Portakal Kabuğu gibi özgün ve ino‐ vatif üretim teknolojilerinin sadece Braas tarafından sunulabiliyor olmasını önemli bir rekabet avantajı olarak görüyoruz. Ça‐ tıda kaplama altı levhası olarak kullanı‐ labilecek yeni nesil bir çözüm olan Bra‐ as ROOFBOARD, Braas’ın geçtiğimiz yıllar‐ da sunduğu bir diğer inovasyonu.”

Yapı İstanbul Fuarı’nda özellikle ça‐ tı sektöründeki son teknolojileri, çatıdaki global know‐how’larını, başta Avrupa ol‐ mak üzere dünyada çatılardaki yeni trend‐ leri ve işlevleri ziyaretçilere aktaracakları‐ nı belirten Navaro, “Braas Çatı Sistemleri bu yıl ki fuarda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 3’üncü salon 331 numaralı standında ziyaretçileriyle buluşacak” dedi.

Daniş NAVARO

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.