ŞANTİYELERDE ÖNCE GÜVENLİK

Dunya Insaat - - Yapi Fuari İstanbul 2017 -

İnşaat Mühendisi Sergin URFALILAR URTİM Kalıp ve İskele Sistemleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı

Kalıp ve İskeleciler Derneği (KALİSDER) Kurucu Üyesi

İş kazalarının en çok meydana geldiği yerler inşaatlar. Maa‐ lesef her yıl onlarca insanımızı bu kazalarda kaybediyoruz. İnşaatlarda meydana gelen ölümcül kazaların yüzde 46’sı yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşanmaktadır. Bunu taşı‐ ma, yükleme‐kaldırma ve elektrik kazaları takip etmektedir. Bu iş kolundaki kazaların bu denli çok olmasında ekonomik ve sosyal sebeplerin yanı sıra, iş kolunun kendine ait özel koşulla‐ rı ve risk faktörlerini de etken olarak görmekteyiz. İnşaatlarda yaşanan bu iş kazaları ortamın elverişsiz olması ve güvenlik ön‐ lemlerinin tam alınmamasının yanı sıra, dikkatsizlik, ehliyetsiz‐ lik, tedbirsizlik gibi kişisel sebeplerden dolayı da yaşanmaktadır. Dolayısıyla şantiyelerdeki sorumlu tüm yetkililere ve kullanıcıla‐ ra bu noktada önemli görevler düşmektedir.

URTİM AŞ olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği, güvenli iskele üretimine yönelik çalışmala‐ rı dikkatle takip etmekte ve önem vermekteyiz. Güvenli İskele Projesi (GİP) ile Yönetmeliği'ne uygun olmayan birçok üretim yeri mercek altına alınmış ve üretim kalitesinin artırılması yö‐ nünde gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. Halen de bu

çalışmalar başarı ile yürütülmekte ve günden güne iskeleler‐ deki üretim kalitesi iyileştirilmektedir. Bu önemli projeyi ger‐ çekleştiren tüm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili‐ lerine teşekkür ediyoruz. URTİM AŞ olarak bizler de çok cid‐ di denetimlerden geçerek, TS 12810 Yönetmeliğine Uygunluk Belgesi'ni almış olarak güvenli iskele üretimlerimize devam etmekteyiz. Ayrıca üniversitelerde, teknik liselerde ve uygula‐ yıcı firmalarda verdiğimiz bilgilendirme seminerleri ile müm‐ kün olduğu kadar geleceğin mühendislerini ve kullanıcıları bi‐ linçlendirmeye gayret ediyoruz.

Güvenli şantiyeler için uygulayıcı inşaat firmaları yetkilileri‐ ne ve inşaatlarda bizzat iskeleleri kullanan çalışanlara önemli görevler düşmektedir. Burada dış cephe iskelelerinin uygula‐ masına yönelik birkaç önemli noktaya değinecek olursak, dış cephe restorasyon işlerinde seçilecek iskeleler korozyona kar‐ şı ilgili standartlara uygun nitelikte sıcak daldırma galvaniz ile kaplanmış olmalıdır. (TS EN 12811‐2) İskele seçiminde tanımla‐ nan muhtemel yüklere uygun, TS 12810‐12811 normlarını sağ‐ layan, uluslararası kalite standartlarında iskeleler seçilmeli‐ dir. İskele kurulumunda dikkat edilecek hususlara değinecek olursak, yönetmeliklere uygun ölçülendirmelere göre iske‐ le kurulum planı hazırlanmış olmalı ve bu planın uygulanması da şantiyedeki sorumlu yetkililer tarafından plana uygun olarak yaptırılmalıdır. Kullanılacak tüm iskele elemanları, şantiye yet‐ kililerince kontrol edilerek, herhangi bir kusurlu malzemenin olmamasına dikkat edilmelidir.

İskele kurulacak zemin tesviye edilmeli, zemin iskeleden ak‐ tarılacak yükleri karşılayacak dayanımda olmalıdır. Kazı alanına yakın yerlerde kurulacak iskelelerde, kazı tarafı çökmeye kar‐ şı desteklenerek, güçlendirilmelidir. Çevredeki araç trafiği ve elektrik kaçağı benzeri durumlar şantiye yetkililerince kontrol altına alınmalıdır. İskele kurulumunda görev alacak işçilerin ba‐ ret, emniyet halatı, vücut emniyet kemeri gibi kişisel koruyucu ekipmanları şantiye yetkililerince temin edilmeli ve mutlaka işçi‐ ler tarafından kullanılmalıdır. Gerekli kontrol ve eğitimler şantiye yetkililerince gerçekleştirilmelidir. Yağışlı havalarda da gerekli güvenlik önlemleri alınmadan, kesinlikle iskele kullanılmamalı‐ dır. İşçi erişiminin güvenli bir şekilde yapılması için mutlaka tam korkuluklu merdiven kule sistemleri kullanılmalıdır. Platformlar boşluksuz şekilde oluşturulmalı ve küçük ebatlardaki malzeme‐ lerin düşmesini engellemek için tozluk kullanılmalıdır. Mutlaka her katta ana korkuluk ve ara korkuluk elemanları tam olarak eksiksiz bağlanmalıdır. İskele yapıya ankraj elemanları ile sabit‐ lenmelidir. Diyagonal bağlantı elemanları ile de sistemin ken‐ di içinde stabilitesi sağlanmalı, rüzgar, deprem ve benzeri yanal yüklere karşı dayanımı artırılmalıdır. Kurulum tamamen eksiksiz tamamlanmadan ve şantiye yetkilileri tarafından onaylanmadan, iskele kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu güvenlik önlemlerine dik‐ kat ederek, eğitimlerle ve kişisel koruyucu ekipmanları kullana‐ rak, bu kazaları en aza, hatta sıfıra indirmek mümkündür. Kul‐ lanım öncesinde de yine mutlaka göz kontrolü yapılmalıdır ve is‐ kelede gözlemlenen herhangi bir değişiklik durumunda şantiye yetkililerinden onay alınarak çalışmaya devam edilmelidir.

111

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.