KYK YAPI KİMYASALLARI, POLİÜRETAN ÜRETİM HATTI YATIRIMI YAPIYOR

Dunya Insaat - - Yapi Fuari İstanbul 2017 -

İnşaat sektörüne yapı kim‐ yasalları üretimiyle hizmet veren KYK Yapı Kimyasal‐ ları AŞ, son yıllarda su ya‐ lıtımı ve zemin güçlendirme sistemlerinde yeni yatırımlar ya‐ parak büyümesini sürdürüyor. MEGAİZO markalı su yalıtım çö‐ zümleri içerisinde yer alan çi‐ mento, akrilik, bitüm ve poliüre‐ tan esaslı ürünlerle yüksek per‐ formanslı su yalıtım çözümleri sunan KYK, yeni yatırım olarak poliüretan üretim hattı yatırımı yapıyor. Mevcut poliüretan esas‐ lı su yalıtım ürünlerinin yanısıra çalışmalarını sürdürdüğü hib‐ rit ve poliüretan ürünler yeni te‐ siste üretilecek. Yeni yatırımla‐ rı hakkında bilgi veren KYK Yapı Kimyasalları’nın Yönetim Kurulu Başkanı C. Onur Sürmeli, ürün yelpazelerini sektördeki tekno‐ lojilere ve ihtiyaçlara göre sü‐ rekli geliştirme yönünde adım‐ lar attıklarını belirtti.

Sürmeli, “Son yıllarda su ya‐ lıtımı ve zemin sistemleri ürün grubumuzu geliştirmek adı‐ na yoğun Ar‐Ge ve Ür‐Ge çalış‐ maları gerçekleştiriyoruz. Yeni yatırım olarak poliüretan üre‐ tim hattı yatırımımıza başladık. Mevcut poliüretan esaslı su ya‐ lıtım ürünlerimizin yanı sıra ça‐ lışmalarını sürdürdüğümüz hib‐ rit ve poliüretan ürünler bu tesi‐ simizde üretilecek. MEGAZEMIN markalı zemin kaplama çözüm‐ lerimiz içerisinde yer alan epok‐ si esaslı zemin kaplama sistem‐ lerimizle fabrika, üretim tesisi, depo, hangar, laboratuvar, ofis, konut, okul, avm gibi alanların güçlendirilmiş zemin ihtiyaçları‐ na çözümler sunuyoruz. Bu yatı‐ rımla epoksi esaslı zemin kapla‐ ma çözümlerimizle birlikte po‐ liüretan esaslı zemin kaplama malzemelerle de komple çözüm sunabiliyor olacağız” dedi.

Portföyünde bulunan se‐ ramik yapıştırıcıları, derz dol‐ guları, su yalıtım malzemeleri, ısı yalıtım sistemleri, dış cephe boyaları ve kaplamaları, tamir harçları, zemin sistemleri, sıva‐ lar, astarlar, katkılar ve yardım‐ cı malzemeler ile inşaat sektö‐ rüne hizmet verdiklerinin altı‐ nı çizen Sürmeli, "Eskişehir’de 2001 yılında yüzde 100 yerli ser‐ maye kurulan şirketimiz, Eski‐ şehir, Adana, Samsun ve Diyar‐ bakır olmak üzere 4 üretim te‐ sisi ile sektöre hizmet veriyor. Yıllık toplam 600 bin ton üretim kapasitesine sahibiz, Türkiye’nin önemli lokasyonlarında ko‐ numlandırılmış fabrikalarımız‐ la ülkenin dört bir yanına hızlı ve nakliye avantajlı ürün sunabilme özelliğine sahibiz” açıklamasın‐ da bulundu.

Temel ürün gruplarında EPD Belgesi aldı

“Üretim faaliyetlerinde çev‐ reye etkisini ölçümlüyor ve en aza indirme konusunda yapıla‐ bilecek iyileştirme fırsatlarını da tespit ediyoruz” diyen Sürme‐ li, bu amaca yönelik olarak EPD (Environmental Product Decla‐ ration) belgesini aldıklarını, bu belge ile yeşil bina çözümlerine katkı sağladıklarını belirtti. Sür‐ meli, “Hammadde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği, malzeme ve kimyasal madde içeriği, hava, su ve toprağa verilen emisyonlar, atık oluşumu kategorilerinde ya‐ pılan tüm değerlendirmeler ar‐ dından temel ürün gruplarımızda EPD belgelendirme çalışmala‐ rımızı tamamladık. EPD belge‐ miz ile yeşil bina çözümlerinde, LEED, BREEAM, DNGB ve ÇED‐ BİK gibi Sürdürülebilir Bina Ser‐ tifikalandırma sürecine girmiş projelere ilave puan avantajla‐ rı sağlıyoruz” dedi. Yeni ürün ve yatırımlarla büyürken, sürdürü‐ lebilir mükemmelliği yakalamayı amaçladıklarını da anlatan Sür‐ meli, kalite yönetim sistemleriyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Faaliyetlerimizin her aşa‐ masında sürdürülebilir mükem‐ melliği yakalamak adına EFQM (European Foundation for Qua‐ lity Management) Mükemmel‐ lik Modelini bir yönetim anlayışı olarak benimsedik. 2012 yılında “EFQM Mükemmellikte Yetkin‐ lik 5 Yıldız” belgesini alan ilk ve tek yapı kimyasalları firması ol‐ duk. Kaliteyi yönetim felsefemiz olarak görüyor, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi‐ ne uygun ürün ve hizmet sunu‐ yor, bunun sürekliliğinin garan‐ tisini veriyoruz. Çevreyi gelece‐ ğe mirasımız olarak görüyoruz, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile faaliyetlerimizi çevreye zarar vermeden sürdürmek için gere‐ ken özeni gösteriyoruz. Can gü‐ venliğini önceliğimiz olarak gö‐ rüyor, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile en değerli kaynağımız olan insana verdiğimiz önemi ortaya koyuyo‐ ruz. Paydaş bilgilerinin güvenliği için, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yö‐ netim Sistemi ile bilgi güvenliğini esas alıyor, paydaş bilgi varlıkla‐ rının korunmasını ve sürekliliği‐ ni sağlıyoruz. Yüzde 100 müşteri memnuniyetini hedefliyoruz. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yö‐ netim Sistemi ile sürdürülebilir başarıyı amaçlıyor.”

C. Onur SÜRMELİ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.