BAŞAK GRUBU, YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR

Dunya Insaat - - Yapi Fuari İstanbul 2017 -

Ana faaliyet konu‐ su kiremit üretimi olan Başak Gru‐ bu, inşaat sek‐ törüne beş firma ile hizmet veriyor. 2015 yılın‐ da tamamladığı modernizas‐ yon yatırımlarından sonra üre‐ tim hatlarındaki verimi de ar‐ tırarak yıllık 40 milyon adet el değmeden kiremit üretir hale gelen Başak, kil kiremit paza‐ rının yüzde 10’una sahip bulu‐ nuyor. Başak Grubu’nun ağır‐ lıklı olarak inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini açıklayan Başak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Füruz Karık, “1969 yı‐ lında kiremit üretimiyle faali‐ yete geçen Grubumuz, bugün kiremit üretimi yanında inşaat sektörünün farklı alanlarında da üretim ve hizmet gerçekleş‐ tiriyor. Grubumuz bünyesinde inşaat alanında Başak Çatı ve Cephe Sistemleri, Başak Ko‐ nut, Has Hazır Beton AŞ, Ag‐ regasan Madencilik AŞ ve BŞK Enerji’den oluşan beş şirketi‐ miz bulunuyor” dedi.

Kuruldukları yıldan itibaren düzenli olarak yatırım yaparak büyüdüklerini ve sektörde ter‐ cih edilen bir marka haline gel‐ diklerini anlatan Karık, sözleri‐ ni şöyle sürdürdü:

“Yerli kiremit üretimi ama‐ cıyla 1969’da kurulan tesisle‐ rimize yıllar itibariyle düzen‐ li yatırımlar yaparak sektör‐ de büyüdük ve ürün çeşitlerine dönük yatırımlarla da sektörün önemli üreticilerinden biri hali‐ ne geldik. İlk büyük yatırımımı‐ zı 1980 yılında yaptık, tünel ku‐ rutma ve zigzag fırının devre‐ ye alınmasıyla ürünlerin kalite standartları o günün koşulları‐ nın çok üzerine çıktı ve Başak markası Türkiye çapında ter‐ cih edilen bir markaya dönüştü. 1996 yılında tünel fırın ve fueloil yakıt sistemine yatırımlar yap‐ tık, aynı zamanda ürün kalite‐ si ve çeşitlerini artırdık. Bu ge‐ lişmeler sonrası artan üretim ve ulusaldaki talep nedeniyle 1997 yılında bölge müdürlük‐ leri, temsilcilikleri ve pazarla‐ ma sorumluları organizasyonu yaptık. Orta Anadolu’dan baş‐ layıp Marmara Bölgesi ağır‐ lıkta olmak üzere hızlıca tüm Türkiye’de etkin ve güçlü bir marka haline geldik. 2000 yılın‐ da da Ürdün, Azerbaycan, Gür‐ cistan ve Kazakistan ile ilk ih‐ racatlarımız başladı.”

İkinci büyük yatırımlarını ise 2003 yılında yaptıklarını an‐ latan Karık, bu yatırımla fabri‐ ka ve tesis alanlarını büyüttük‐ lerini söyledi. Karık, “2004 yılın‐ da Başak Grubu altyapısının ilk ayağı olan Has Hazır Beton’u bünyemize aldık. Başak Çatı ve Cephe Sistemleri adını alarak sadece malzeme değil, sistem çözümü hizmetini de verme‐ ye başladık. 2004 yılında Dubai ihracatımız başladı. Akabinde Lübnan, Irak, İran, Ukrayna, Ürdün, Suriye, Sudan, Roman‐ ya, Bulgaristan ve Hollanda ile ihracatlarımız devam etti. 2005 yılında ilk kez renkli kil kiremit denemelerine başladık ve 2007 yılında Türkiye’de ilk kez renk‐ li kil kiremit üretimini gerçek‐ leştiren firma olduk. 2008 yılın‐ da ise Başak Grubu’nu kurduk ve sektörün farklı kollarında da hizmet vermeye başladık” dedi.

“El değmeden kiremit üretir hale geldik”

Başak Çatı ve Cephe Sis‐ temleri olarak günün koşul‐ larına uygun üretim yapmayı kendilerine hedef olarak belir‐ lediklerini anlatan Karık, 2013 yılında büyük bir yatırıma karar verdiklerini ve bu yatırımla tüm tesisi modernize ederek üstün teknolojiye ulaşmayı planladık‐ larını söyledi. Karık, full oto‐ masyonla üretim için gereken projelendirme çalışmalarını yaparak, yatırıma başladıkları‐ nı söyleyerek, “İki yıl süren bü‐ yük çaplı yatırımla 2015 yılında el değmeden kiremit üretebi‐ lir hale geldik. 10 milyon dolar‐ lık teknolojik yatırımla hem ta‐ mamen otomatik üretim bant‐ larına kavuştuk hem de üretim kapasitemizi yüzde 30 oranın‐ da artırdık” dedi. Karık, yatırım hakkında şu bilgileri verdi:

“Yeni tesiste, üretim sü‐ reçlerini tam otomasyona ge‐ çirerek, ürün‐fire ve enerji konularında ciddi bir avantaj elde ettik. Yatırımda doğal‐ gaz ve elektrik tasarrufunu da amaçladık ve üretimde kali‐ tenin standartların çok üze‐ rinde bir performansa eriş‐ mesini sağladık. Tünel fırın ve tünel kurutma hattının oto‐ masyonu ve modernizasyonu‐ nu gerçekleştirdik."

Füruz KARIK

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.