“Kişisel verileriniz güvenli ellerde mi?”

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA -

Kişisel veri, kişinin belirli veya belirlenebilir olmasını sağlayacak her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Günümüz bilgi toplumunda tüm bu verilerin bilişim sistemleri üzerinden otomatik yollarla işlenip kullanılması özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlükleri açısından sorunlar yaratıyor. Veri güvenliği konusunda çeşitli yerel ve uluslararası bir dizi önlem mevcut.

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili esasları içeren 1995/46/EC sayılı Avrupa Komisyonu Direktifi'ni imzalayan fakat uygulamamış olan Türkiye, Avrupa Birliği’nde vizesiz dolaşım ve mülteci sorunu pazarlıkları ile eş zamanlı olarak 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu yasalaştırdı. Her ne kadar vize ve mülteci konusundaki pazarlıklar sonlanmış olsa da "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nun tüm maddeleri 7 Nisan 2016 tarihi itibariyle 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kişisel verilerin korunması, bankacılık, reklam, iletişim gibi bir çok sektörü ilgilendiren geniş bir konu. Şirketler, işve- renler ve dolayısıyla İK departmanları açısından geçmiş uygulamaları değiştirecek bir gelişme olacak.

VERİ TOPLAYAN ŞİRKETLER ETKİLENECEK

Öncelikle normal faaliyetlerinin bir sonucu olarak kişisel veri toplayan, işleyen, aktaran tüm kurum ve özel şirketler “Veri Sorumlusu” olarak tanımlanıyor.

Kanun, Veri Sorumluları (veri işleyen şirketler) için aşağıdaki genel prensipler çerçevesini çiziyor:

Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmeli

İşleme doğru ve gerekli ise güncel olmalı

Kişisel veriler ancak açık ve meşru amaçlar için işlenmeli

Kişisel veriler hangi amaçla işleniyorsa ancak bu amaçla bağlantılı olarak işlenmeli, işleme sınırlı ve ölçülü olmalı

Kişisel veriler ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar veya ilgili mevzuatta özel bir süre öngörülmüş ise o kadar muhafaza edilmeli.

Kural olarak “kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işleneme- yecek” fakat aşağıdaki durumlarda verileri işlemek de mümkün oluyor:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

ŞİRKETLER NASIL ETKİLENECEK?

Bu açıdan bakıldığında, işletmelerde İş Kanunu 75. Maddesi gereği tutulan özlük dosyalarında yer alan kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi “kanunlarda açıkça öngörülen” istisnası kapsamında kaldığından bu tür bilgiler için açık rıza alınmasının gerekmeyeceği değerlendirilebilir. Yine aynı şekilde SGK, vergi daireleri ve benzeri kurumlarla ilgili işlenmesi gereken bilgiler de “yasa gereği” addedilmek durumundadır. Öte yandan işçi ve işveren arasında akdedilen iş sözleşmelerini de açık rıza alınması konusunda istisna oluşturan,

“bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” istisnasına dahil olarak yorumlayabiliriz.

Her ne kadar yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen veriler için açık rıza aranmayacaksa da verilerin işlenmesine ilişkin yukarıda belirtilen genel prensipler her halükarda gözetilmek zorundadır. Diğer bir deyişle, hangi amaçla işleniyorsa ancak bu amaçla bağlantılı olarak işlenmeli ve ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidirler. Örneğin, iş sözleşmesi sona eren personelle ilgili bazı verilerin diğer yasalar açıdan tutulması zorunluluğu yoksa (SGK vb.) silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesi gerekebilecektir.

Verilerin BT sistemleri üzerinden kullanılması özel hayat gizliliği için sorun demek. Kişisel verilerin korunması konusundaki değişiklikler İnsan Kaynakları alanında da değişikliklere neden olacak.

info@datassist.com korumanın bulunmaması durumunda aktarıma izin verilip verilmeyeceği Kurul tarafından değerlendirilecek. Henüz kurul oluşmadığından, bir yandan kanun ve cezalar yürürlükte iken uygulama ilkeleri halen belli değil.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.