Eşzamanlı uygulama potansiyeli iş süreçlerini köklü biçimde değiştiriyor

Sınırsız bağlantı, sınırsız iletişim, eşzamanlı kontrol her alanda maliyet düşüreceği gibi tüketici taleplerinin esnekliğine de yanıt verebilecek.

Dunya Tekno Trend - - BAŞ SAYFA - RÜŞTÜ BOZKURT rustu.bozkurt@dunya.com

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin sunduğu donanım ve yazılım olanakları, yeni bir ekonomi ve değer yaratma sistemi oluşturuyor.Bir önceki yazıda (30 Haziran 2017) eşzamanlı uygulama potansiyellerinin yapısının nasıl oluştuğuna ilişkin düşündüklerimizi paylaştık. Bu yazıda, oluşmakta olan yapıların işlevlerini ve yeni kültür ihtiyacıyla ilgili düşündüklerimizi paylaşmak istiyoruz.

Eşzamanlı uygulamaların ilk ve önemli işlevi "şeffaflık" konusunu, kişilerin niyetlerine bağımlı olmaktan çıkararak, sistemin işleyişinine bağımlı hale getirmesidir.Tartışacağımız ikinci işlev "süreç kontrollerinin kolaylaşması" olacaktır. Tedarik, dönüştürme, depolama ve dağıtım süreçlerinin her anının gözetim ve denetimi yapılabilmektedir. Üçüncü işlev farklılaşması, küresel bağımlılıkların artmasıyla önemi artan işlemlerin gözetim ve denetim işlemlerinde yaratılan tasarruflar olacaktır. Sosyal sorumlulukların ve çevre sorumluluğunun tüketici gözetim ve denetimine girmesidir.Dördüncüsü, marka ve imajda algı yönetimi alanı daralıyor.Beşincisi,akıllı ve bağlatılı ürünlerle birlikte süreç, ürün ve meslek doğası değişiyor. Altıncısı, büyük veri ve blockchain kayıt sistemi analitik ve içgörü sınırlarını farklılaştırıyor. Yedincisi, stratejiler orta ve uzun dönem için değil, giderek günlük refleks haline geliyor.

İŞLEVLERDEKİ GELİŞMELER

Şeffaflık sistemin türevi haline

geliyor: Eşzamanlı uygulama potansiyellerinin işlevsel hale getirilmeleri sosyal, zamansal, mekansal, deneysel ve psikolojik mesafe algımızı değiştiriyor.Değer yaratma zincirinin bütün kritik aşamalarının izlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, işlenmesi "birikim ölçeğini" büyütüyor. İnsan zihninin sınırlarını aşan bu bilgi birikiminin subjektif niyetlerden uzaklaşması şeffaflığın nesnelliğini artırıyor.

Şeffaflığın nesnelleşmesi, birey, topluluk ve toplum ölçeğinde "algı yönetimini" değiştiriyor.Geleneksel iletişim sisteminde, "Bir yumurtlayıp on gıdamasını bilenlerin kimlik ve kişiliklerini olduğundan farklı gösterebilmesinin sınırları, şeffaflığın bireyden bağımsızlaşmasıyla farklı bir boyut kazanıyor.

Eşzamanlı uygulamalar potansiyelinin olumlu yönlerinden biri, belirsizlikleri azaltması, bireylerin ve kurumların performanslarını daha

nesnel değerlendirme yapabilmeyi kolaylaştırmasıdır. Süreçlerin her aşaması kont

rol edilebiliyor: Sensörler ve diğer teknolojik donanımların süreçlerin bütün kritik aşamalarını birebir algılama, ölçme, sayma ve nesnel veri üretmesi, "süreç kontrolü alanını" genişletmektir.Süreç kontrolü, çok genel anlatımıyla " vakit ve nakit kazancı" sağlamaktadır. Böylece, süreçlerde kullanılan bütün girdilerde "optimum kullanım" olanakları genişlemekte; "verimlilikler" artmakta, ceddi bir "sermayeyi açığa çıkarma" mümkün olmaktadır.

Eşzamanlı uygulama potansiyellerinin "süreç kontrol işlevi" rekabeti giderek "uzman bilgisin-odaklı" hale getirmektedir.Bu açıdan bakıldığında, eşzamanlı uygulamalar yakın gelecekte dönüştürme ve işlem maliyetlerini ciddi biçimde ayrıştıracaktır. İşlem maliyetlerindeki tasarruf hızlanıyor: Üretim, ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler yeni yapılar oluşturmaktadır.Bu yapılardan biri de, üretimde dönüştürme mali-

yetlerinin ağırlığı görece azalırken, işlem maliyetlerinin artmasıdır. Eşzamanlı uygulamaların önemli işlevlerden biri de, ağırlığı artan işlem maliyetlerinde tasarruf olanakları sunmasıdır. Tekrarlanan işlemler ciddi biçimde azaltılmakta, sürece olumlu katkısı olmayan işlemlerin tanımlanması kolaylaşmakta, daha kompakt işlemlerle ciddi bir kaynak açığa çıkarılabilmektedir. Sosyal sorumluluklar ve çevre sorumluluğu birebir gözlene

biliyor: Eşzamanlı uygulamaların bir diğer işlevi, sosyal sorumluluk ve çevre sorumluluğuyla ilgili firmaların, kuruluş ve kurumların taahhüt ettikleri ile yaptıkları arasındaki farkı anlatan "deneysel mesafenin" nesnel biçimde ölçülmesidir. Belli merkezlerde, her platformdaki işlemlerin izlenebilme fırsatları, verilen sözlerle yapılan uygulamaları izlemeyi ve anlamayı kolaylaştırmaktadır.Bu da özü, sözü ve davranışları birbirine uymayan, "iç tutarlılıktan" yoksun olanların kolayca tanımlanmasını sağlıyor.Bütün toplumsal sistemin üzerinde daha sıkı br "büyük

gözaltı denetimi" anlamına geliyor. Marka ve imaj yönetiminde al

gı yönetimi alanı daralıyor: Geleneksel üretim aşamasında marka ve imaj yaratmada "iletişim boşluklarından" yararlananlar oluyor; gerekli bedeli ödemedikleri halde, oluşturdukları marka ve imajla gelir elde edebiliyordu.

Eşzamanlı ölçme ve sayma potansiyeli, marka ve imaj için taahhüt edilen ile uygulama arasındaki farkları daha kolay anlama işlevini yerine getiriyor. Tüketici haklarını koruma bakımından, marka ve imajda taahhüt edilenle ödenen bedelin örtüşmesi işlevi, eşzamanlı uygulamaların sosyal içerik kazanmasını da sağlıyor. Akıllı, bağlantılı ürünlerle birlikte süreç, ürün ve meslek doğası değişiyor: Bağlantı olanaklarının artması, sensörlerin ayrıntıdaki işlemleri eşzamanlı veriye dönüştürmesi ürün, süreç ve meslek doğ alarını değiştiriyor.Ürün, süreç ve meslek doğasının değişmesi, bireyi, toplulukları ve toplumları yeniden tanımlamaya kadar götürüyor.

Geleceği planlarken, eşzamanlı uygulama potansiyelinin ürün, süreç ve meslek doğasını değiştirme işlevini dikkate almadığımızda, sosyo-ekonomik değişim ve dönüşümleri tam olarak değerlendirmek zorlaşıyor. Büyük veri ve Blockchain kayıt sistemi içgörü sınırlarını değiş

tiriyor: Eşzamanlı uygulama potansiyelleri, büyük veri ve herşeyin kayıt alıntına alınmasıyla unutmayı ortadan kaldırma işlevi görecek. Tarih bilinci, geçmişten ders alarak, geleceği daha sağlıklı inşa etmektir. Bu açıdan bakıldığında, herşeyin kaydı, eşzamanlı bilgi ve belge üretimi birikimleri değerlendirmede önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Bilgi ve belge üretiminde eşzamanlılık, bilincimizi, bakış açılarımızı, buluşlarımızı,beklentilerimizi ve bereket üretme tarzımızı da değiştirecektir.

Stratejiler orta ve uzun dönemli olmak çıkarak günlük refleks haline geliyor: Eşzamanlı uygulama potansiyeli ürün tasarımı, dönüştürme ve işlem süreçlerinde hızları artırıyor. Geleneksel ekonomilerde orta ve uzun dönemli strateji önemli iken, eşzamanlılık potansiyeli, günlük strateji belirlemeyi gerektiriyor.Buna sınırsız bağlantı, sınırsız iletişim ve eşzamanlı uygulama potansiyellerinin "strateji dönüştürme işlevi" diyebiliriz.

Yaşadığımız bilimsel ve teknolojik dönüşümlerin nereye gideceği ve ne gibi etkiler yapacağını bugünden tam olarak tanımlayamayız.Burada yapılmak istenen şey, sınırsız bağlantı, sınırsız iletişim ve eşzamanlı uygulama potansiyellerinin ne gibi değişme yaratabileceğine ilişkin bir tartışma kapısı açmaktır.Sözü edilen her bir işlevin olası etkilerini derinliğine tartışırken, gelecekte kültürümüzü nasıl etkileyeceğini de dikkate almak zorundayız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.