Modanın kardeş takıMı

Elele - - HAZİRAN İÇİNDEKİLER -

Moda dünyasının kardeş takımı Bozsisters’ın modaya bakışı, favori trendleri.

‘Birlikte ne yapabiliriz?’ sorusuyla yola çıkan dört kardeşin yarattığı Bozsisters markası, her zevke her müşteriye hitap ediyor. Who’s Next Paris Moda Fuarı’na katılacak ekibin son yeniliği ise, mayoları.

En büyüklEri AyşEgül 30 yAşındA vE modA tAsArımı mEzunu, 29 yAşındAki Filiz vE 28 yAşındAki Aslı işlEtmE vE pAzArlAmA mEzunu.

En küçükleri 22 yAşınDAkI İrEm IsE PArIs’tE moDA tAsArımı okuyor vE Aynı zAmAnDA ElIE SAAB’DA stAJ yApıyor. MoDA tAsArım, IşlEtmE vE pAzArlAmA EğItImlErI AlAn Dört kArDEş GüçlErInI BIrlEştIrErEk mAğAzACılığA ADım Atmış. PEkI, Bu Dört kArDEş çAlışırkEn HIç kAvGA EtmIyor mu? AksInE BIrBIrlErInE DAHA çok BAğlAnDıklArını söylüyorlAr. TAsArımlArını DA HEp BIrlIktE Dört kIşI olmAnın AvAntAJlArını kullAnArAk yApıyorlAr. “ZEvklErImIz HEr nE kADAr BEnzEsE DE FArklı tArzlArımız olDuğu IçIn kolEksIyonumuzDA DA BEnzEr AmA BIrBIrInDEn FArklı ürünlEr çıkıyor. BIzIm DE En BAşınDAn BErI HEDEFImIz HEr zEvkE HEr müştErIyE HItAp EDEBIlECEk ürün sEçEnEğImIzIn olmAsıyDı, Bunu DA Bu şEkIlDE sAğlADığımızA InAnıyoruz.” REnklI çIzGIlErI, FArklı ürünlErIylE NIşAntAşı’nDA HEm kEnDI tAsArımlArınA HEm DE zAmAn zAmAn BEğEnDIklErI yErlI yABAnCı tAsArımCılArın ürünlErInE yEr vErEn Boz kArDEşlEr yInE NIşAntAşı’nDA özEl BIr DIkIm EvInIn pEşInDE. Bu Ay kApılArını AçACAk sHowroom’un yAnı sırA uzun zAmAnDır üzErInDE çAlıştıklArı E-tICArEt sItElErI DE çok yAkınDA Açılıyor. WHo’s NExt PArIs MoDA FuArı’nA DA kAtılACAk EkIBIn son yEnIlIğI IsE mAyolArı. İlk kEz kolEksIyonlArınA EklEDIklErI BEş FArklı rEnktEn oluşAn mAyokInIlEr şImDIDEn çok rEvAçtA.

Sinem Gürleyük

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.