Soru& CEVAP

KAFAnıZdAKi SorUlArA ceVAP ArıYor AmA KimSeYle SorUnlArınıZı PAYlAşAmıYorSAnıZ BiZe YAZın, YAnıtlAYAlım…

Elele - - SEKS -

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA ÇIĞLIK ATMA İHTİYACIMI DURDURAMIYORUM. SÜREKLİ SES ÇIKARIYORUM VE BU DURUM HİÇ HOŞUMA GİTMİYOR. EŞİM RAHATSIZ OLMADIĞINI SÖYLÜYOR AMA NEDEN BÖYLE BİR DAVRANIŞ İÇERİSİNDE OLDUĞUMU BİLEMİYORUM. SİZCE NORMAL Mİ? C: YApılAn ArAştırmAlArA GörE, sEks yApAnlArın yüzDE 66’sı pArtnErInIn BoşAlmAsını HızlAnDırmAk IçIn yAtAktA sEs çıkArmAyı tErCIH EDIyor. SEs çıkArmAk, yAtAktA nE IstEDIğInI AnlAtABIlmEk IçIn GüzEl BIr yol. Bunun yAnınDA, orGAzm olmAyı BAşArABIlmEk IçIn sEs çıkArmAyA IHtIyACı olAn kADınlArın olDuğu DA ArAştırmA sonuçlArınDA yEr Alıyor. BAzı kADınlAr IsE HIç sEs çıkArmADAn sADECE sEksE oDAklAnmAyı tErCIH EDEBIlIyor. AnlAyACAğınız üzErE sEs çıkArmAk BIr sorun DEğIl vE rAHAtsız olmAnızı GErEktIrmIyor. Bu yüzDEn kEnDInIzI kısıtlAmAnızA GErEk yok.

S:

CİNSELLİKTEN ÇOK KORKUYORUM. SEVGİLİMLE NE ZAMAN YAKINLAŞSAK, O ANI ERTELEMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM. BU DURUMU NASIL AŞABİLİRİM? C: Söz konusu cinsellik olDuğunDA GErIlmEnIz, vAJInIsmus proBlEmI yAşıyor olmAnız IHtImAlInI Artırıyor. Bu rAHAtsızlığı yAşAyAn kADınlArDA CInsEl orGAnın kAsılmAsı vE IlIşkInIn GErçEklEşmEmEsI söz konusu oluyor. SIz DE ArkADAş çEvrEnIzDEn yA DA AIlEnIzDEn EDInDIğInIz yAnlış BIlGIlEr nEDEnIylE, Bu sorunlA kArşı kArşıyA olABIlIrsInIz. PsIkoloJInIzI olumlu yönDE EtkIlEyEBIlmEk IçIn korkmAmAnız GErEktIğInI AnlAmAlı vE kEnDInIzI tElkIn EDEBIlmElIsInIz. EğEr BAş EDEmEzsEnIz, BIr uzmAnDAn yArDım AlmAnız şArt.

S:

SEKS SIRASINDA İDRAR KAÇIRIYORUM. HALİYLE SEVGİLİME REZİL OLUYORUM. SİZCE SORUN NE OLABİLİR? C: Çoğu kADın, orGAzm olurkEn IDrAr kAçırmA proBlEmIylE kArşı kArşıyA kAlABIlIyor. Bunun sEBEBI pEnIsIn mEsAnEyE BAsınç yApıyor olmAsı. İDrAr GElmEsE BIlE GElECEkmIş GIBI BIr HIs DE oluşABIlIyor. Çünkü BEyIn, vüCuDun HAssAs kısımlArının GönDErDIğI mEsAJlArı yAnlış Anlıyor. YApmAnız GErEkEn, CInsEl IlIşkIDEn önCE FAzlA sıvı tükEtmEmEyE çAlışmAk vE tuvAlEtE GItmEk. EğEr rAHIm şEklInIn BozulmAsınDAn kAynAklAnAn BIr proBlEmInIz vArsA, BAzı EGzErsIzlEr vE EstEtIk müDAHAlElErlE Bu sorunu AşmAnız mümkün.

S:

iliskinibanasor@doganburda.com

MUTLU BİR SEKS İÇİN...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.