Gözlere dikkat!

Teknoloji artık hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Ancak sosyal hayatta ve iş yaşamında büyük kolaylıklar sağlayan teknolojinin ne yazık ki sağlık üzerinde pek çok olumsuz etkisi var. Özellikle ofis çalışanlarının olmazsa olmazı bilgisayarlar, göz sağlığın

Elele - - SAĞLIK -

GÖZ raHaTsIZlIKlarInIn GörülmE sıklığı HEr GEçEn GÜn arTIYor.

Bunun bir nedeni DE BIlGIsAyAr KArşısınDA GEçEn sürEnIn ArtmAsı AslınA BAKArsAnız. Op. Dr. ÖzEr KAvAlCıoğlu, “BIlGIsAyAr BAşınDA GEçIrIlEn sürEnIn uzAmAsı, oFIs IçInDE KArşılAşılAn olumsuz EtKEnlEr, BIlGIsAyArA yAnlış şEKIlDE BAKmAK, HAttA oFIsIn yAnlış AyDınlAtılmAsı BIlE GözDE KAlıCı HAsArlArA sEBEp olABIlIyor” DErKEn, En sıK KArşılAşılAn sorunlArın BAşınDA IsE Göz Kuruluğu, GözlErDE yAnmA, GörmEDE BulAnıKlıK, Göz KızArıKlığı, ışığA KArşı HAssAsIyEt GIBI sAğlıK proBlEmlErInIn GElDIğInI BElIrtIyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.