Sıcak çikolata

Elele - - GÜZELLİK -

Bahara biraz da yaz sıCAKlığı KAtmAyA nE DErsInIz? BronzlAr, toprAK tonlArı, sArı vE turunCulAr Bu sEzon BAHAr tAzElIğInDEn rol çAlıp mAKyAJınızA sıCAKlıK GEtIrEBIlIr. Buğulu Göz mAKyAJının En sEvIlEn rEnKlErI toprAK tonlArı. Bunun IçIn AçıK rEnK BIr BAzın üzErInE yumuşAK rEnK GEçIşlErI yApın vE Göz KEnArıylA KAş AltınDA BIrlEşEn üçGEnDE Koyu GölGElEr yArAtın. GözlErInIzI ortAyA çıKArmAK IçIn DE pAstEl tonlArDAKI ruJlArı KullAnın.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.