YAşASıN BAzı SlOGANlAR!

Sevdim. Hayatımı kolaylaştıran sistemlerini, içinde yaşadığım huzuru, tasarımını... Renault Kadjar ile hayatı yaşamaya ayrı bir noktadan başlayacaksınız.

Elele - - OTOMOBİL -

Kadjar’ın reKlam filmine mutlaKa televizyonda, sinemada ya da internette denK gelmişsinizdir.

‘Seyirci kAlmA yAşAmAyA BAşlA’ InsAnın mErAkını uyAnDırAn, HArEkEtE GEçIrEn BIrAz DA IçInDE HEyECAn BArınDırAn BIr sloGAn. KADJAr’ın Dış Görüntüsü DE sloGAnlA uyum IçInDE. HAnI stIl sAyFAlArınDA Gözümüzü AlmADığımız HArIkA komBInlEr GIBI...

İddİalı duruş

C-CrossovEr sEGmEntInDE IDDIAlı olAn KADJAr’A DışArıDAn BAktığımızDA Ayrı BIr GüzEllIğI vAr. LED tIpI GünDüz FArlArı vE FArlAr BoyunCA uzAnAn krom şErIt, BIr yAnDAn GEnIşlIğI vurGuluyor ötE yAnDAn DA KADJAr’A IDDIAlı BIr Duruş kAtıyor.

aydınlık ve ferah

SonBAHArı tAmAmEn HIssEttIğImIz yAğmurlu, Bol trAFIklI İstAnBul’u yAşArkEn; BEn vE 1.5 DCI 100 BG MAnuEl VItEs Cosmo MAvI rEnktEkI REnAult KADJAr’ım yollArDAyız. Dur-kAlk kısmı BIttIğInDE GAzA BAsmAk kEyIFlI. SAğlAm yol tutuşu GüvEn vErIyor. AmA Bu kEyIF ElBEttE İstAnBul trAFIğInDE sınırlı. DurDuğumuz An kurCAlAmAyA BAşlıyorum. PAnorAmIk CAm tAvAn AyDınlık vE GEnIşlIk HIssI yArAtıyor. Ön pAnElDEkI 7 Inç rEnklI LED TFT EkrAn Arzu EDIlEn AmBIyAnsın oluşturulABIlmEsI AmACıylA Dört tAnE GörüntülEmE, BEş ADEt DE rEnk sEçEnEğI sunuyor.

yaşasın r-lınk 2!

KADJAr, sEzGIsEl, kIşIsEllEştIrIlEBIlIr vE IntErnEtE BAğlAntı ImkAnı vErEn REnAult R-LInk 2 multImEDyA sIstEmI IlE DonAtılmış. PEkI Bu sAyEDE nElEr yApABIlIyoruz? 7 InçlIk kApAsItIF EkrAn sAyEsInDE nEtlIk En üst DüzEyE ulAşıyor, GüçlEnEn tEpkI Hızı sAyEsInDE kullAnım çok kolAy HAlE GElIyor. KADJAr’DA yEr AlAn tüm IşlEvlErIn kontrol mErkEzI DurumunDAkI R-LInk 2, klImA kontrollErInI vE IlErI sürüş DEstEk sIstEmlErInE IlIşkIn tErCIHlErI DE BünyEsInDE BArınDırıyor. NAvIGAsyonu, tElEFonu, uyGulAmAlArı vE müzIk sIstEmInI kontrol EDEn sEs tAnımA sIstEmI DE ElInIzIn AltınDA. BöylECE tüm FonksIyonlArA BAsIt vE GüvEnlI BIr şEkIlDE ErIşmEk mümkün oluyor. ÜstElIk sEs tAnımA sIstEmI sAyEsInDE IstEDIğInIz özEllIğE BAsIt vE GüvEnlI BIr şEkIlDE ulAşABIlIyorsunuz.

sİstem çok!

KADJAr, HAyAtımızı kolAylAştırAn pEk çok sIstEm IlE DonAtılmış. • AktIF ACIl FrEn DEstEk SIstEmI (AEBS) • ŞErIt TAkIp SIstEmI • Kör NoktA UyArı SIstEmI • EllEr SErBEst PArk SIstEmI • 360 DErECE PArk DEstEk SIstEmI • GErI Görüş KAmErAsı • Yokuş KAlkış DEstEğI

Akıllı farlar Otomobilde en sevdiğim şeylerden biri, önünde veya arkasında başka bir otomobil olmasına bağlı olarak farların kısa ve uzun olarak kendiliğinden değişmesi oldu. Otomatik uzun-kısa farlar, sürücünün daha kolay sürüş yapması ve tehlikeden kaçınmasını sağlamak için gece görüş açısını optimize etmek üzere tasarlanmış. Özellikle gece yapılan uzun yolculuklarda mucize etkisi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.