Soya vE yonCa Filizli sHiitakE mantarı

Elele - - YEMEK -

4 KişiLiK

Hazırlama süresi: Pişirme süresi:

Malzemeler

Hazırlanışı

10 dakika 10 dakika • 1 pAKEt, 10-12 ADEt sHiitAKE MANtArı • 1 pAKEt tAzE soyA FiLizi • 1 pAKEt tAzE yoNCA FiLizi • 6-8 Diş sArıMsAK • 2 yEMEK KAşığı zEytiNyAğı • 1 yEMEK KAşığı soyA sos • Tuz, tAzE çEKiLMiş KArABiBEr SArıMsAKLArı AyıKLAyıN, iKiyE KEsiN. VoK tAvAyA zEytiNyAğı KoyuN, sArıMsAK vE MANtArLArı iLAvE EDErEK 4-5 DAKiKA sotELEyiN. Tuz vE KArABiBEr sErpiN. MANtArLArı KENArA ALıN, soyA FiLizi, soyA sos iLE 3-4 DAKiKA sotELEyiN. SoyA FiLizi vE sArıMsAKLı MANtArLArı sErvis tABAğıNA ALıN, yoNCA FiLiziNi çiğ oLArAK üzErLEriNE EKLEyErEK sErvis yApıN.

Malzemeler

• TEMizLENMiş vE iNCE uzuN DiLiMLENMiş

Kuzu sırtı • 2 ADEt BüyüKçE pAtAtEs • 2-3 ADEt BüyüK HAvuç • 15-20 ADEt ArpACıK soğANı • 1 tAtLı KAşığı tErEyAğı • 1 yEMEK KAşığı zEytiNyAğı • 2 ADEt DEFNE yAprAğı vEyA tAzE

ADAçAyı • TAzE KEKiK • 2 çAy KAşığı suMAK MARiNE ETMEK içiN; • 4-5 yEMEK KAşığı zEytiNyAğı • 2 yEMEK KAşığı LiMoN suyu • 1 çAy KAşığı tuz • 1 çAy KAşığı Kuru KEKiK • 1 çAy KAşığı tAzE çEKiLMiş KArABiBEr

Hazırlanışı

MAriNE yApMAK içiN MALzEMELEri KArıştırıN. Kuzu pArçALArıNı MAriNE KArışıMı iLE KApLAyıN. 1-2 sAAt BuzDoLABıNDA BEKLEtiN. PAtAtEs vE HAvuCu soyuN, pArizyEN KAşıKLA top top oyuN vEyA iri KüpLEr şEKLiNDE DoğrAyArAK suDA BEKLEtiN. ArpACıK soğANLArı soyuN. FırıNA GirEBiLECEK Bir tAvA vEyA NorMAL Bir tAvAyA zEytiNyAğı vE tErEyAğıNı KoyuN. IsıNıNCA Kuzu pArçALArıNıN iKi tArAFıNı MüHürLEyiN. SEBzELEri tAvADA KALAN MAriNE iLE KArıştırıN vE Kuzu EtLEriNiN yANıNA iLAvE EDiN vEyA tüMüNü Bir FırıN KABıNA KoyuN. ÜzEriNi KApAK vEyA FoLyo iLE KApAtıN, 180 DErECE ısıtıLMış FırıNDA 40-45 DAKiKA KADAr pişiriN. SErvis yApArKEN BoL tAzE KEKiK vE suMAK iLAvE EDiN.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.