YOLLARIN miniği

Elele - - OTOMOBİL -

ArAcın uzunluğu benim iki Adımım. küçük AmA tAtlı.

Her küçük şEy GIBI sEvImlI. DışArıDAn son DErECE sEmpAtIk BIr GörünümE sAHIp. YEnI ön ızGArA, yuvArlAk LED GünDüz sürüş FArlArı, proJEksIyon tIpI ön sIs FArlArı vE yEnIDEn rEnklEnDIrIlmIş ArkA stop FAr GruBu IlE Dış tAsArımını kısACA özEtlEmEk mümkün.

EvEt Bu BIr HAFtA IçErIsInDE I10 IlE şEHIrDE BolCA DolAştık. MuCIzEsI HEr yErE pArk EDEBIlIyor olmAnız... TEk mAnEvrA IlE AlışvErIş mErkEzlErInIn otopArklArınDA DönEBIlIyorsunuz vE IkI sArı çIzGI ArAsınDA rAHAtlıklA yEr AlABIlIyorsunuz.

ŞEHIrlErArAsı yollArDA BElkI tEDIrGIn olABIlIrIm yA DA DAHA FAzlA sürAt IstEyEBIlIrIm AnCAk şEHIr IçI IçIn HyunDAI I10’u kullAnmAk Büyük kEyIF vE rAHAtlık.

İçe dönük

İçErIDE kullAnılAn rEnk tonlArı sAyEsInDE FArklı BIr FErAHlık HIssI vErDIğI DüşünülEBIlIr. TürkIyE pAzArınDA üç Iç rEnk, Dokuz GövDE rEnGI IlE sAtışA sunuluyor. OrtA kısımDA yEnIlIkçI 7 InCH DokunmAtIk EkrAnlı vE 4x45 W GüCünDEkI nAvIGAsyon sIstEmI, çok AltErnAtIFlI BAğlAntı sEçEnEklErI mEvCut. KABInDE BIr sürü sAklAmA AlAnı BulACAksınız. Artık vAzGEçIlmEzImIz olAn kAHvE BArDAklArımız IçIn AyrılAn Bölüm HEmEn sürüCünün ElInIn AltınDA. KApılArDAkI GözlEr IsE BIr lItrElIk şIşEnIn sığABIlECEğI kADAr AlAnA sAHIp. BAGAJ olAyını çok ABArtmADığınız sürECE AlAn yEtErlI olACAk. 252 lItrElIk BAGAJ HACmI vAr.

Yeni i10, Almanya araştırma ve geliştirme merkezinde geliştirilerek Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda üretiliyor. 40’tan fazla ülkeye de ihraç ediliyor. Beş ileri manuel veya dört ileri otomatik vites seçeneği bulunuyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.