YENI BIR DÖNEM

Tasarım sadece biz Türk kadınları için önemli değil. Avrupa’daki Hyundai müşterilerinin de bir numaralı önceliği. Zarif çizgiler, rafine edilmiş zengin hatlar ile daha seçkin ve ağırbaşlı bir görünüme kavuşmuş yeni nesil i30 tam da bu nedenle dikkat çekic

Elele - - OTOMOBİL -

YENI NESIL HYUNDAI i30, C SEGMENTI AÇISINDAN MARKA ADINA YENI BIR

dönemin BAşlAnGıCınDA. TAsArım, tEknoloJI vE konForun yAnı sırA Düşük HACImlI BEnzInlI turBo motorlAr IlE DE DIkkAt çEkIyor.

Artı özEllIk çok; kısA yApıyA sAHIp ön vE ArkA tAmpon çıkıntılArı, uzun motor kApAğı vE Bu şık tAsArımı DEstEklEyEn konIk çAtı sIluEtI, Görünümü FArk EDIlIr kılıyor. ArACı tEst IçIn AlDığımDA GözlErIm önCE lAstIklErE tAkılDı. YEnI tAsArım 10 kollu 17 Inç JAntlAr HEm Göz Alıyor HEm DE AEroDInAmIk AçıDAn önEmlI rol oynuyor.

GElElIm Iç mEkAnA. GöstErGE tABlosunDAkI GElIşIm DAHA okunAklı vE yEnI tEknoloJIyI yAkınDAn tAkIp EDIyor. AyrıCA çok FonksIyonlu üç kollu DIrEksIyonuylA DA konFor, sportIFlIk AçısınDAn puAnlArı topluyor. Artık yEnI nEsIl otomoBIllErIn vAzGEçIlmEzI Akıllı tElEFon uyGulAmAlArı I30’DA mEvCut. TElEFonlArın IşlEvsEllIğInI GElIştIrmEk IçIn kABlosuz şArJ ImkAnı, ApplE CArPlAy, AnDroID Auto BAğlAntı özEllIklErI IlE tEknoloJI yEnIlIklErInI HIzmEtImIzE sunuyor. PAnorAmIk CAm tAvAn FErAHlık HIssInIn yAnı sırA nEFEs AlDırıyor.

OtomAtIk ACIl FrEn SIstEmI, Akıllı Hız SABItlEyICI, AktIF ŞErIt TAkIp SIstEmI GIBI En son AktIF GüvEnlIk özEllIklErInI BünyEsInDE BArınDırıyor. AyrıCA yEnI nEsIl I30’DA sürüş kEyFInI ArtırmAk IçIn SürüCü DIkkAt UyArı SIstEmI vE Kör NoktA AlGılAmA SIstEmI DE kullAnılıyor. BAGAJ HACmI son DErECE mEmnunIyEt vErICI. 395 lItrElIk GEnIş BAGAJ kApAsItEsI, koltuklAr Düz olArAk yAtırılDığınDA mAksImum 1301 lItrEyE ulAşıyor.

BEn kullAnımınA vE tAsArımınA BAyılDım I30’un. LACIvErt rEnGI DE Ayrı BIr yAkışmıştı. KEnDIsI Aynı zAmAnDA yAkıt CImrIsI. HyunDAI, yEnI I30’DA vErImlIlIğI vE Düşük yAkıt tükEtImInI GElIştIrmEk IçIn Düşük HACImlI turBoşArJlı motorlArA yEr vErIyor. İkI ADEt yEnI nEsIl BEnzInlI motor (1.4 MPI- 1.4 T-GDI) vE BIr ADEt DE 1.6 lItrE turBo DIzEl ünItEylE sunulAn otomoBIl, tükEtImI yüzDE 20’yE kADAr DüşürEBIlEn vE Aynı zAmAnDA yüzDE 10 pErFormAns AvAntAJı sunABIlEn 7 IlErI çIFt kAvrAmAlı (DCT) otomAtIk vEyA 6 IlErI mAnuEl şAnzımAnlA sAtın AlınABIlIyor.

Arzu Sözeri

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.