Zamana ta nıklık eden stil: Vintage

Evim - - Stİl -

VIntAGE AslınDA tüm stIllErI sArıp sArmAlAyAn BIr DEkorAsyon stIlI. 20’lErDEn BAşlAyArAk 80’lErE kADAr uzAnAn sürEçtE rAstlAnılAn

pEk çok sAnAt Akımını, HAttA EkonomIk vE polItIk AkımlArın şEkIllEnDIrDIğI Form vE motIFlErI IçInE Alır. AnCAk vIntAGE’ı vIntAGE yApAn şEy yAşADığı yA DA tAnıklık EttIğI HEr şEyIn IzInI HAlA

üzErInDE tAşıyor olmAsıDır. EğEr vIntAGE’A IlGInIz vArsA vE stIl Gözünüzü pArlAtmAk IstIyorsAnız Bunun IçIn yApABIlICEğInIz En GüzEl şEylErDEn BIrIsI EskI FIlmlErI IzlEmEk olACAktır. SEtlErDE yEr AlAn sAHnE DEkorlArı sIzI En EskI zAmAnlArA kADAr GötürErEk zAmAnın DEkorAsyon AnlAyışı IlE IlGIlI

IpuçlArı EDInmEnIzI sAğlAyACAktır.

IIPC MEDIA.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.