Hafif, dingin ve serin...

Evim - - News - Sevda B. Sungurtekin

HıZLı, Yoğun VE Yorucu günLüK Yaşam TEmPosunu, EVindE YaraTTığı HuZurLu KoZasına KaçaraK dEngELEYEn dEKorasYon TuTKunLarı için EV “dingin VE dinLEndirici” oLmaLı. SöZ Konusu oLan daHa saKin VE YığınLardan KurTuLmuş, HaFiFLEmiş Yaşam aLanLarı... Bunun için YaPmamıZ gErEKEn; mEKanLarımıZa nEFEs aLdırmaK, sErin, HuZurLu VE raHaTLaTıcı YaZ EVLEri düZEnLEmEK... Bu Konuda YaPabiLEcEKLEriniZ saYFaLarımıZda... Dışarıda uZun, samimi soFraLar KuruP sEVdiKLErimiZLE ETraFında buLuşTuğumuZ, sErin YaZ LEZZETLEriYLE FEraHLadığımıZ bu saYımıZda aYrıca; saLonunuZa şıKLıK VE KonFor KaTacaK KanEPELEri, dar VE çöZümsüZ anTrELEri, aKLımıZa gELmEYEn aTıL aLanLarı, baLKon için aKıLcı çöZümLEri, TEras için dönüşüm FiKirLErini, saKsıLarın YaZ HaLini, EgELi YaşamLarı, muTFaKTa YaZ ruHunu, ZamansıZ EVLEr için rEnK, dEsEn, doKu önEriLErini VE ELbETTE daHa FaZLasını buLabiLirsiniZ.

HuZurLu, nEşELi, muTLu bir aY diLEğiYLE...

Yay›n Yönetmeni

sbarandir@doganburda.com

Açıkhavada yaz denince ilk akla gelen keyiflerden salıncak, bildiğimiz en basit haliyle bile, bulunduğu yere güzellik katar. Üstelik bana göre sallanmanın terapik bir yönü de var.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.