DEĞİŞİKLİK YAPMADAN ÖNCE ONA SORUN

Dekorasyon, mobilya ve stil problemlerinizi gelin birlikte çözelim. Yapmanız gereken bize yazmak.

Evim - - Terapİst -

Merhaba, SAlonDA kısmI BIr tADIlAt yApıyorum. PEnCErE vE kApı çErçEvElErI DEğIşIp, DuvArlAr yEnIDEn BoyAnACAk. SAlonA BEyAz, kAHvErEnGI vE CEvIz tonlArı HAkIm. BolCA ışık AlAn Bu sAlonDA DuvAr vE kApı, pEnCErE çErçEvElErInE kArAr vErEmIyorum. YArDımCı olursAnız sEvInIrIm, SEzGIn Tunç. Merhaba, CEvIz vE kırık BEyAz Ağırlıklı BIr sAlonunuz vAr. AslınDA olDukçA şık Görünüyor. AnCAk BöylEsI ışık AlAn BIr sAlonDA rEnk kullAnArAk AtmosFErI CAnlAnDırABIlIrsInIz. Çünkü HEr şEyIn sADECE IkI tonDA DEvAm EttIğI BIr mEkAn zAmAnlA sıkıCı GElIr. DuvArDA FArklı BIr rEnk kullAnmAyı DEnEyIn. MEsElA HArDAl sArı vEyA pArlAk küF yEşIlI tonu moBIlyAlArA vurGuyu Artırır. PEnCErE vE kApı çErçEvElErInIzI kırık BEyAz yApın. EğEr Açık kEsEkAğıDı tonu vE BEyAz komBInI yApArsAnız çErçEvElEr BEyAz kAlABIlIr. AksEsuArDA ışıltılı Altın, CEvIz vE kırık BEyAz komBInI şık Durur. SAlonu kAHvE, kızıl vE yEşIl yAstıklArlA CAnlAnDırın. Bunun DışınDA DuvArlAr pEmBE vEyA kırık BEyAz olABIlIr. PEmBE sEçErsEnIz pErvAzlAr BEyAz kAlsın vE Gülkurusu, Gümüş, BEyAz vE CEvIz komBInIylE kullAnın. Kırık BEyAz DEnErsEnIz pErvAzlAr CEvIz rEnGI olABIlIr. Bu DurumDA DA HAlı, yAstık vE pErDE/tül IçIn mutlAkA FArklı BIr rEnk önErIrIm.

162

EVİNİZLE İLGİLİ AKLINIZA TAKILAN SORULAR İÇİN EVİM EV TERAPİSTİNE YAZABİLİRSİNİZ. SORULARINIZ İÇİN:

tErApIst@ EvImDErGIsI.Com.tr Merhaba, MoBIlyAlArı yEnIlEmEyE kArAr vErDIk. AmA çok zorlAnıyoruz. ÖzEllIklE yErlEşImE kArAr vErEmEDIk. OlmAzsA olmAzımız köşE kAnEpE vE uzun AHşAp BIr yEmEk mAsAsı. ÖnErInIz nE olABIlIr? TEşEkkürlEr, BurCu DoğAn. Merhaba, L kAnEpE IçIn En uyGun AlAn uzun pEnCErE önü. KArşı DuvArA BIr tElEvIzyon ünItEsI yErlEştIrIlEBIlIr. YEmEk mAsAsı IçIn DIğEr (L uçtAkI kısA olAn) pEnCErE önü DAHA Doğru olur. KApı GIrIşInDE, sAğDAkI DuvArA (345 Cm) uzun BIr puF yA DA tEklI BIr koltuk yErlEştIrIlEBIlIr. EğEr konsol vEyA BüFE kullAnmAk IstIyorsAnız Bunu küçük IkI pArçAlı yA DA DAr vE InCE uzun moDEllErDEn tErCIH EDIn. Not: YEmEk mAsAsını DIkEy yErInE pEnCErEyE yAtAy konumDA yErlEştIrIn. Merhaba, GEçEn sAyınızDAkI GIBI tropIk BIr BAlkon HAyAlIm vAr. AnCAk çok küçük olAn Bu AlAnı nAsıl DüzEnlEyECEğImkonusunDA önErIlErInIzI BEklIyorum. TEşEkkürlEr, SEçIl Al.

Sandalye ve masalar, Ikea.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.