UZMAN GÖRÜŞÜ DÖRT MEVSIMLIK KURGU

Evim - - Çözüm -

BAlkonlAr Iç mEkAnlArın DışA AçılDığı, nEFEs AlınAn mEkAnlArDır. Bu BAğlAmDA HEm Iç, HEm DE Dış

mEkAn özEllIğI tAşırlAr: BAlkon kış mEvsImlErInDE DE Iç mEkAnın BIr pArçAsı olArAk kullAnılACAksA Açılır kApAnır CAm BAlkon sIstEmlErIylE DEstEklEnmElI. YAlıtımlı BIr sIstEm sEçIlmElI. ZEmInDE Iç mEkAnın DEvAmlılığı IçIn IçErIDEkI zEmInI BAlkonA DA

tAşımAk Doğru olur. IsıtmA AnlAmınDA, kAlorIFErlI BIr EvsE pEtEk rEzErv AlAnı BırAkılABIlIr. YErDEn ısıtmA sIstEmInI BAlkonlArA DA uyGulAmAk konForlu BIr sEçEnEk. Bu şEkIlDE BAlkonlAr rAHAtlıklA ısıtılABIlEn mEkAnlAr olDuklArınDAn yAz kış

kullAnılABIlIr. HEr mEvsIm kullAnılmAsı IstEnEn mEkAnlArDA; önCElIklE kullAnılAn HArEkEtlI moBIlyAlArın

BItIş mAlzEmElErInIn su vE nEmE DAyAnıklı olmAlı. Üst BItIş mAlzEmElErI kumAş olAn ürünlErIn

GünEşIn ultrAvIyolE ışınlArının zArArlı EtkIlErInE kArşı DAyAnıklı olDuğunun tEsCIllEnmIş olmAsınA DIkkAt EDIlmElI. AHşAplArın son kAtmAnınDAkI koruyuCu CIlAlAr su GEçIrGEnlIğInI EnGEllEyECEk nItElIktE

olup mümkünsE tHErmowooD ürünlEr (FırınlArDA yüksEk DErECEDE

kurumAyA BırAkılıp Iç nEmInIn Atılmış olmAsı) kullAnılABIlIr. FAkAt EğEr yüksEk orAnDA nEmE vEyA yAğışA mAruz kAlACAk BIr AlAnsA zEmIn BItIş mAlzEmEsI DoğAl tAş yA DA sErAmIk olmAlı. YAlıtım AnlAmınDA pErDE vE mEş olABIlIr.

GünümüzDE CEpHEDE, BAlkon önünDE yA DA CAmın kEnDInDE mEş kullAnılABIlIyor. AyDınlAtmA BAlkonun kullAnım AmACınA, şEklInE vE BüyüklüğünE GörE DEğIşmEktEDIr.

BIz proJElErImIzDE özEllIklE DoğAl ışıktAn En IyI şEkIlDE yArArlAnmAyı

HEDEFlIyor; sıCAk BIr ortAm yArAtABIlmEk ADınA AkşAm yApAy ışık IHtIyACını Gün ışığı rEnGInDEkI

AyDınlAtmAlAr IlE DEstEklIyoruz. BAlkon kullAnım özEllIğInE GörE IsE FonksIyon olArAk BErABEr çAlıştığı mEkAnlA uyumlu BIr AyDınlAtmA sIstEmInIn DEvAmı DüşünülEBIlECEğI

GIBI mEkAnlAr ArAsı FonksIyon FArklılığı olDuğu DurumDA IHtIyACA

yönElIk BölGEsEl vE mEkAnı vurGulAyıCı BIr AyDınlAtmA çözümü DE GEtIrIlEBIlIr. Mimar Alper Anaklı ve Anıl Altıok / Lejant Mimarlık.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.