AKILLI BALKON SISTEMLERI

Evim - - Çözüm -

YAzY AylArınDA olDuğu GIBI kışın DA BAlkonB vE tErAslArDA DostlArımızlA vAkItvA GEçIrEBIlmEk IstIyoruz. BAlkon vEv tErAslArın HEm yAz HEm DE kış kullAnımınA uyGun olmAsı IçIn, üstlErI vE yAnlArı IstEnIlDIğInI

zAmAn Açılıp kApAnABIlECEk ş şEkIlDE tAsArlAnABIlIr. Bu şEkIlDE

mEkAn, mEvsImE yA DA HAvA koşullArınA GörE IstEnIlEn şEkIlDE

DönüştürülErEk HEr zAmAn kullAnılABIlIr. YAzın GünEştEn korunmAk IçIn sADECE üstünü tEntE IlE kApAtABIlIr; kış AylArınDA IsE BIr kış BAHçEsI şEklInDE DEğErlEnDIrErEk AIlEnIz vEyA ArkADAşlArınızlA konForlu vE Hoş vAkIt GEçIrEBIlIrsInIz. Akıllı sIstEmlEr Bu konuDA HAyAtı Büyük ölçüDE kolAylAştırıyor. TEntEnIzIn

şIDDEtlI rüzGArlArDAn zArAr GörmEsInI IstEmIyorsAnız, rüzGAr sEnsörü IlE tEntEnIzIn GErEktIğInDE otomAtIk olArAk kApAnmAsını sAğlAyABIlIrsInIz. Aynı şEkIlDE BAlkonunuzu GünEş ışığınDAn vE yAğmurDAn korumAk IçIn DE GünEş yA DA yAğmur sEnsörü IlE tEntEnIzIn GErEktIğInDE otomAtIk olArAk kApAnmAsını olAnAklı HAlE GEtIrEBIlIrsInIz. Semih Görür, Somfy Türkiye Genel Müdürü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.