Neşesi bol samimi, rahat yaz kurguları

Evim - - Bütçe - Sevda B. Sungurtekin Yay›n Yönetmeni sbarandir@doganburda.com

BaLKonunuZ Var mı? PEKi orada daHa çoK nasıL VaKiT gEçirmEKTEn KEYiF aLır, daHa çoK nEYi TErciH EdErsiniZ? ÇiçEK VE biTKiLErLE doLuP Taşan KüçüK bir baHçE mi, YoKsa daHa çoK KEYiF odaKLı bir dinLEnmE aLanı mı? İşin içindEn bir TürLü çıKamıYorsanıZ, TaVsiYELErimiZE KuLaK VErin, dErim. ÇünKü baLKon, baHçE VE TErasLar arTıK mEVsimLiK VaKiT gEçiriLEn aLanLardan çoK, dörT mEVsim içindE oLduğumuZ Yaşam aLanLarına dönüşüYor. ŞEHir EVLErinin FaVori YaZLıK mEKanı baLKonLar ama, EğEr YoKsa onun için dE çöZümümüZ Var ELbETTE. ETniK VE FoLKLoriK dEsEnLErLE ZEnginLEşEn, işLEVsEL dETaYLarLa KonFor KaZanan PEncErE önü KurguLarımıZ rEnKLi oLduKLarı Kadar nEşELi VE raHaTLar. ÜsTELiK KişisEL EKLEmELEr YaPmaYa da son dErEcE müsaiTLEr. Emin oLun, PEncErE önLErini süsLEmEK Hiç bu Kadar EğLEncELi oLmamışTı. DEnEmEYE dEğEr! MEVsim mEYVELEriYLE HaZırLaYabiLEcEğiniZ HaFiF, sErin, PraTiK TariF VE sunumLar, YaTaK odasından banYoYa EViniZin HEr KöşEsini YaZ HaVasına soKacaK HıZLı sTiL şiFrELEri, aLışVEriş TüYoLarı, saHiL EVi TEmasını Yaşam aLanLarınıZa TaşıYacaK YaraTıcı, KEndin YaP FiKirLErini dE buLabiLEcEğiniZ, iLHam aLabiLEcEğiniZ bir saYı daHa Var ELiniZdE. BunaLTan YaZ sıcaKLarında siZE dE iYi gELEcEK önEriLErimiZLE KEYiFLi bir ağusTos diLiYorum. GELin şimdi göZLEriniZi KaPaTın VE EFLaTundan mora uZanan uçsuZ bucaKsıZ LaVanTa TarLaLarında oLduğunuZu HaYaL Edin. VE birLiKTE dingin LiLa TonLarı EşLiğindE ProVans bir YoLcuLuğa çıKaLım.

Fotoğraf, Over beck and friends.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.